α2C-adrenoceptor - G(i) subunit alpha-2 complex homology model

RECEPTOR CLASS

Class A (Rhodopsin)

RECEPTOR

SPECIES

Homo sapiens

G-PROTEIN FAMILY

Gi/o

G-PROTEIN

VERSION

2021-04-09

MODEL

PDB file contains GPCRdb generic numbers in the B-factor field of CA atoms

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.


MAIN TEMPLATE

A1 receptor (sequence similarity: 26%) PDB: 6D9H
G(i) subunit alpha-2 (sequence similarity: 100%)

RECEPTOR TEMPLATES

6KUW (α2C-adrenoceptor)
6D9H (A1 receptor)
5TUD (5-HT2B receptor)
7JVQ (D1 receptor)
7CMV (D3 receptor)
6PT0 (CB2 receptor)
7JVR (D2 receptor)
None
Main template (%) Additional templates (%) No template - freely modelled (%)
Backbone 77.3 13.8 8.9
Side-chains 21.4 65.1 13.5

Number of backbone templates: 4
Number of rotamer templates: 25

Segment Seq.num. AA GPCRdb# Backbone PDB Rotamer PDB
N-term 42 P - α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
N-term 43 R - α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
N-term 44 G - α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
N-term 45 Q - α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
N-term 46 Y - α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
TM1 47 S 1.28x28 α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
TM1 48 A 1.29x29 A1 receptor 6D9H - -
TM1 49 G 1.30x30 A1 receptor 6D9H α2C-adrenoceptor 6KUW
TM1 50 A 1.31x31 A1 receptor 6D9H α2C-adrenoceptor 6KUW
TM1 51 V 1.32x32 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 52 A 1.33x33 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM1 53 G 1.34x34 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 54 L 1.35x35 A1 receptor 6D9H 5-HT1B receptor 6G79
TM1 55 A 1.36x36 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 56 A 1.37x37 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 57 V 1.38x38 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 58 V 1.39x39 A1 receptor 6D9H α2C-adrenoceptor 6KUW
TM1 59 G 1.40x40 A1 receptor 6D9H M1 receptor 6OIJ
TM1 60 F 1.41x41 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 61 L 1.42x42 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 62 I 1.43x43 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 63 V 1.44x44 A1 receptor 6D9H κ receptor 6B73
TM1 64 F 1.45x45 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 65 T 1.46x46 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 66 V 1.47x47 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM1 67 V 1.48x48 A1 receptor 6D9H κ receptor 6B73
TM1 68 G 1.49x49 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM1 69 N 1.50x50 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM1 70 V 1.51x51 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM1 71 L 1.52x52 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM1 72 V 1.53x53 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM1 73 V 1.54x54 A1 receptor 6D9H AT1 receptor 6DO1
TM1 74 I 1.55x55 A1 receptor 6D9H M1 receptor 6OIJ
TM1 75 A 1.56x56 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM1 76 V 1.57x57 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM1 77 L 1.58x58 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 78 T 1.59x59 A1 receptor 6D9H α2C-adrenoceptor 6KUW
TM1 79 S 1.60x60 A1 receptor 6D9H CB1 receptor 6KPG
ICL1 80 R 12.48x48 - - - -
ICL1 81 A 12.49x49 α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
ICL1 82 L 12.50x50 α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
ICL1 83 R 12.51x51 - - - -
TM2 84 A 2.37x37 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K41
TM2 85 P 2.38x38 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K41
TM2 86 Q 2.39x39 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K41
TM2 87 N 2.40x40 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 88 L 2.41x41 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 89 F 2.42x42 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM2 90 L 2.43x43 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 91 V 2.44x44 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM2 92 S 2.45x45 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM2 93 L 2.46x46 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM2 94 A 2.47x47 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM2 95 S 2.48x48 A1 receptor 6D9H α2C-adrenoceptor 6KUW
TM2 96 A 2.49x49 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM2 97 D 2.50x50 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM2 98 I 2.51x51 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 99 L 2.52x52 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 100 V 2.53x53 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM2 101 A 2.54x54 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 102 T 2.55x55 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 103 L 2.56x551 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM2 104 V 2.57x56 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM2 105 M 2.58x57 A1 receptor 6D9H D2 receptor 7JVR
TM2 106 P 2.59x58 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM2 107 F 2.60x59 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 108 S 2.61x60 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 109 L 2.62x61 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 110 A 2.63x62 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 111 N 2.64x63 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 112 E 2.65x64 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 113 L 2.66x65 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 114 M 2.67x66 A1 receptor 6D9H β2-adrenoceptor 3P0G
TM2 115 A 2.68x67 α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
ECL1 116 Y 23.49x49 - - - -
ECL1 117 W 23.50x50 α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
ECL1 118 Y 23.51x51 α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
ECL1 119 F 23.52x52 - - - -
TM3 120 G 3.21x21 A1 receptor 6D9H 5-HT1B receptor 6G79
TM3 121 Q 3.22x22 A1 receptor 6D9H OX2 receptor 7L1V
TM3 122 V 3.23x23 A1 receptor 6D9H M2 receptor 4MQT
TM3 123 W 3.24x24 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 124 C 3.25x25 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM3 125 G 3.26x26 A1 receptor 6D9H α2C-adrenoceptor 6KUW
TM3 126 V 3.27x27 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 127 Y 3.28x28 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 128 L 3.29x29 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 129 A 3.30x30 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 130 L 3.31x31 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 131 D 3.32x32 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 132 V 3.33x33 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 133 L 3.34x34 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 134 F 3.35x35 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 135 C 3.36x36 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 136 T 3.37x37 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 137 S 3.38x38 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM3 138 S 3.39x39 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM3 139 I 3.40x40 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM3 140 V 3.41x41 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 141 H 3.42x42 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 142 L 3.43x43 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM3 143 C 3.44x44 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 144 A 3.45x45 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM3 145 I 3.46x46 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM3 146 S 3.47x47 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 147 L 3.48x48 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 148 D 3.49x49 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM3 149 R 3.50x50 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM3 150 Y 3.51x51 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM3 151 W 3.52x52 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 152 S 3.53x53 A1 receptor 6D9H H1 receptor 7DFL
TM3 153 V 3.54x54 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM3 154 T 3.55x55 A1 receptor 6D9H 5-HT1B receptor 6G79
TM3 155 Q 3.56x56 A1 receptor 6D9H H1 receptor 7DFL
ICL2 156 A 34.50x50 - - - -
ICL2 157 V 34.51x51 α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
ICL2 158 E 34.52x52 α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
ICL2 159 Y 34.53x53 α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
ICL2 160 N 34.54x54 α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
ICL2 161 L 34.55x55 α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
ICL2 162 K 34.56x56 α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
ICL2 163 R 34.57x57 - - - -
TM4 164 T 4.38x38 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM4 165 P 4.39x39 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM4 166 R 4.40x40 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM4 167 R 4.41x41 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM4 168 V 4.42x42 A1 receptor 6D9H D2 receptor 7JVR
TM4 169 K 4.43x43 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 170 A 4.44x44 A1 receptor 6D9H H1 receptor 7DFL
TM4 171 T 4.45x45 A1 receptor 6D9H H1 receptor 7DFL
TM4 172 I 4.46x46 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM4 173 V 4.47x47 A1 receptor 6D9H μ receptor 5C1M
TM4 174 A 4.48x48 A1 receptor 6D9H D3 receptor 7CMV
TM4 175 V 4.49x49 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 176 W 4.50x50 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM4 177 L 4.51x51 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 178 I 4.52x52 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 179 S 4.53x53 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM4 180 A 4.54x54 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 181 V 4.55x55 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM4 182 I 4.56x56 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 183 S 4.57x57 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 184 F 4.58x58 A1 receptor 6D9H D1 receptor 7JVQ
TM4 185 P 4.59x59 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 186 P 4.60x60 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM4 187 L 4.61x61 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 188 V 4.62x62 A1 receptor 6D9H κ receptor 6B73
ECL2 189 S - - - - -
ECL2 190 L - 5-HT2B receptor 5TUD - -
ECL2 191 Y - 5-HT2B receptor 5TUD - -
ECL2 192 R - 5-HT2B receptor 5TUD - -
ECL2 193 Q - 5-HT2B receptor 5TUD - -
ECL2 194 P - 5-HT2B receptor 5TUD - -
ECL2 195 D - 5-HT2B receptor 5TUD - -
ECL2 196 G - 5-HT2B receptor 5TUD - -
ECL2 197 A - 5-HT2B receptor 5TUD - -
ECL2 198 A - 5-HT2B receptor 5TUD - -
ECL2 199 Y - 5-HT2B receptor 5TUD - -
ECL2 200 P - 5-HT2B receptor 5TUD - -
ECL2 201 Q - - - - -
ECL2 202 C 45.50x50 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
ECL2 203 G 45.51x51 A1 receptor 6D9H Rhodopsin 4X1H
ECL2 204 L 45.52x52 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K41
ECL2 205 N - - - - -
ECL2 206 D - - - - -
TM5 207 E 5.35x36 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 208 T 5.36x37 A1 receptor 6D9H H1 receptor 7DFL
TM5 209 W 5.37x38 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 210 Y 5.38x39 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM5 211 I 5.39x40 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 212 L 5.40x41 α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
TM5 213 S 5.41x42 α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
TM5 214 S 5.42x43 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 215 C 5.43x44 A1 receptor 6D9H α2C-adrenoceptor 6KUW
TM5 216 I 5.44x45 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 217 G 5.45x46 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 218 S 5.46x461 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 219 F 5.47x47 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 220 F 5.48x48 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 221 A 5.49x49 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 222 P 5.50x50 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM5 223 C 5.51x51 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 224 L 5.52x52 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM5 225 I 5.53x53 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 226 M 5.54x54 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM5 227 G 5.55x55 A1 receptor 6D9H α2C-adrenoceptor 6KUW
TM5 228 L 5.56x56 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM5 229 V 5.57x57 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 230 Y 5.58x58 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM5 231 A 5.59x59 A1 receptor 6D9H D3 receptor 7CMV
TM5 232 R 5.60x60 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 233 I 5.61x61 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 234 Y 5.62x62 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 235 R 5.63x63 A1 receptor 6D9H D1 receptor 7JVQ
TM5 236 V 5.64x64 A1 receptor 6D9H D2 receptor 7JVR
TM5 237 A 5.65x65 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 238 K 5.66x66 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 239 L 5.67x67 A1 receptor 6D9H α2C-adrenoceptor 6KUW
TM5 240 R 5.68x68 A1 receptor 6D9H D2 receptor 7JVR
TM5 241 T 5.69x69 A1 receptor 6D9H α2A-adrenoceptor 6KUX
TM5 242 R 5.70x70 A1 receptor 6D9H D3 receptor 7CMV
TM5 243 T 5.71x71 A1 receptor 6D9H - -
TM5 244 L 5.72x72 D1 receptor 7JVQ M1 receptor 6OIJ
TM5 245 S 5.73x73 D1 receptor 7JVQ CB2 receptor 6PT0
TM5 246 E 5.74x74 D1 receptor 7JVQ NTS1 receptor 6OSA
TM5 247 K 5.75x75 D1 receptor 7JVQ - -
ICL3 248 R - - - - -
ICL3 249 A - - - - -
ICL3 250 P - - - - -
ICL3 251 V - - - - -
ICL3 252 G - - - - -
ICL3 366 S - - - - -
ICL3 367 V - - - - -
ICL3 368 C - - - - -
ICL3 369 R - - - - -
ICL3 370 R - - - - -
TM6 371 K 6.24x24 A1 receptor 6D9H D2 receptor 6VMS
TM6 372 V 6.25x25 A1 receptor 6D9H α2C-adrenoceptor 6KUW
TM6 373 A 6.26x26 A1 receptor 6D9H 5-HT2C receptor 6BQG
TM6 374 Q 6.27x27 A1 receptor 6D9H D2 receptor 7JVR
TM6 375 A 6.28x28 A1 receptor 6D9H 5-HT1B receptor 6G79
TM6 376 R 6.29x29 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 377 E 6.30x30 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM6 378 K 6.31x31 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 379 R 6.32x32 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 380 F 6.33x33 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 381 T 6.34x34 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 382 F 6.35x35 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 383 V 6.36x36 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 384 L 6.37x37 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM6 385 A 6.38x38 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM6 386 V 6.39x39 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 387 V 6.40x40 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 388 M 6.41x41 A1 receptor 6D9H D1 receptor 7JVQ
TM6 389 G 6.42x42 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 390 V 6.43x43 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 391 F 6.44x44 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM6 392 V 6.45x45 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 393 L 6.46x46 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM6 394 C 6.47x47 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 395 W 6.48x48 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM6 396 F 6.49x49 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 397 P 6.50x50 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM6 398 F 6.51x51 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 399 F 6.52x52 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 400 F 6.53x53 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 401 S 6.54x54 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 402 Y 6.55x55 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 403 S 6.56x56 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 404 L 6.57x57 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 405 Y 6.58x58 A1 receptor 6D9H α2C-adrenoceptor 6KUW
TM6 406 G 6.59x59 A1 receptor 6D9H α2C-adrenoceptor 6KUW
TM6 407 I 6.60x60 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 408 C 6.61x61 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM6 409 R 6.62x62 α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
ECL3 410 E - - - - -
ECL3 411 A - α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
ECL3 412 C - α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
ECL3 413 Q - α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
ECL3 414 V - - - - -
TM7 415 P 7.31x30 α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
TM7 416 G 7.32x31 A1 receptor 6D9H 5-HT2A receptor 6WHA
TM7 417 P 7.33x32 A1 receptor 6D9H α2C-adrenoceptor 6KUW
TM7 418 L 7.34x33 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM7 419 F 7.35x34 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 420 K 7.36x35 A1 receptor 6D9H α2C-adrenoceptor 6KUW
TM7 421 F 7.37x36 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 422 F 7.38x37 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 423 F 7.39x38 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 424 W 7.40x39 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 425 I 7.41x40 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 426 G 7.42x41 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 427 Y 7.43x42 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 428 C 7.44x43 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 429 N 7.45x45 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM7 430 S 7.46x46 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM7 431 S 7.47x47 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 432 L 7.48x48 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 433 N 7.49x49 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM7 434 P 7.50x50 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM7 435 V 7.51x51 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 436 I 7.52x52 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 437 Y 7.53x53 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
TM7 438 T 7.54x54 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 439 V 7.55x55 A1 receptor 6D9H α2C-adrenoceptor 6KUW
TM7 440 F 7.56x56 A1 receptor 6D9H D2 receptor 7JVR
H8 441 N 8.47x47 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
H8 442 Q 8.48x48 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H8 443 D 8.49x49 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
H8 444 F 8.50x50 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H8 445 R 8.51x51 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H8 446 R 8.52x52 A1 receptor 6D9H α2B-adrenoceptor 6K42
H8 447 S 8.53x53 A1 receptor 6D9H CB2 receptor 6PT0
H8 448 F 8.54x54 A1 receptor 6D9H A1 receptor 6D9H
H8 449 K 8.55x55 A1 receptor 6D9H H1 receptor 7DFL
H8 450 H 8.56x56 A1 receptor 6D9H M2 receptor 4MQT
H8 451 I 8.57x57 α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
H8 452 L 8.58x58 α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
H8 453 F 8.59x59 α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
C-term 454 R - - - - -
C-term 455 R - - - - -
C-term 456 R - - - - -
C-term 457 R - - - - -
C-term 458 R - - - - -

G-PROTEIN TEMPLATES

Segment Seq.num. AA CGN# Backbone PDB Rotamer PDB
HN 6 S G.HN.30 - - - -
HN 7 A G.HN.31 - - - -
HN 8 E G.HN.32 - - - -
HN 9 D G.HN.33 - - - -
HN 10 K G.HN.34 - - - -
HN 11 A G.HN.35 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
HN 12 A G.HN.36 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
HN 13 A G.HN.37 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
HN 14 E G.HN.38 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
HN 15 R G.HN.39 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
HN 16 S G.HN.40 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
HN 17 K G.HN.41 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
HN 18 M G.HN.42 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
HN 19 I G.HN.43 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
HN 20 D G.HN.44 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
HN 21 K G.HN.45 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
HN 22 N G.HN.46 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
HN 23 L G.HN.47 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
HN 24 R G.HN.48 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
HN 25 E G.HN.49 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
HN 26 D G.HN.50 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
HN 27 G G.HN.51 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
HN 28 E G.HN.52 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
HN 29 K G.HN.53 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
hns1 30 A G.hns1.01 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
hns1 31 A G.hns1.02 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
hns1 32 R G.hns1.03 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
S1 33 E G.S1.01 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
S1 34 V G.S1.02 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
S1 35 K G.S1.03 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
S1 36 L G.S1.04 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
S1 37 L G.S1.05 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
S1 38 L G.S1.06 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
S1 39 L G.S1.07 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
s1h1 40 G G.s1h1.01 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
s1h1 41 A G.s1h1.02 G(i) subunit alpha-1 7CMV G(i) subunit alpha-1 7CMV
s1h1 42 G G.s1h1.03 G(i) subunit alpha-1 7CMV G(i) subunit alpha-1 7CMV
s1h1 43 E G.s1h1.04 G(i) subunit alpha-1 7CMV G(i) subunit alpha-1 7CMV
s1h1 44 S G.s1h1.05 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
s1h1 45 G G.s1h1.06 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H1 46 K G.H1.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 47 S G.H1.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
H1 48 T G.H1.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 49 I G.H1.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 50 V G.H1.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 51 K G.H1.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 52 Q G.H1.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 53 M G.H1.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 54 K G.H1.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 55 I G.H1.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 56 I G.H1.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 57 H G.H1.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 58 E G.h1ha.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 59 D G.h1ha.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 60 G G.h1ha.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 61 Y G.h1ha.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 62 S G.h1ha.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 63 E H.HA.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 64 E H.HA.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 65 E H.HA.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 66 C H.HA.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 67 R H.HA.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 68 Q H.HA.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 69 Y H.HA.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 70 R H.HA.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 71 A H.HA.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 72 V H.HA.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 73 V H.HA.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 74 Y H.HA.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 75 S H.HA.13 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 76 N H.HA.14 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 77 T H.HA.15 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 78 I H.HA.16 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 79 Q H.HA.17 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 80 S H.HA.18 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 81 I H.HA.19 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 82 M H.HA.20 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 83 A H.HA.21 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 84 I H.HA.22 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 85 V H.HA.23 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 86 K H.HA.24 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 87 A H.HA.25 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 88 M H.HA.26 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 89 G H.HA.27 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 90 N H.HA.28 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 91 L H.HA.29 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 92 Q H.hahb.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 93 I H.hahb.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 94 D H.hahb.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 95 F H.hahb.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 96 A H.hahb.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 97 D H.hahb.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 98 P H.hahb.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 99 S H.HB.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 100 R H.HB.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 101 A H.HB.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 102 D H.HB.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 103 D H.HB.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 104 A H.HB.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 105 R H.HB.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 106 Q H.HB.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 107 L H.HB.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 108 F H.HB.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 109 A H.HB.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 110 L H.HB.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 111 S H.HB.13 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 112 C H.HB.14 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
hbhc 113 T H.hbhc.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 114 A H.hbhc.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 115 E H.hbhc.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 116 E H.hbhc.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 117 Q H.hbhc.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 118 G H.hbhc.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 119 V H.hbhc.13 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 120 L H.hbhc.14 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 121 P H.hbhc.15 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 122 D H.HC.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HC 123 D H.HC.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HC 124 L H.HC.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 125 S H.HC.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HC 126 G H.HC.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 127 V H.HC.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 128 I H.HC.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 129 R H.HC.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HC 130 R H.HC.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 131 L H.HC.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 132 W H.HC.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 133 A H.HC.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
hchd 134 D H.hchd.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 135 H H.HD.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HD 136 G H.HD.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 137 V H.HD.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 138 Q H.HD.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 139 A H.HD.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 140 C H.HD.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 141 F H.HD.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 142 G H.HD.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HD 143 R H.HD.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 144 S H.HD.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 145 R H.HD.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 146 E H.HD.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 147 Y H.hdhe.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 148 Q H.hdhe.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 149 L H.hdhe.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 150 N H.hdhe.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 151 D H.hdhe.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 152 S H.HE.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 153 A H.HE.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 154 A H.HE.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 155 Y H.HE.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 156 Y H.HE.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 157 L H.HE.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 158 N H.HE.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 159 D H.HE.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 160 L H.HE.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 161 E H.HE.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HE 162 R H.HE.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 163 I H.HE.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 164 A H.HE.13 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 165 Q H.hehf.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 166 S H.hehf.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 167 D H.hehf.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 168 Y H.hehf.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 169 I H.hehf.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 170 P H.hehf.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 171 T H.hehf.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 172 Q H.HF.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 173 Q H.HF.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 174 D H.HF.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 175 V H.HF.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 176 L H.HF.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 177 R H.HF.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 178 T G.hfs2.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 179 R G.hfs2.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 180 V G.hfs2.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 181 K G.hfs2.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 182 T G.hfs2.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 183 T G.hfs2.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 184 G G.hfs2.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
S2 185 I G.S2.01 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
S2 186 V G.S2.02 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
S2 187 E G.S2.03 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
S2 188 T G.S2.04 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
S2 189 H G.S2.05 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
S2 190 F G.S2.06 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
S2 191 T G.S2.07 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
S2 192 F G.S2.08 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
s2s3 193 K G.s2s3.01 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
s2s3 194 D G.s2s3.02 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
S3 195 L G.S3.01 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
S3 196 H G.S3.02 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
S3 197 F G.S3.03 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
S3 198 K G.S3.04 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
S3 199 M G.S3.05 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
S3 200 F G.S3.06 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
S3 201 D G.S3.07 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
S3 202 V G.S3.08 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
s3h2 203 G G.s3h2.01 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
s3h2 204 G G.s3h2.02 G(i) subunit alpha-2 6D9H - -
s3h2 205 Q G.s3h2.03 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H2 206 R G.H2.01 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H2 207 S G.H2.02 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H2 208 E G.H2.03 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H2 209 R G.H2.04 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H2 210 K G.H2.05 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H2 211 K G.H2.06 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H2 212 W G.H2.07 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H2 213 I G.H2.08 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H2 214 H G.H2.09 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H2 215 C G.H2.10 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
h2s4 216 F G.h2s4.01 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
h2s4 217 E G.h2s4.02 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
h2s4 218 G G.h2s4.03 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
h2s4 219 V G.h2s4.04 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
h2s4 220 T G.h2s4.05 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
S4 221 A G.S4.01 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
S4 222 I G.S4.02 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
S4 223 I G.S4.03 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
S4 224 F G.S4.04 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
S4 225 C G.S4.05 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
S4 226 V G.S4.06 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
S4 227 A G.S4.07 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
s4h3 228 L G.s4h3.01 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
s4h3 229 S G.s4h3.02 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
s4h3 230 A G.s4h3.03 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
s4h3 231 Y G.s4h3.04 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
s4h3 232 D G.s4h3.05 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
s4h3 233 L G.s4h3.06 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
s4h3 234 V G.s4h3.07 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
s4h3 235 L G.s4h3.08 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 236 A G.s4h3.09 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 237 E G.s4h3.10 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 238 D G.s4h3.11 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 239 E G.s4h3.12 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 240 E G.s4h3.13 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 241 M G.s4h3.14 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
s4h3 242 N G.s4h3.15 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H3 243 R G.H3.01 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H3 244 M G.H3.02 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H3 245 H G.H3.03 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H3 246 E G.H3.04 G(i) subunit alpha-2 6D9H - -
H3 247 S G.H3.05 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H3 248 M G.H3.06 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H3 249 K G.H3.07 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H3 250 L G.H3.08 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H3 251 F G.H3.09 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H3 252 D G.H3.10 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H3 253 S G.H3.11 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H3 254 I G.H3.12 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H3 255 C G.H3.13 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H3 256 N G.H3.14 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H3 257 N G.H3.15 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H3 258 K G.H3.16 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H3 259 W G.H3.17 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H3 260 F G.H3.18 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
h3s5 261 T G.h3s5.01 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
h3s5 262 D G.h3s5.02 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
h3s5 263 T G.h3s5.03 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
S5 264 S G.S5.01 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
S5 265 I G.S5.02 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
S5 266 I G.S5.03 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
S5 267 L G.S5.04 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
S5 268 F G.S5.05 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
S5 269 L G.S5.06 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
S5 270 N G.S5.07 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
s5hg 271 K G.s5hg.01 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
HG 272 K G.HG.01 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
HG 273 D G.HG.02 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
HG 274 L G.HG.03 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
HG 275 F G.HG.04 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
HG 276 E G.HG.05 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
HG 277 E G.HG.06 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
HG 278 K G.HG.07 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
HG 279 I G.HG.08 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
HG 280 T G.HG.09 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
HG 281 H G.HG.12 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
HG 282 S G.HG.13 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
HG 283 P G.HG.14 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
HG 284 L G.HG.15 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
HG 285 T G.HG.16 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
HG 286 I G.HG.17 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
hgh4 287 C G.hgh4.01 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
hgh4 288 F G.hgh4.02 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
hgh4 289 P G.hgh4.03 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
hgh4 290 E G.hgh4.04 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
hgh4 291 Y G.hgh4.05 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
hgh4 292 T G.hgh4.06 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
hgh4 293 G G.hgh4.07 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
hgh4 294 A G.hgh4.08 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H4 295 N G.H4.01 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H4 296 K G.H4.02 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H4 297 Y G.H4.03 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H4 298 D G.H4.04 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H4 299 E G.H4.05 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H4 300 A G.H4.06 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H4 301 A G.H4.07 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H4 302 S G.H4.08 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H4 303 Y G.H4.10 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H4 304 I G.H4.11 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H4 305 Q G.H4.12 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H4 306 S G.H4.13 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H4 307 K G.H4.14 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H4 308 F G.H4.15 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H4 309 E G.H4.16 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H4 310 D G.H4.17 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
h4s6 311 L G.h4s6.01 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
h4s6 312 N G.h4s6.02 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
h4s6 313 K G.h4s6.03 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
h4s6 314 R G.h4s6.04 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
h4s6 315 K G.h4s6.08 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
h4s6 316 D G.h4s6.09 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
h4s6 317 T G.h4s6.10 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
h4s6 318 K G.h4s6.11 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
h4s6 319 E G.h4s6.12 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
S6 320 I G.S6.01 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
S6 321 Y G.S6.02 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
S6 322 T G.S6.03 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
S6 323 H G.S6.04 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
S6 324 F G.S6.05 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
s6h5 325 T G.s6h5.01 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
s6h5 326 C G.s6h5.02 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
s6h5 327 A G.s6h5.03 G(i) subunit alpha-2 6D9H - -
s6h5 328 T G.s6h5.04 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
s6h5 329 D G.s6h5.05 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H5 330 T G.H5.01 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H5 331 K G.H5.02 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H5 332 N G.H5.03 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H5 333 V G.H5.04 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H5 334 Q G.H5.05 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H5 335 F G.H5.06 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H5 336 V G.H5.07 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H5 337 F G.H5.08 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H5 338 D G.H5.09 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H5 339 A G.H5.10 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H5 340 V G.H5.11 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H5 341 T G.H5.12 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H5 342 D G.H5.13 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H5 343 V G.H5.14 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H5 344 I G.H5.15 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H5 345 I G.H5.16 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H5 346 K G.H5.17 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H5 347 N G.H5.18 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H5 348 N G.H5.19 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H5 349 L G.H5.20 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H5 350 K G.H5.21 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H5 351 D G.H5.22 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H5 352 C G.H5.23 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H5 353 G G.H5.24 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H5 354 L G.H5.25 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H
H5 355 F G.H5.26 G(i) subunit alpha-2 6D9H G(i) subunit alpha-2 6D9H