α1A-adrenoceptor homology model

PROTEIN CLASS

Class A (Rhodopsin)

RECEPTOR

SPECIES

Homo sapiens

STATE

Inactive (Δ distance (Å): -1.07 docs)

VERSION

2018-07-10

MAIN TEMPLATE

β2-adrenoceptor (sequence similarity: 62%) PDB: 5JQH

TEMPLATES

Main template (%) Additional templates (%) No template - freely modelled (%)
Backbone 76.8 14.1 9.2
Side-chains 30.7 48.0 21.2

Number of backbone templates: 7
Number of rotamer templates: 40

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.

3P0G
5JQH
3SN6
6BQH
5TVN
5WIV
6CM4
None

PDB file contains GPCRdb generic numbers in the B-factor field of CA atoms

Segment Seq.num. GPCRdb# Backbone PDB Rotamer PDB
N-term 14 - - - -
N-term 15 - - - -
N-term 16 - - - -
N-term 17 - - - -
N-term 18 - - - -
TM1 19 1.25x25 β2-adrenoceptor 3P0G - -
TM1 20 1.26x26 β2-adrenoceptor 3P0G - -
TM1 21 1.27x27 β2-adrenoceptor 3P0G CCR5 5UIW
TM1 22 1.28x28 β2-adrenoceptor 3P0G - -
TM1 23 1.29x29 β2-adrenoceptor 5JQH A2A receptor 5IU4
TM1 24 1.30x30 β2-adrenoceptor 5JQH CB1 receptor 5TGZ
TM1 25 1.31x31 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM1 26 1.32x32 β2-adrenoceptor 5JQH δ receptor 4N6H
TM1 27 1.33x33 β2-adrenoceptor 5JQH δ receptor 4N6H
TM1 28 1.34x34 β2-adrenoceptor 5JQH S1P1 receptor 3V2Y
TM1 29 1.35x35 β2-adrenoceptor 5JQH OX2 receptor 5WS3
TM1 30 1.36x36 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 31 1.37x37 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM1 32 1.38x38 β2-adrenoceptor 5JQH A1 receptor 5UEN
TM1 33 1.39x39 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM1 34 1.40x40 β2-adrenoceptor 5JQH M1 receptor 5CXV
TM1 35 1.41x41 β2-adrenoceptor 5JQH PAR1 3VW7
TM1 36 1.42x42 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM1 37 1.43x43 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM1 38 1.44x44 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 39 1.45x45 β2-adrenoceptor 5JQH CB1 receptor 5TGZ
TM1 40 1.46x46 β2-adrenoceptor 5JQH κ receptor 4DJH
TM1 41 1.47x47 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 42 1.48x48 β2-adrenoceptor 5JQH A2A receptor 3VG9
TM1 43 1.49x49 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 44 1.50x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 45 1.51x51 β2-adrenoceptor 5JQH 5-HT2C receptor 6BQH
TM1 46 1.52x52 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 47 1.53x53 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 48 1.54x54 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 49 1.55x55 β2-adrenoceptor 5JQH M4 receptor 5DSG
TM1 50 1.56x56 β2-adrenoceptor 5JQH M1 receptor 5CXV
TM1 51 1.57x57 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM1 52 1.58x58 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 53 1.59x59 β2-adrenoceptor 5JQH LPA6 receptor 5XSZ
TM1 54 1.60x60 β2-adrenoceptor 5JQH Rhodopsin 1GZM
ICL1 55 12.48x48 - - - -
ICL1 56 12.49x49 β2-adrenoceptor 3SN6 M2 receptor 3UON
ICL1 57 12.50x50 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL1 58 12.51x51 - - - -
TM2 59 2.37x37 β2-adrenoceptor 5JQH CCR5 5UIW
TM2 60 2.38x38 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 61 2.39x39 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 62 2.40x40 β2-adrenoceptor 5JQH NTS1 receptor 4XES
TM2 63 2.41x41 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 64 2.42x42 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM2 65 2.43x43 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 66 2.44x44 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM2 67 2.45x45 β2-adrenoceptor 5JQH κ receptor 4DJH
TM2 68 2.46x46 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 69 2.47x47 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 70 2.48x48 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM2 71 2.49x49 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 72 2.50x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 73 2.51x51 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 74 2.52x52 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM2 75 2.53x53 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM2 76 2.54x54 β2-adrenoceptor 5JQH κ receptor 4DJH
TM2 77 2.55x55 β2-adrenoceptor 5JQH δ receptor 4N6H
TM2 78 2.56x551 β2-adrenoceptor 5JQH OX2 receptor 5WS3
TM2 79 2.57x56 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 80 2.58x57 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM2 81 2.59x58 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 82 2.60x59 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 83 2.61x60 β2-adrenoceptor 5JQH 5-HT2C receptor 6BQH
TM2 84 2.62x61 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 85 2.63x62 β2-adrenoceptor 5JQH CB1 receptor 5TGZ
TM2 86 2.64x63 β2-adrenoceptor 5JQH BLT1 receptor 5X33
TM2 87 2.65x64 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM2 88 2.66x65 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM2 89 2.67x66 β2-adrenoceptor 5JQH NOP receptor 5DHG
ECL1 90 - - - -
ECL1 91 23.49x49 β2-adrenoceptor 3SN6 M4 receptor 5DSG
ECL1 92 23.50x50 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 5JQH
ECL1 93 23.51x51 β2-adrenoceptor 3SN6 M1 receptor 5CXV
ECL1 94 23.52x52 - - - -
TM3 95 3.21x21 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 96 3.22x22 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM3 97 3.23x23 β2-adrenoceptor 5JQH M4 receptor 5DSG
TM3 98 3.24x24 β2-adrenoceptor 5JQH apelin receptor 5VBL
TM3 99 3.25x25 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 100 3.26x26 β2-adrenoceptor 5JQH Rhodopsin 1GZM
TM3 101 3.27x27 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM3 102 3.28x28 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 103 3.29x29 β2-adrenoceptor 5JQH A2A receptor 3VG9
TM3 104 3.30x30 β2-adrenoceptor 5JQH M1 receptor 5CXV
TM3 105 3.31x31 β2-adrenoceptor 5JQH Y1 receptor 5ZBH
TM3 106 3.32x32 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 107 3.33x33 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 108 3.34x34 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 109 3.35x35 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 110 3.36x36 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM3 111 3.37x37 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 112 3.38x38 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 113 3.39x39 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 114 3.40x40 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 115 3.41x41 β2-adrenoceptor 5JQH 5-HT2C receptor 6BQH
TM3 116 3.42x42 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM3 117 3.43x43 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 118 3.44x44 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 119 3.45x45 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM3 120 3.46x46 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 121 3.47x47 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM3 122 3.48x48 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM3 123 3.49x49 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 124 3.50x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 125 3.51x51 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 126 3.52x52 β2-adrenoceptor 5JQH A2A receptor 3VG9
TM3 127 3.53x53 β2-adrenoceptor 5JQH P2Y1 receptor 4XNW
TM3 128 3.54x54 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM3 129 3.55x55 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM3 130 3.56x56 β2-adrenoceptor 5JQH PAR1 3VW7
ICL2 131 34.50x50 - - - -
ICL2 132 34.51x51 β2-adrenoceptor 3SN6 M1 receptor 5CXV
ICL2 133 34.52x52 β2-adrenoceptor 3SN6 A2A receptor 3VG9
ICL2 134 34.53x53 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 135 34.54x54 β2-adrenoceptor 3SN6 M4 receptor 5DSG
ICL2 136 34.55x55 β2-adrenoceptor 3SN6 CCR9 5LWE
ICL2 137 34.56x56 β2-adrenoceptor 3SN6 CB1 receptor 5TGZ
ICL2 138 34.57x57 - - - -
TM4 139 4.38x38 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 140 4.39x39 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM4 141 4.40x40 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM4 142 4.41x41 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM4 143 4.42x42 β2-adrenoceptor 5JQH CCR5 5UIW
TM4 144 4.43x43 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM4 145 4.44x44 β2-adrenoceptor 5JQH 5-HT2C receptor 6BQH
TM4 146 4.45x45 β2-adrenoceptor 5JQH A1 receptor 5UEN
TM4 147 4.46x46 β2-adrenoceptor 5JQH BLT1 receptor 5X33
TM4 148 4.47x47 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 149 4.48x48 β2-adrenoceptor 5JQH κ receptor 4DJH
TM4 150 4.49x49 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 151 4.50x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 152 4.51x51 β2-adrenoceptor 5JQH 5-HT2C receptor 6BQH
TM4 153 4.52x52 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM4 154 4.53x53 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 155 4.54x54 β2-adrenoceptor 5JQH OX1 receptor 4ZJ8
TM4 156 4.55x55 β2-adrenoceptor 5JQH M1 receptor 5CXV
TM4 157 4.56x56 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM4 158 4.57x57 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 159 4.58x58 β2-adrenoceptor 5JQH κ receptor 4DJH
TM4 160 4.59x59 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM4 161 4.60x60 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 162 4.61x61 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM4 163 4.62x62 β2-adrenoceptor 5JQH A1 receptor 5UEN
TM4 164 4.63x63 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM4 165 4.64x64 β2-adrenoceptor 5JQH M1 receptor 5CXV
ECL2 166 - - - -
ECL2 167 5-HT2C receptor 6BQH - -
ECL2 168 5-HT2C receptor 6BQH - -
ECL2 169 5-HT2C receptor 6BQH - -
ECL2 170 5-HT2C receptor 6BQH - -
ECL2 171 5-HT2C receptor 6BQH - -
ECL2 172 5-HT2C receptor 6BQH - -
ECL2 173 5-HT2C receptor 6BQH - -
ECL2 174 5-HT2C receptor 6BQH 5-HT2C receptor 6BQH
ECL2 175 - - - -
ECL2 176 45.50x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
ECL2 177 45.51x51 β2-adrenoceptor 5JQH - -
ECL2 178 45.52x52 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
ECL2 179 β2-adrenoceptor 5JQH - -
ECL2 180 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM5 181 5.35x36 β2-adrenoceptor 5JQH M3 receptor 4U15
TM5 182 5.36x37 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM5 183 5.37x38 β2-adrenoceptor 5JQH AT1 receptor 4ZUD
TM5 184 5.38x39 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 185 5.39x40 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM5 186 5.40x41 β2-adrenoceptor 5JQH 5-HT2C receptor 6BQH
TM5 187 5.41x42 β2-adrenoceptor 5JQH A2A receptor 3VG9
TM5 188 5.42x43 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 189 5.43x44 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM5 190 5.44x45 β2-adrenoceptor 5JQH δ receptor 4N6H
TM5 191 5.45x46 β2-adrenoceptor 5JQH 5-HT1B receptor 4IAQ
TM5 192 5.46x461 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 193 5.47x47 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 194 5.48x48 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 195 5.49x49 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM5 196 5.50x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 197 5.51x51 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 198 5.52x52 β2-adrenoceptor 5JQH ETB receptor 5X93
TM5 199 5.53x53 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 200 5.54x54 β2-adrenoceptor 5JQH κ receptor 4DJH
TM5 201 5.55x55 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM5 202 5.56x56 β2-adrenoceptor 5JQH M4 receptor 5DSG
TM5 203 5.57x57 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM5 204 5.58x58 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 205 5.59x59 β2-adrenoceptor 5JQH 5-HT2C receptor 6BQH
TM5 206 5.60x60 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 207 5.61x61 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 208 5.62x62 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM5 209 5.63x63 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM5 210 5.64x64 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM5 211 5.65x65 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 212 5.66x66 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 2RH1
TM5 213 5.67x67 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 214 5.68x68 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM5 215 5.69x69 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM5 216 5.70x70 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
TM5 217 5.71x71 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
TM5 218 5.72x72 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
TM5 219 5.73x73 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
TM5 220 5.74x74 β2-adrenoceptor 3SN6 A2A receptor 3VG9
TM5 221 5.75x75 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
TM5 222 5.76x76 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
ICL3 223 - - - -
ICL3 224 - - - -
ICL3 225 - - - -
ICL3 226 - - - -
ICL3 227 - - - -
ICL3 256 - - - -
ICL3 257 - - - -
ICL3 258 - - - -
ICL3 259 - - - -
ICL3 260 - - - -
TM6 261 6.24x24 5-HT2B receptor 5TVN - -
TM6 262 6.25x25 5-HT2B receptor 5TVN - -
TM6 263 6.26x26 5-HT2B receptor 5TVN NOP receptor 5DHG
TM6 264 6.27x27 5-HT2B receptor 5TVN - -
TM6 265 6.28x28 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 266 6.29x29 5-HT2B receptor 5TVN H1 receptor 3RZE
TM6 267 6.30x30 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 268 6.31x31 5-HT2B receptor 5TVN D3 receptor 3PBL
TM6 269 6.32x32 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 2RH1
TM6 270 6.33x33 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 271 6.34x34 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM6 272 6.35x35 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 2RH1
TM6 273 6.36x36 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 274 6.37x37 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 275 6.38x38 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 276 6.39x39 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 277 6.40x40 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM6 278 6.41x41 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM6 279 6.42x42 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 280 6.43x43 β2-adrenoceptor 5JQH PAR1 3VW7
TM6 281 6.44x44 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 282 6.45x45 β2-adrenoceptor 5JQH κ receptor 4DJH
TM6 283 6.46x46 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 284 6.47x47 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 285 6.48x48 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 286 6.49x49 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 287 6.50x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 288 6.51x51 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 289 6.52x52 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 290 6.53x53 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM6 291 6.54x54 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 292 6.55x55 β2-adrenoceptor 5JQH CB1 receptor 5TGZ
TM6 293 6.56x56 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM6 294 6.57x57 β2-adrenoceptor 5JQH M2 receptor 3UON
TM6 295 6.58x58 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM6 296 6.59x59 β2-adrenoceptor 5JQH CXCR4 3ODU
TM6 297 6.60x60 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM6 298 6.61x61 β2-adrenoceptor 5JQH OX1 receptor 4ZJ8
ECL3 299 - - - -
ECL3 300 D4 receptor 5WIV - -
ECL3 301 D4 receptor 5WIV - -
ECL3 302 D4 receptor 5WIV - -
ECL3 303 - - - -
TM7 304 7.31x30 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM7 305 7.32x31 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM7 306 7.33x32 β2-adrenoceptor 5JQH M1 receptor 5CXV
TM7 307 7.34x33 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 308 7.35x34 β2-adrenoceptor 5JQH OX2 receptor 5WS3
TM7 309 7.36x35 β2-adrenoceptor 5JQH LPA1 receptor 4Z35
TM7 310 7.37x36 β2-adrenoceptor 5JQH M4 receptor 5DSG
TM7 311 7.38x37 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM7 312 7.39x38 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM7 313 7.40x39 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 314 7.41x40 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM7 315 7.42x41 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 316 7.43x42 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 317 7.44x43 β2-adrenoceptor 5JQH CB1 receptor 5TGZ
TM7 318 7.45x45 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 319 7.46x46 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 320 7.47x47 β2-adrenoceptor 5JQH μ receptor 4DKL
TM7 321 7.48x48 β2-adrenoceptor 5JQH 5-HT2C receptor 6BQH
TM7 322 7.49x49 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 323 7.50x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 324 7.51x51 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM7 325 7.52x52 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 326 7.53x53 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 327 7.54x54 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM7 328 7.55x55 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM7 329 7.56x56 D2 receptor 6CM4 5-HT1B receptor 4IAQ
H8 330 8.47x47 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
H8 331 8.48x48 β2-adrenoceptor 5JQH A1 receptor 5UEN
H8 332 8.49x49 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
H8 333 8.50x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
H8 334 8.51x51 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
H8 335 8.52x52 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
H8 336 8.53x53 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
H8 337 8.54x54 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
H8 338 8.55x55 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
H8 339 8.56x56 β2-adrenoceptor 5JQH 5-HT2C receptor 6BQH
H8 340 8.57x57 β2-adrenoceptor 5JQH AT2 receptor 5UNG
H8 341 8.58x58 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
H8 342 8.59x59 β2-adrenoceptor 5JQH 5-HT2C receptor 6BQH
C-term 343 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
C-term 344 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
C-term 345 - - - -
C-term 346 - - - -
C-term 347 - - - -