β2-adrenoceptor - subunit alpha-14 complex homology model

RECEPTOR CLASS

Class A (Rhodopsin)

RECEPTOR

SPECIES

Homo sapiens

G-PROTEIN FAMILY

Gq/11

G-PROTEIN

VERSION

2021-04-09

MODEL

PDB file contains GPCRdb generic numbers in the B-factor field of CA atoms

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.


MAIN TEMPLATE

H1 receptor (sequence similarity: 30%) PDB: 7DFL
G(q) subunit alpha (sequence similarity: 90%)

RECEPTOR TEMPLATES

5JQH (β2-adrenoceptor)
3SN6 (β2-adrenoceptor)
6PS2 (β2-adrenoceptor)
2RH1 (β2-adrenoceptor)
7DFL (H1 receptor)
6VMS (D2 receptor)
7JVR (D2 receptor)
6PT0 (CB2 receptor)
None
Main template (%) Additional templates (%) No template - freely modelled (%)
Backbone 70.8 19.6 9.6
Side-chains 25.6 62.5 11.9

Number of backbone templates: 6
Number of rotamer templates: 11

Segment Seq.num. AA GPCRdb# Backbone PDB Rotamer PDB
N-term 21 D - - - - -
N-term 22 H - - - - -
N-term 23 D - - - - -
N-term 24 V - - - - -
N-term 25 T - - - - -
TM1 26 Q 1.25x25 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 3P0G
TM1 27 E 1.26x26 β2-adrenoceptor 5JQH CCR6 6WWZ
TM1 28 R 1.27x27 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 3P0G
TM1 29 D 1.28x28 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 30 E 1.29x29 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 4LDE
TM1 31 V 1.30x30 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 32 W 1.31x31 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 33 V 1.32x32 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 34 V 1.33x33 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 35 G 1.34x34 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 36 M 1.35x35 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 37 G 1.36x36 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 38 I 1.37x37 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 39 V 1.38x38 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM1 40 M 1.39x39 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 41 S 1.40x40 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM1 42 L 1.41x41 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 43 I 1.42x42 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM1 44 V 1.43x43 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 45 L 1.44x44 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM1 46 A 1.45x45 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 47 I 1.46x46 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 48 V 1.47x47 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM1 49 F 1.48x48 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 50 G 1.49x49 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 51 N 1.50x50 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM1 52 V 1.51x51 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 53 L 1.52x52 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM1 54 V 1.53x53 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM1 55 I 1.54x54 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 56 T 1.55x55 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 57 A 1.56x56 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM1 58 I 1.57x57 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 59 A 1.58x58 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 60 K 1.59x59 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 61 F 1.60x60 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
ICL1 62 E 12.48x48 - - - -
ICL1 63 R 12.49x49 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 4LDE
ICL1 64 L 12.50x50 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL1 65 Q 12.51x51 - - - -
TM2 66 T 2.37x37 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 67 V 2.38x38 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM2 68 T 2.39x39 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 69 N 2.40x40 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM2 70 Y 2.41x41 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 71 F 2.42x42 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 72 I 2.43x43 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM2 73 T 2.44x44 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 74 S 2.45x45 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM2 75 L 2.46x46 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM2 76 A 2.47x47 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 77 C 2.48x48 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 78 A 2.49x49 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM2 79 D 2.50x50 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM2 80 L 2.51x51 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM2 81 V 2.52x52 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 82 M 2.53x53 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 83 G 2.54x54 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM2 84 L 2.55x55 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 85 A 2.56x551 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 86 V 2.57x56 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM2 87 V 2.58x57 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 88 P 2.59x58 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM2 89 F 2.60x59 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 90 G 2.61x60 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 91 A 2.62x61 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 92 A 2.63x62 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 93 H 2.64x63 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 94 I 2.65x64 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 95 L 2.66x65 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM2 96 M 2.67x66 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM2 97 K 2.68x67 β2-adrenoceptor 6PS2 β2-adrenoceptor 4LDE
ECL1 98 M 23.49x49 - - - -
ECL1 99 W 23.50x50 β2-adrenoceptor 6PS2 β2-adrenoceptor 6PS2
ECL1 100 T 23.51x51 β2-adrenoceptor 6PS2 β2-adrenoceptor 6PS2
ECL1 101 F 23.52x52 - - - -
TM3 102 G 3.21x21 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM3 103 N 3.22x22 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 104 F 3.23x23 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 105 W 3.24x24 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 106 C 3.25x25 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM3 107 E 3.26x26 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 108 F 3.27x27 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM3 109 W 3.28x28 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM3 110 T 3.29x29 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 111 S 3.30x30 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM3 112 I 3.31x31 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 113 D 3.32x32 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM3 114 V 3.33x33 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 115 L 3.34x34 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 116 C 3.35x35 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 117 V 3.36x36 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 118 T 3.37x37 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM3 119 A 3.38x38 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM3 120 S 3.39x39 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM3 121 I 3.40x40 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM3 122 E 3.41x41 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 123 T 3.42x42 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 124 L 3.43x43 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 125 C 3.44x44 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 126 V 3.45x45 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 127 I 3.46x46 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 128 A 3.47x47 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 129 V 3.48x48 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 130 D 3.49x49 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM3 131 R 3.50x50 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM3 132 Y 3.51x51 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM3 133 F 3.52x52 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 134 A 3.53x53 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 135 I 3.54x54 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 136 T 3.55x55 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 137 S 3.56x56 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 138 P 34.50x50 - - - -
ICL2 139 F 34.51x51 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 140 K 34.52x52 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 141 Y 34.53x53 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 142 Q 34.54x54 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 143 S 34.55x55 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 144 L 34.56x56 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 145 L 34.57x57 - - - -
TM4 146 T 4.38x38 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM4 147 K 4.39x39 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM4 148 N 4.40x40 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 149 K 4.41x41 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 6MXT
TM4 150 A 4.42x42 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM4 151 R 4.43x43 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 152 V 4.44x44 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 153 I 4.45x45 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 154 I 4.46x46 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM4 155 L 4.47x47 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM4 156 M 4.48x48 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 157 V 4.49x49 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 158 W 4.50x50 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM4 159 I 4.51x51 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 160 V 4.52x52 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 161 S 4.53x53 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM4 162 G 4.54x54 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 163 L 4.55x55 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 164 T 4.56x56 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 165 S 4.57x57 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 166 F 4.58x58 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 167 L 4.59x59 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 168 P 4.60x60 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM4 169 I 4.61x61 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM4 170 Q 4.62x62 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 171 M 4.63x63 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 172 H 4.64x64 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ECL2 173 W - - - - -
ECL2 174 Y - β2-adrenoceptor 2RH1 β2-adrenoceptor 2RH1
ECL2 175 R - β2-adrenoceptor 2RH1 β2-adrenoceptor 2RH1
ECL2 176 A - β2-adrenoceptor 2RH1 β2-adrenoceptor 2RH1
ECL2 177 T - β2-adrenoceptor 2RH1 β2-adrenoceptor 2RH1
ECL2 178 H - β2-adrenoceptor 2RH1 β2-adrenoceptor 2RH1
ECL2 179 Q - β2-adrenoceptor 2RH1 β2-adrenoceptor 2RH1
ECL2 180 E - β2-adrenoceptor 2RH1 β2-adrenoceptor 2RH1
ECL2 181 A - β2-adrenoceptor 2RH1 β2-adrenoceptor 2RH1
ECL2 182 I - β2-adrenoceptor 2RH1 β2-adrenoceptor 2RH1
ECL2 183 N - β2-adrenoceptor 2RH1 β2-adrenoceptor 2RH1
ECL2 184 C - β2-adrenoceptor 2RH1 β2-adrenoceptor 2RH1
ECL2 185 Y - β2-adrenoceptor 2RH1 β2-adrenoceptor 2RH1
ECL2 186 A - β2-adrenoceptor 2RH1 β2-adrenoceptor 2RH1
ECL2 187 N - β2-adrenoceptor 2RH1 - -
ECL2 188 E - β2-adrenoceptor 2RH1 β2-adrenoceptor 2RH1
ECL2 189 T - β2-adrenoceptor 2RH1 β2-adrenoceptor 2RH1
ECL2 190 C - - - - -
ECL2 191 C 45.50x50 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
ECL2 192 D 45.51x51 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 4LDE
ECL2 193 F 45.52x52 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 7DHI
ECL2 194 F - - - - -
ECL2 195 T - - - - -
TM5 196 N 5.35x36 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 197 Q 5.36x37 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 198 A 5.37x38 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 199 Y 5.38x39 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 200 A 5.39x40 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 201 I 5.40x41 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 202 A 5.41x42 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 203 S 5.42x43 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 204 S 5.43x44 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 205 I 5.44x45 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM5 206 V 5.45x46 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 207 S 5.46x461 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 208 F 5.47x47 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM5 209 Y 5.48x48 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM5 210 V 5.49x49 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 211 P 5.50x50 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM5 212 L 5.51x51 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 213 V 5.52x52 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 214 I 5.53x53 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 215 M 5.54x54 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM5 216 V 5.55x55 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 217 F 5.56x56 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 218 V 5.57x57 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 219 Y 5.58x58 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM5 220 S 5.59x59 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 221 R 5.60x60 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 222 V 5.61x61 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 223 F 5.62x62 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 224 Q 5.63x63 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 225 E 5.64x64 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 226 A 5.65x65 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 227 K 5.66x66 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 7DHI
TM5 228 R 5.67x67 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 229 Q 5.68x68 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 230 L 5.69x69 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 231 Q 5.70x70 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 232 K 5.71x71 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 233 I 5.72x72 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 234 D 5.73x73 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 235 K 5.74x74 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 236 S 5.75x75 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 237 E 5.76x76 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL3 238 G - - - - -
ICL3 239 R - - - - -
ICL3 240 F - - - - -
ICL3 241 H - - - - -
ICL3 242 V - - - - -
ICL3 257 G - - - - -
ICL3 258 L - - - - -
ICL3 259 R - - - - -
ICL3 260 R - - - - -
ICL3 261 S - - - - -
TM6 262 S 6.24x24 D2 receptor 6VMS - -
TM6 263 K 6.25x25 D2 receptor 6VMS A1 receptor 6D9H
TM6 264 F 6.26x26 D2 receptor 6VMS - -
TM6 265 C 6.27x27 D2 receptor 6VMS β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 266 L 6.28x28 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 267 K 6.29x29 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 4LDE
TM6 268 E 6.30x30 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM6 269 H 6.31x31 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 4LDE
TM6 270 K 6.32x32 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM6 271 A 6.33x33 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM6 272 L 6.34x34 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 4LDE
TM6 273 K 6.35x35 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM6 274 T 6.36x36 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 275 L 6.37x37 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM6 276 G 6.38x38 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM6 277 I 6.39x39 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 278 I 6.40x40 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM6 279 M 6.41x41 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM6 280 G 6.42x42 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 281 T 6.43x43 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 282 F 6.44x44 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM6 283 T 6.45x45 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 284 L 6.46x46 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM6 285 C 6.47x47 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM6 286 W 6.48x48 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM6 287 L 6.49x49 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 288 P 6.50x50 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM6 289 F 6.51x51 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 290 F 6.52x52 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM6 291 I 6.53x53 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM6 292 V 6.54x54 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 293 N 6.55x55 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 294 I 6.56x56 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 295 V 6.57x57 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM6 296 H 6.58x58 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 297 V 6.59x59 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 298 I 6.60x60 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 299 Q 6.61x61 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 4LDE
ECL3 300 D - H1 receptor 7DFL - -
ECL3 301 N - H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
ECL3 302 L - H1 receptor 7DFL - -
ECL3 303 I - H1 receptor 7DFL - -
TM7 304 R 7.31x30 H1 receptor 7DFL - -
TM7 305 K 7.32x31 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 306 E 7.33x32 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 4LDE
TM7 307 V 7.34x33 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 308 Y 7.35x34 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 309 I 7.36x35 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 310 L 7.37x36 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 311 L 7.38x37 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 312 N 7.39x38 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 313 W 7.40x39 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM7 314 I 7.41x40 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 315 G 7.42x41 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM7 316 Y 7.43x42 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM7 317 V 7.44x43 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 318 N 7.45x45 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM7 319 S 7.46x46 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM7 320 G 7.47x47 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 321 F 7.48x48 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 322 N 7.49x49 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM7 323 P 7.50x50 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM7 324 L 7.51x51 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM7 325 I 7.52x52 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM7 326 Y 7.53x53 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM7 327 C 7.54x54 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 328 R 7.55x55 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
H8 329 S 8.47x47 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H8 330 P 8.48x48 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H8 331 D 8.49x49 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H8 332 F 8.50x50 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
H8 333 R 8.51x51 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 4LDE
H8 334 I 8.52x52 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
H8 335 A 8.53x53 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
H8 336 F 8.54x54 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
H8 337 Q 8.55x55 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
H8 338 E 8.56x56 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
H8 339 L 8.57x57 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
H8 340 L 8.58x58 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H8 341 C 8.59x59 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
C-term 342 L - - - - -
C-term 343 R - - - - -
C-term 344 R - - - - -
C-term 345 S - - - - -
C-term 346 S - - - - -

G-PROTEIN TEMPLATES

Segment Seq.num. AA CGN# Backbone PDB Rotamer PDB
HN 8 S G.HN.30 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
HN 9 A G.HN.31 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
HN 10 E G.HN.32 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
HN 11 E G.HN.33 G(q) subunit alpha 7DFL - -
HN 12 K G.HN.34 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
HN 13 E G.HN.35 G(q) subunit alpha 7DFL - -
HN 14 S G.HN.36 G(q) subunit alpha 7DFL - -
HN 15 Q G.HN.37 G(q) subunit alpha 7DFL - -
HN 16 R G.HN.38 G(q) subunit alpha 7DFL - -
HN 17 I G.HN.39 G(q) subunit alpha 7DFL - -
HN 18 S G.HN.40 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
HN 19 A G.HN.41 G(q) subunit alpha 7DFL - -
HN 20 E G.HN.42 G(q) subunit alpha 7DFL - -
HN 21 I G.HN.43 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
HN 22 E G.HN.44 G(q) subunit alpha 7DFL - -
HN 23 R G.HN.45 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
HN 24 Q G.HN.46 G(q) subunit alpha 7DFL - -
HN 25 L G.HN.47 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
HN 26 R G.HN.48 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
HN 27 R G.HN.49 G(q) subunit alpha 7DFL - -
HN 28 D G.HN.50 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
HN 29 K G.HN.51 G(q) subunit alpha 7DFL - -
HN 30 K G.HN.52 G(q) subunit alpha 7DFL - -
HN 31 D G.HN.53 G(q) subunit alpha 7DFL - -
hns1 32 A G.hns1.01 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
hns1 33 R G.hns1.02 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
hns1 34 R G.hns1.03 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S1 35 E G.S1.01 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S1 36 L G.S1.02 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S1 37 K G.S1.03 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S1 38 L G.S1.04 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S1 39 L G.S1.05 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S1 40 L G.S1.06 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S1 41 L G.S1.07 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s1h1 42 G G.s1h1.01 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s1h1 43 T G.s1h1.02 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s1h1 44 G G.s1h1.03 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s1h1 45 E G.s1h1.04 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s1h1 46 S G.s1h1.05 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s1h1 47 G G.s1h1.06 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H1 48 K G.H1.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 49 S G.H1.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 50 T G.H1.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 51 F G.H1.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
H1 52 I G.H1.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
H1 53 K G.H1.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 54 Q G.H1.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 55 M G.H1.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 56 R G.H1.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
H1 57 I G.H1.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 58 I G.H1.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 59 H G.H1.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 60 G G.h1ha.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 61 S G.h1ha.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 62 G G.h1ha.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 63 Y G.h1ha.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 64 S G.h1ha.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 65 D H.HA.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 66 E H.HA.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 67 D H.HA.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 68 R H.HA.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 69 K H.HA.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 70 G H.HA.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 71 F H.HA.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 72 T H.HA.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 73 K H.HA.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 74 L H.HA.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 75 V H.HA.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 76 Y H.HA.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 77 Q H.HA.13 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 78 N H.HA.14 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 79 I H.HA.15 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 80 F H.HA.16 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 81 T H.HA.17 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 82 A H.HA.18 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 83 M H.HA.19 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 84 Q H.HA.20 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 85 A H.HA.21 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 86 M H.HA.22 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 87 I H.HA.23 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 88 R H.HA.24 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 89 A H.HA.25 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 90 M H.HA.26 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 91 D H.HA.27 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 92 T H.HA.28 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 93 L H.HA.29 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 94 R H.hahb.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 95 I H.hahb.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 96 Q H.hahb.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 97 Y H.hahb.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 98 V H.hahb.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 99 C H.hahb.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 100 E H.hahb.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 101 Q H.HB.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 102 N H.HB.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 103 K H.HB.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 104 E H.HB.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 105 N H.HB.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 106 A H.HB.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 107 Q H.HB.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 108 I H.HB.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 109 I H.HB.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 110 R H.HB.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 111 E H.HB.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 112 V H.HB.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 113 E H.HB.13 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 114 V H.HB.14 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
hbhc 115 D H.hbhc.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 116 K H.hbhc.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 117 V H.hbhc.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 118 S H.hbhc.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 119 M H.hbhc.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 120 L H.hbhc.14 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 121 S H.hbhc.15 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 122 R H.HC.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HC 123 E H.HC.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 124 Q H.HC.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HC 125 V H.HC.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HC 126 E H.HC.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HC 127 A H.HC.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HC 128 I H.HC.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 129 K H.HC.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 130 Q H.HC.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HC 131 L H.HC.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 132 W H.HC.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 133 Q H.HC.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
hchd 134 D H.hchd.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 135 P H.HD.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HD 136 G H.HD.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 137 I H.HD.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HD 138 Q H.HD.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 139 E H.HD.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HD 140 C H.HD.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 141 Y H.HD.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HD 142 D H.HD.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HD 143 R H.HD.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 144 R H.HD.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HD 145 R H.HD.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 146 E H.HD.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 147 Y H.hdhe.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 148 Q H.hdhe.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 149 L H.hdhe.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 150 S H.hdhe.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 151 D H.hdhe.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 152 S H.HE.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 153 A H.HE.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 154 K H.HE.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HE 155 Y H.HE.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 156 Y H.HE.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 157 L H.HE.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 158 T H.HE.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HE 159 D H.HE.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 160 I H.HE.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HE 161 D H.HE.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 162 R H.HE.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 163 I H.HE.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 164 A H.HE.13 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 165 T H.hehf.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 166 P H.hehf.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 167 S H.hehf.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 168 F H.hehf.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 169 V H.hehf.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 170 P H.hehf.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 171 T H.hehf.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 172 Q H.HF.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 173 Q H.HF.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 174 D H.HF.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 175 V H.HF.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 176 L H.HF.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 177 R H.HF.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 178 V G.hfs2.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 179 R G.hfs2.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 180 V G.hfs2.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 181 P G.hfs2.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 182 T G.hfs2.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 183 T G.hfs2.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 184 G G.hfs2.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
S2 185 I G.S2.01 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S2 186 I G.S2.02 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S2 187 E G.S2.03 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S2 188 Y G.S2.04 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S2 189 P G.S2.05 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S2 190 F G.S2.06 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S2 191 D G.S2.07 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S2 192 L G.S2.08 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s2s3 193 E G.s2s3.01 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s2s3 194 N G.s2s3.02 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S3 195 I G.S3.01 G(q) subunit alpha 7DFL - -
S3 196 I G.S3.02 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S3 197 F G.S3.03 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S3 198 R G.S3.04 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S3 199 M G.S3.05 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S3 200 V G.S3.06 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S3 201 D G.S3.07 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S3 202 V G.S3.08 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s3h2 203 G G.s3h2.01 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s3h2 204 G G.s3h2.02 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s3h2 205 Q G.s3h2.03 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H2 206 R G.H2.01 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H2 207 S G.H2.02 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H2 208 E G.H2.03 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H2 209 R G.H2.04 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H2 210 R G.H2.05 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H2 211 K G.H2.06 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H2 212 W G.H2.07 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H2 213 I G.H2.08 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H2 214 H G.H2.09 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H2 215 C G.H2.10 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h2s4 216 F G.h2s4.01 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h2s4 217 E G.h2s4.02 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h2s4 218 S G.h2s4.03 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h2s4 219 V G.h2s4.04 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h2s4 220 T G.h2s4.05 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S4 221 S G.S4.01 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S4 222 I G.S4.02 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S4 223 I G.S4.03 G(q) subunit alpha 7DFL - -
S4 224 F G.S4.04 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S4 225 L G.S4.05 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S4 226 V G.S4.06 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S4 227 A G.S4.07 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s4h3 228 L G.s4h3.01 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s4h3 229 S G.s4h3.02 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s4h3 230 E G.s4h3.03 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s4h3 231 Y G.s4h3.04 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s4h3 232 D G.s4h3.05 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s4h3 233 Q G.s4h3.06 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s4h3 234 V G.s4h3.07 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s4h3 235 L G.s4h3.08 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 236 A G.s4h3.09 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 237 E G.s4h3.10 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 238 C G.s4h3.11 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 239 D G.s4h3.12 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s4h3 240 N G.s4h3.13 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s4h3 241 E G.s4h3.14 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s4h3 242 N G.s4h3.15 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H3 243 R G.H3.01 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H3 244 M G.H3.02 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H3 245 E G.H3.03 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H3 246 E G.H3.04 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H3 247 S G.H3.05 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H3 248 K G.H3.06 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H3 249 A G.H3.07 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H3 250 L G.H3.08 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H3 251 F G.H3.09 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H3 252 K G.H3.10 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H3 253 T G.H3.11 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H3 254 I G.H3.12 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H3 255 I G.H3.13 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H3 256 T G.H3.14 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H3 257 Y G.H3.15 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H3 258 P G.H3.16 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H3 259 W G.H3.17 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H3 260 F G.H3.18 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h3s5 261 L G.h3s5.01 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h3s5 262 N G.h3s5.02 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h3s5 263 S G.h3s5.03 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S5 264 S G.S5.01 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S5 265 V G.S5.02 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S5 266 I G.S5.03 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S5 267 L G.S5.04 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S5 268 F G.S5.05 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S5 269 L G.S5.06 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S5 270 N G.S5.07 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s5hg 271 K G.s5hg.01 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
HG 272 K G.HG.01 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
HG 273 D G.HG.02 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
HG 274 L G.HG.03 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
HG 275 L G.HG.04 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
HG 276 E G.HG.05 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
HG 277 E G.HG.06 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
HG 278 K G.HG.07 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
HG 279 I G.HG.08 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
HG 280 M G.HG.09 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
HG 281 Y G.HG.12 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
HG 282 S G.HG.13 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
HG 283 H G.HG.14 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
HG 284 L G.HG.15 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
HG 285 I G.HG.16 G(q) subunit alpha 7DFL - -
HG 286 S G.HG.17 G(q) subunit alpha 7DFL - -
hgh4 287 Y G.hgh4.01 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
hgh4 288 F G.hgh4.02 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
hgh4 289 P G.hgh4.03 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
hgh4 290 E G.hgh4.04 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
hgh4 291 Y G.hgh4.05 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
hgh4 292 T G.hgh4.06 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
hgh4 293 G G.hgh4.07 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
hgh4 294 P G.hgh4.08 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H4 295 K G.H4.01 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H4 296 Q G.H4.02 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H4 297 D G.H4.03 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H4 298 V G.H4.04 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H4 299 R G.H4.05 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H4 300 A G.H4.06 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H4 301 A G.H4.07 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H4 302 R G.H4.08 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H4 303 D G.H4.09 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H4 304 F G.H4.10 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H4 305 I G.H4.11 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H4 306 L G.H4.12 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H4 307 K G.H4.13 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H4 308 L G.H4.14 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H4 309 Y G.H4.15 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H4 310 Q G.H4.16 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H4 311 D G.H4.17 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h4s6 312 Q G.h4s6.01 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h4s6 313 N G.h4s6.08 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h4s6 314 P G.h4s6.09 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h4s6 315 D G.h4s6.10 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h4s6 316 K G.h4s6.11 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h4s6 317 E G.h4s6.12 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h4s6 318 K G.h4s6.13 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h4s6 319 V G.h4s6.20 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S6 320 I G.S6.01 G(q) subunit alpha 7DFL - -
S6 321 Y G.S6.02 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S6 322 S G.S6.03 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S6 323 H G.S6.04 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S6 324 F G.S6.05 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s6h5 325 T G.s6h5.01 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s6h5 326 C G.s6h5.02 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s6h5 327 A G.s6h5.03 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s6h5 328 T G.s6h5.04 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s6h5 329 D G.s6h5.05 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H5 330 T G.H5.01 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H5 331 D G.H5.02 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H5 332 N G.H5.03 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H5 333 I G.H5.04 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H5 334 R G.H5.05 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H5 335 F G.H5.06 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H5 336 V G.H5.07 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H5 337 F G.H5.08 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H5 338 A G.H5.09 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H5 339 A G.H5.10 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H5 340 V G.H5.11 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H5 341 K G.H5.12 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H5 342 D G.H5.13 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H5 343 T G.H5.14 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H5 344 I G.H5.15 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H5 345 L G.H5.16 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H5 346 Q G.H5.17 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H5 347 L G.H5.18 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H5 348 N G.H5.19 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H5 349 L G.H5.20 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H5 350 R G.H5.21 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H5 351 E G.H5.22 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H5 352 F G.H5.23 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H5 353 N G.H5.24 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H5 354 L G.H5.25 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H5 355 V G.H5.26 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL