PKR2 (pkr2_rat)

FAMILY

Class A (Rhodopsin) Protein receptors Prokineticin receptors PKR2

GENE

Prokr2 (Gpr73l1, Pkr2)

ORGANISM

Rat (Rattus norvegicus)

ALT. NAMES

Prokineticin receptor 2, PK-R2, G-protein coupled receptor 73-like 1, G-protein coupled receptor I5E

SOURCE

SWISSPROT

SEQUENCE

N-term        
M
G
D
Q
N
G
N
T
S
F
10
                   
A
P
D
L
N
P
P
Q
D
H
20
                   
V
S
L
L
P
L
N
Y
S
Y
30
                   
G
D
Y
D
I
P
L
D
D
D
40
                   
E
D
V
T
K
T
Q
T
F
F
50
TM1              
A
A
K
I
V
I
G
V
A
L
60
                   
A
G
I
M
L
V
C
G
V
G
70
                   
N
F
V
F
I
A
A
L
A
R
80
  ICL1 TM2    
Y
K
K
L
R
N
L
T
N
L
90
                   
L
I
A
N
L
A
I
S
D
F
100
                   
L
V
A
I
V
C
C
P
F
E
110
                   
M
D
Y
Y
V
V
R
Q
L
S
120
ECL1 TM3      
W
E
H
G
H
V
L
C
A
S
130
                   
V
N
Y
L
R
T
V
S
L
Y
140
                   
V
S
T
N
A
L
L
A
I
A
150
                   
I
D
R
Y
L
A
I
V
H
P
160
ICL2 TM4      
L
K
R
M
N
Y
Q
T
A
S
170
                   
F
L
I
A
L
V
W
M
V
S
180
                   
I
L
I
A
I
P
S
A
Y
F
190
  ECL2          
T
T
E
T
I
L
V
I
V
K
200
                   
N
Q
E
K
L
F
C
G
Q
I
210
          TM5    
W
P
V
D
Q
Q
L
Y
Y
K
220
                   
S
Y
F
L
F
V
F
G
L
E
230
                   
F
V
G
P
V
V
T
M
T
L
240
                   
C
Y
A
R
I
S
Q
E
L
W
250
                   
F
K
A
V
P
G
F
Q
T
E
260
TM6              
Q
I
R
K
R
L
R
C
R
R
270
                   
K
T
V
L
L
L
M
G
I
L
280
                   
T
A
Y
V
L
C
W
A
P
F
290
                   
Y
G
F
T
I
V
R
D
F
F
300
ECL3     TM7  
P
T
L
V
V
K
E
K
H
Y
310
                   
L
T
A
F
Y
V
V
E
C
I
320
                   
A
M
S
N
S
M
I
N
T
I
330
          ICL4 H8
C
F
V
T
V
K
N
N
T
M
340
                 
K
Y
F
K
K
M
L
L
L
H
350
C-term        
W
R
P
S
H
Y
G
S
K
S
360
                   
S
A
D
L
D
L
K
T
S
G
370
                   
V
P
A
T
E
E
V
D
C
I
380
     
R
L
K

LINKS

DIAGRAMS

ICL1 K K L R ICL1ECL1 Q L S W E H ECL1ICL2 P L K R M ICL2ECL2 T E T I L V I V K N Q E K L F C G Q I W P V D Q ECL2ICL3 Q T E ICL3ECL3 P T L V V K ECL3N-term M G D Q N G N T S F A P D L N P P Q D H V S L L P L N Y S Y G D Y D I P L D D D E D V T K T Q T F F N-termC-term L H W R P S H Y G S K S S A D L D L K T S G V P A T E E V D C I R L K C-term A A K I V I G V A L A G I M L V C G V G N F V F I A A L A R Y N L T N L L I A N L A I S D F L V A I V C C P F E M D Y Y V V R G H V L C A S V N Y L R T V S L Y V S T N A L L A I A I D R Y L A I V H N Y Q T A S F L I A L V W M V S I L I A I P S A Y F T Q L Y Y K S Y F L F V F G L E F V G P V V T M T L C Y A R I S Q E L W F K A V P G F Q I R K R L R C R R K T V L L L M G I L T A Y V L C W A P F Y G F T I V R D F F E K H Y L T A F Y V V E C I A M S N S M I N T I C F V T V N N T K K M M K Y F L L
Pick color:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invitro Mutant Data: Increased binding/potency: >5-fold, >10-fold; Reduced binding/potency: >5-fold, >10-fold; No/low effect (<5-fold); and N/A

F N G V G C V L M I G A L A V G I V I K 1 A N L A I S D F L V A V I C C P F E M D Y 2 A L L A N T S V Y L S V T R L Y N V S A 3 A S F L I A L V W M V S I L I A I P S 4 Y C L T M T V V P G V F E L G F V F L F Y 5 M G I L T A Y V L C W A P F Y G F T I V 6 I T N I M S N S M A I C E V V Y F A T 7
Pick color:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invitro Mutant Data: Increased binding/potency: >5-fold, >10-fold; Reduced binding/potency: >5-fold, >10-fold; No/low effect (<5-fold); and N/A

MUTATIONS

ENDOGENOUS LIGANDS

No endogenous ligands available

HOMOLOGY MODELS

No homology models available. Check the Archive on Structure models for earlier releases.

STRUCTURES

No structures available