α1B-adrenoceptor (ada1b_mouse)

FAMILY

Class A (Rhodopsin) Aminergic receptors Adrenoceptors α1B-adrenoceptor

GENE

Adra1b

ORGANISM

Mouse (Mus musculus)

ALT. NAMES

Alpha-1B adrenergic receptor, Alpha-1B adrenoreceptor, Alpha-1B adrenoceptor

SOURCE

SWISSPROT

SEQUENCE

N-term        
M
N
P
D
L
D
T
G
H
N
10
                   
T
S
A
P
A
H
W
G
E
L
20
                   
K
D
A
N
F
T
G
P
N
Q
30
                   
T
S
S
N
S
T
L
P
Q
L
40
TM1              
D
V
T
R
A
I
S
V
G
C
50
                   
L
G
A
F
I
L
F
A
I
V
60
                   
G
N
I
L
V
I
L
S
V
A
70
    ICL1 TM2  
C
N
R
H
L
R
T
P
T
N
80
                   
Y
F
I
V
N
L
A
I
A
D
90
                   
L
L
L
S
F
T
D
L
P
F
100
                   
S
A
T
L
E
V
L
G
Y
W
110
ECL1 TM3      
V
L
G
R
I
F
C
D
I
W
120
                   
A
A
V
D
V
L
C
C
T
A
130
                   
S
I
L
S
L
C
A
I
S
I
140
                   
D
R
Y
I
G
V
R
Y
S
L
150
ICL2     TM4  
Q
Y
P
T
L
V
T
R
R
K
160
                   
A
I
L
A
L
L
S
V
W
V
170
                   
L
S
T
V
I
S
I
G
P
L
180
  ECL2          
L
G
W
K
E
P
A
P
N
D
190
                   
D
K
E
C
G
V
T
E
E
P
200
TM5              
F
Y
A
L
F
S
S
L
G
S
210
                   
F
Y
I
P
L
A
V
I
L
V
220
                   
M
Y
C
R
V
Y
I
V
A
K
230
                   
R
T
T
K
N
L
E
A
G
V
240
ICL3            
M
K
E
M
S
N
S
K
E
L
250
                   
T
L
R
I
H
S
K
N
F
H
260
                   
E
D
T
L
S
S
T
K
A
K
270
                   
G
H
N
P
R
S
S
I
A
V
280
  TM6            
K
L
F
K
F
S
R
E
K
K
290
                   
A
A
K
T
L
G
I
V
V
G
300
                   
M
F
I
L
C
W
L
P
F
F
310
                   
I
A
L
P
L
G
S
L
F
S
320
ECL3 TM7      
T
L
K
P
P
D
A
V
F
K
330
                   
V
V
F
W
L
G
Y
F
N
S
340
                   
C
L
N
P
I
I
Y
P
C
S
350
H8                
S
K
E
F
K
R
A
F
M
R
360
      C-term  
I
L
G
C
Q
C
R
G
G
R
370
                   
R
R
R
R
R
R
R
L
G
A
380
                   
C
A
Y
T
Y
R
P
W
T
R
390
                   
G
G
S
L
E
R
S
Q
S
R
400
                   
K
D
S
L
D
D
S
G
S
C
410
                   
M
S
G
S
Q
R
T
L
P
S
420
                   
A
S
P
S
P
G
Y
L
G
R
430
                   
G
T
Q
P
P
V
E
L
C
A
440
                   
F
P
E
W
K
P
G
A
L
L
450
                   
S
L
P
E
P
P
G
R
R
G
460
                   
R
L
D
S
G
P
L
F
T
F
470
                   
K
L
L
G
E
P
E
S
P
G
480
                   
T
E
G
D
A
S
N
G
G
C
490
                   
D
T
T
T
D
L
A
N
G
Q
500
                   
P
G
F
K
S
N
M
P
L
A
510
       
P
G
H
F

LINKS

DIAGRAMS

I N G V I A F L I F A G L C G V S I A R 1 V N L A I A D L L L S T F D L P F S A T L 2 A C L S L I S A T C C L V D V A A W I D 3 A I L A L L S V W V L S T V I S I G P L 4 Y M V L I V A L P I Y F S G L S S F L A Y 5 G I V V G M F I L C W L P F F I A L P L 6 I P N L C S N F Y G L W F V V K F V A 7
Pick color:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invitro Mutant Data: Increased binding/potency: >5-fold, >10-fold; Reduced binding/potency: >5-fold, >10-fold; No/low effect (<5-fold); and N/A

ICL1 R H L R ICL1ECL1 Y W V L ECL1ICL2 S L Q Y P T L V ICL2ECL2 G W K E P A P N D D K E C G V T E ECL2ICL3 G V M K E M S N S K E L T L R I H S K N F H E D T L S S T K A K G H N P R S S I A V K ICL3ECL3 S T L K P ECL3N-term M N P D L D T G H N T S A P A H W G E L K D A N F T G P N Q T S S N S T L P Q L N-termC-term C Q C R G G R R R R R R R R L G A C A Y T Y R P W T R G G S L E R S Q S R K D S L D D S G S C M S G S Q R T L P S A S P S P G Y L G R G T Q P P V E L C A F P E W K P G A L L S L P E P P G R R G R L D S G P L F T F K L L G E P E S P G T E G D A S N G G C D T T T D L A N G Q P G F K S N M P L A P G H F C-term D V T R A I S V G C L G A F I L F A I V G N I L V I L S V A C N T P T N Y F I V N L A I A D L L L S F T D L P F S A T L E V L G G R I F C D I W A A V D V L C C T A S I L S L C A I S I D R Y I G V R Y T R R K A I L A L L S V W V L S T V I S I G P L L E P F Y A L F S S L G S F Y I P L A V I L V M Y C R V Y I V A K R T T K N L E A L F K F S R E K K A A K T L G I V V G M F I L C W L P F F I A L P L G S L F P D A V F K V V F W L G Y F N S C L N P I I Y P C S S K E F M R F K R A I L G
Pick color:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invitro Mutant Data: Increased binding/potency: >5-fold, >10-fold; Reduced binding/potency: >5-fold, >10-fold; No/low effect (<5-fold); and N/A

MUTATIONS

ENDOGENOUS LIGANDS

(-)-adrenaline,

(-)-noradrenaline

STRUCTURES

No structures available