α1D-adrenoceptor homology model

PROTEIN CLASS

Class A (Rhodopsin)

RECEPTOR

SPECIES

Homo sapiens

STATE

Inactive (Δ distance (Å): -1.06 docs)

VERSION

2018-07-10

MAIN TEMPLATE

β2-adrenoceptor (sequence similarity: 61%) PDB: 5JQH

TEMPLATES

Main template (%) Additional templates (%) No template - freely modelled (%)
Backbone 77.3 13.5 9.2
Side-chains 32.9 47.0 20.1

Number of backbone templates: 7
Number of rotamer templates: 40

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.

3P0G
5JQH
3SN6
6BQH
5TVN
5WIV
6CM4
None

PDB file contains GPCRdb generic numbers in the B-factor field of CA atoms

Segment Seq.num. GPCRdb# Backbone PDB Rotamer PDB
N-term 84 - - - -
N-term 85 - - - -
N-term 86 - - - -
N-term 87 - - - -
N-term 88 - - - -
TM1 89 1.25x25 β2-adrenoceptor 3P0G - -
TM1 90 1.26x26 β2-adrenoceptor 3P0G - -
TM1 91 1.27x27 β2-adrenoceptor 3P0G CCR5 5UIW
TM1 92 1.28x28 β2-adrenoceptor 3P0G - -
TM1 93 1.29x29 β2-adrenoceptor 5JQH A1 receptor 5UEN
TM1 94 1.30x30 β2-adrenoceptor 5JQH A1 receptor 5UEN
TM1 95 1.31x31 β2-adrenoceptor 5JQH M1 receptor 5CXV
TM1 96 1.32x32 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM1 97 1.33x33 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 98 1.34x34 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 99 1.35x35 β2-adrenoceptor 5JQH NTS1 receptor 4BUO
TM1 100 1.36x36 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 101 1.37x37 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM1 102 1.38x38 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM1 103 1.39x39 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM1 104 1.40x40 β2-adrenoceptor 5JQH C5a1 receptor 5O9H
TM1 105 1.41x41 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM1 106 1.42x42 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM1 107 1.43x43 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM1 108 1.44x44 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 109 1.45x45 β2-adrenoceptor 5JQH 5-HT2C receptor 6BQH
TM1 110 1.46x46 β2-adrenoceptor 5JQH A2A receptor 3VG9
TM1 111 1.47x47 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 112 1.48x48 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM1 113 1.49x49 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 114 1.50x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 115 1.51x51 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM1 116 1.52x52 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 117 1.53x53 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 118 1.54x54 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 119 1.55x55 β2-adrenoceptor 5JQH M4 receptor 5DSG
TM1 120 1.56x56 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM1 121 1.57x57 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM1 122 1.58x58 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 123 1.59x59 β2-adrenoceptor 5JQH AT2 receptor 5UNG
TM1 124 1.60x60 β2-adrenoceptor 5JQH M1 receptor 5CXV
ICL1 125 12.48x48 - - - -
ICL1 126 12.49x49 β2-adrenoceptor 3SN6 M2 receptor 3UON
ICL1 127 12.50x50 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL1 128 12.51x51 - - - -
TM2 129 2.37x37 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 130 2.38x38 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 131 2.39x39 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 132 2.40x40 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 133 2.41x41 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 134 2.42x42 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 135 2.43x43 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 136 2.44x44 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM2 137 2.45x45 β2-adrenoceptor 5JQH OX2 receptor 5WS3
TM2 138 2.46x46 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 139 2.47x47 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 140 2.48x48 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM2 141 2.49x49 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 142 2.50x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 143 2.51x51 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 144 2.52x52 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM2 145 2.53x53 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM2 146 2.54x54 β2-adrenoceptor 5JQH CB1 receptor 5TGZ
TM2 147 2.55x55 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM2 148 2.56x551 β2-adrenoceptor 5JQH OX2 receptor 5WS3
TM2 149 2.57x56 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 150 2.58x57 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM2 151 2.59x58 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 152 2.60x59 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 153 2.61x60 β2-adrenoceptor 5JQH 5-HT2C receptor 6BQH
TM2 154 2.62x61 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 155 2.63x62 β2-adrenoceptor 5JQH M1 receptor 5CXV
TM2 156 2.64x63 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM2 157 2.65x64 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM2 158 2.66x65 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM2 159 2.67x66 β2-adrenoceptor 5JQH NOP receptor 5DHG
ECL1 160 - - - -
ECL1 161 23.49x49 β2-adrenoceptor 3SN6 NOP receptor 5DHG
ECL1 162 23.50x50 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 5JQH
ECL1 163 23.51x51 β2-adrenoceptor 3SN6 M1 receptor 5CXV
ECL1 164 23.52x52 - - - -
TM3 165 3.21x21 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 166 3.22x22 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM3 167 3.23x23 β2-adrenoceptor 5JQH OX1 receptor 4ZJ8
TM3 168 3.24x24 β2-adrenoceptor 5JQH apelin receptor 5VBL
TM3 169 3.25x25 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 170 3.26x26 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM3 171 3.27x27 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM3 172 3.28x28 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 173 3.29x29 β2-adrenoceptor 5JQH A2A receptor 3VG9
TM3 174 3.30x30 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM3 175 3.31x31 β2-adrenoceptor 5JQH Y1 receptor 5ZBH
TM3 176 3.32x32 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 177 3.33x33 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 178 3.34x34 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 179 3.35x35 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 180 3.36x36 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM3 181 3.37x37 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 182 3.38x38 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 183 3.39x39 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 184 3.40x40 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 185 3.41x41 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM3 186 3.42x42 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM3 187 3.43x43 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 188 3.44x44 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 189 3.45x45 β2-adrenoceptor 5JQH μ receptor 4DKL
TM3 190 3.46x46 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 191 3.47x47 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM3 192 3.48x48 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 193 3.49x49 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 194 3.50x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 195 3.51x51 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 196 3.52x52 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM3 197 3.53x53 β2-adrenoceptor 5JQH P2Y1 receptor 4XNW
TM3 198 3.54x54 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM3 199 3.55x55 β2-adrenoceptor 5JQH A2A receptor 3VG9
TM3 200 3.56x56 β2-adrenoceptor 5JQH OX2 receptor 5WS3
ICL2 201 34.50x50 - - - -
ICL2 202 34.51x51 β2-adrenoceptor 3SN6 M1 receptor 5CXV
ICL2 203 34.52x52 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 204 34.53x53 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 205 34.54x54 β2-adrenoceptor 3SN6 M2 receptor 3UON
ICL2 206 34.55x55 β2-adrenoceptor 3SN6 M1 receptor 5CXV
ICL2 207 34.56x56 β2-adrenoceptor 3SN6 CB1 receptor 5TGZ
ICL2 208 34.57x57 - - - -
TM4 209 4.38x38 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 210 4.39x39 β2-adrenoceptor 5JQH Rhodopsin 1GZM
TM4 211 4.40x40 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM4 212 4.41x41 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 213 4.42x42 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 214 4.43x43 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM4 215 4.44x44 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM4 216 4.45x45 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 217 4.46x46 β2-adrenoceptor 5JQH BLT1 receptor 5X33
TM4 218 4.47x47 β2-adrenoceptor 5JQH 5-HT2C receptor 6BQH
TM4 219 4.48x48 β2-adrenoceptor 5JQH M1 receptor 5CXV
TM4 220 4.49x49 β2-adrenoceptor 5JQH apelin receptor 5VBL
TM4 221 4.50x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 222 4.51x51 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM4 223 4.52x52 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 224 4.53x53 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM4 225 4.54x54 β2-adrenoceptor 5JQH OX1 receptor 4ZJ8
TM4 226 4.55x55 β2-adrenoceptor 5JQH M1 receptor 5CXV
TM4 227 4.56x56 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM4 228 4.57x57 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 229 4.58x58 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM4 230 4.59x59 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM4 231 4.60x60 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 232 4.61x61 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM4 233 4.62x62 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM4 234 4.63x63 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM4 235 4.64x64 β2-adrenoceptor 5JQH M1 receptor 5CXV
ECL2 236 - - - -
ECL2 237 5-HT2C receptor 6BQH 5-HT2C receptor 6BQH
ECL2 238 5-HT2C receptor 6BQH - -
ECL2 239 5-HT2C receptor 6BQH 5-HT2C receptor 6BQH
ECL2 240 5-HT2C receptor 6BQH - -
ECL2 241 5-HT2C receptor 6BQH - -
ECL2 242 5-HT2C receptor 6BQH - -
ECL2 243 5-HT2C receptor 6BQH - -
ECL2 244 5-HT2C receptor 6BQH - -
ECL2 245 - - - -
ECL2 246 45.50x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
ECL2 247 45.51x51 β2-adrenoceptor 5JQH Rhodopsin 1GZM
ECL2 248 45.52x52 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
ECL2 249 β2-adrenoceptor 5JQH - -
ECL2 250 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM5 251 5.35x36 β2-adrenoceptor 5JQH M3 receptor 4U15
TM5 252 5.36x37 β2-adrenoceptor 5JQH M2 receptor 3UON
TM5 253 5.37x38 β2-adrenoceptor 5JQH AT1 receptor 4ZUD
TM5 254 5.38x39 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 255 5.39x40 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 256 5.40x41 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM5 257 5.41x42 β2-adrenoceptor 5JQH A2A receptor 3VG9
TM5 258 5.42x43 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 259 5.43x44 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 260 5.44x45 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM5 261 5.45x46 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM5 262 5.46x461 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 263 5.47x47 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 264 5.48x48 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 265 5.49x49 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM5 266 5.50x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 267 5.51x51 β2-adrenoceptor 5JQH NTS1 receptor 4BUO
TM5 268 5.52x52 β2-adrenoceptor 5JQH ETB receptor 5X93
TM5 269 5.53x53 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM5 270 5.54x54 β2-adrenoceptor 5JQH κ receptor 4DJH
TM5 271 5.55x55 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 272 5.56x56 β2-adrenoceptor 5JQH M2 receptor 3UON
TM5 273 5.57x57 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM5 274 5.58x58 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 275 5.59x59 β2-adrenoceptor 5JQH 5-HT2C receptor 6BQH
TM5 276 5.60x60 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 277 5.61x61 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 278 5.62x62 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM5 279 5.63x63 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM5 280 5.64x64 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM5 281 5.65x65 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 282 5.66x66 β2-adrenoceptor 5JQH 5-HT2C receptor 6BQH
TM5 283 5.67x67 β2-adrenoceptor 5JQH κ receptor 4DJH
TM5 284 5.68x68 β2-adrenoceptor 5JQH AT2 receptor 5UNH
TM5 285 5.69x69 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM5 286 5.70x70 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
TM5 287 5.71x71 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
TM5 288 5.72x72 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
TM5 289 5.73x73 β2-adrenoceptor 3SN6 A2A receptor 3VG9
TM5 290 5.74x74 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
ICL3 291 - - - -
ICL3 292 - - - -
ICL3 293 - - - -
ICL3 294 - - - -
ICL3 295 - - - -
ICL3 332 - - - -
ICL3 333 - - - -
ICL3 334 - - - -
ICL3 335 - - - -
ICL3 336 - - - -
TM6 337 6.24x24 5-HT2B receptor 5TVN - -
TM6 338 6.25x25 5-HT2B receptor 5TVN - -
TM6 339 6.26x26 5-HT2B receptor 5TVN NOP receptor 5DHG
TM6 340 6.27x27 5-HT2B receptor 5TVN - -
TM6 341 6.28x28 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 342 6.29x29 5-HT2B receptor 5TVN D3 receptor 3PBL
TM6 343 6.30x30 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 344 6.31x31 5-HT2B receptor 5TVN D3 receptor 3PBL
TM6 345 6.32x32 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 2RH1
TM6 346 6.33x33 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 347 6.34x34 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM6 348 6.35x35 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 2RH1
TM6 349 6.36x36 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 350 6.37x37 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 351 6.38x38 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM6 352 6.39x39 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 353 6.40x40 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM6 354 6.41x41 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM6 355 6.42x42 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 356 6.43x43 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM6 357 6.44x44 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 358 6.45x45 β2-adrenoceptor 5JQH κ receptor 4DJH
TM6 359 6.46x46 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 360 6.47x47 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 361 6.48x48 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 362 6.49x49 β2-adrenoceptor 5JQH CCR9 5LWE
TM6 363 6.50x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 364 6.51x51 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 365 6.52x52 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 366 6.53x53 β2-adrenoceptor 5JQH P2Y12 receptor 4NTJ
TM6 367 6.54x54 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 368 6.55x55 β2-adrenoceptor 5JQH S1P1 receptor 3V2Y
TM6 369 6.56x56 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM6 370 6.57x57 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM6 371 6.58x58 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM6 372 6.59x59 β2-adrenoceptor 5JQH CXCR4 3ODU
TM6 373 6.60x60 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM6 374 6.61x61 β2-adrenoceptor 5JQH OX1 receptor 4ZJ8
ECL3 375 - - - -
ECL3 376 D4 receptor 5WIV - -
ECL3 377 D4 receptor 5WIV - -
ECL3 378 D4 receptor 5WIV - -
ECL3 379 - - - -
TM7 380 7.31x30 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM7 381 7.32x31 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM7 382 7.33x32 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM7 383 7.34x33 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 384 7.35x34 β2-adrenoceptor 5JQH OX2 receptor 5WS3
TM7 385 7.36x35 β2-adrenoceptor 5JQH LPA1 receptor 4Z35
TM7 386 7.37x36 β2-adrenoceptor 5JQH 5-HT2C receptor 6BQH
TM7 387 7.38x37 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM7 388 7.39x38 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM7 389 7.40x39 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 390 7.41x40 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM7 391 7.42x41 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 392 7.43x42 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 393 7.44x43 β2-adrenoceptor 5JQH CXCR4 3ODU
TM7 394 7.45x45 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 395 7.46x46 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 396 7.47x47 β2-adrenoceptor 5JQH μ receptor 4DKL
TM7 397 7.48x48 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM7 398 7.49x49 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 399 7.50x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 400 7.51x51 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 401 7.52x52 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 402 7.53x53 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 403 7.54x54 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM7 404 7.55x55 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM7 405 7.56x56 D2 receptor 6CM4 5-HT1B receptor 4IAQ
H8 406 8.47x47 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
H8 407 8.48x48 β2-adrenoceptor 5JQH A2A receptor 3VG9
H8 408 8.49x49 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
H8 409 8.50x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
H8 410 8.51x51 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
H8 411 8.52x52 β2-adrenoceptor 5JQH 5-HT2C receptor 6BQH
H8 412 8.53x53 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
H8 413 8.54x54 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
H8 414 8.55x55 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
H8 415 8.56x56 β2-adrenoceptor 5JQH 5-HT2B receptor 4IB4
H8 416 8.57x57 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
H8 417 8.58x58 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
H8 418 8.59x59 β2-adrenoceptor 5JQH 5-HT2C receptor 6BQH
C-term 419 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
C-term 420 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
C-term 421 - - - -
C-term 422 - - - -
C-term 423 - - - -