κ receptor - subunit alpha-15 complex homology model

RECEPTOR CLASS

Class A (Rhodopsin)

RECEPTOR

SPECIES

Homo sapiens

G-PROTEIN FAMILY

Gq/11

G-PROTEIN

VERSION

2021-04-09

MODEL

PDB file contains GPCRdb generic numbers in the B-factor field of CA atoms

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.


MAIN TEMPLATE

H1 receptor (sequence similarity: 24%) PDB: 7DFL
G(q) subunit alpha (sequence similarity: 70%)

RECEPTOR TEMPLATES

4DJH (κ receptor)
6B73 (κ receptor)
6VI4 (κ receptor)
7DFL (H1 receptor)
6PT0 (CB2 receptor)
7JVR (D2 receptor)
None
Main template (%) Additional templates (%) No template - freely modelled (%)
Backbone 73.0 19.7 7.3
Side-chains 22.3 68.3 9.3

Number of backbone templates: 4
Number of rotamer templates: 15

Segment Seq.num. AA GPCRdb# Backbone PDB Rotamer PDB
N-term 52 A - - - - -
N-term 53 H - - - - -
N-term 54 I - - - - -
N-term 55 S - - - - -
N-term 56 P - - - - -
TM1 57 A 1.30x30 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
TM1 58 I 1.31x31 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
TM1 59 P 1.32x32 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
TM1 60 V 1.33x33 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
TM1 61 I 1.34x34 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM1 62 I 1.35x35 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM1 63 T 1.36x36 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM1 64 A 1.37x37 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM1 65 V 1.38x38 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM1 66 Y 1.39x39 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM1 67 S 1.40x40 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM1 68 V 1.41x41 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM1 69 V 1.42x42 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM1 70 F 1.43x43 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM1 71 V 1.44x44 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM1 72 V 1.45x45 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM1 73 G 1.46x46 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM1 74 L 1.47x47 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM1 75 V 1.48x48 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM1 76 G 1.49x49 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM1 77 N 1.50x50 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM1 78 S 1.51x51 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM1 79 L 1.52x52 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM1 80 V 1.53x53 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM1 81 M 1.54x54 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM1 82 F 1.55x55 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM1 83 V 1.56x56 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM1 84 I 1.57x57 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM1 85 I 1.58x58 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM1 86 R 1.59x59 H1 receptor 7DFL μ receptor 5C1M
TM1 87 Y 1.60x60 H1 receptor 7DFL CCR6 6WWZ
ICL1 88 T 12.48x48 - - - -
ICL1 89 K 12.49x49 κ receptor 4DJH 5-HT2C receptor 6BQG
ICL1 90 M 12.50x50 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
ICL1 91 K 12.51x51 - - - -
TM2 92 T 2.37x37 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
TM2 93 A 2.38x38 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM2 94 T 2.39x39 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM2 95 N 2.40x40 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM2 96 I 2.41x41 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM2 97 Y 2.42x42 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM2 98 I 2.43x43 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM2 99 F 2.44x44 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM2 100 N 2.45x45 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM2 101 L 2.46x46 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM2 102 A 2.47x47 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM2 103 L 2.48x48 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM2 104 A 2.49x49 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM2 105 D 2.50x50 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM2 106 A 2.51x51 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM2 107 L 2.52x52 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM2 108 V 2.53x53 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM2 109 T 2.54x54 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM2 110 T 2.55x55 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
TM2 111 T 2.56x56 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
TM2 112 M 2.57x57 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM2 113 P 2.58x58 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM2 114 F 2.59x59 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM2 115 Q 2.60x60 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM2 116 S 2.61x61 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM2 117 T 2.62x62 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM2 118 V 2.63x63 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM2 119 Y 2.64x64 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM2 120 L 2.65x65 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM2 121 M 2.66x66 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM2 122 N 2.67x67 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
ECL1 123 S 23.49x49 - - - -
ECL1 124 W 23.50x50 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
ECL1 125 P 23.51x51 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
ECL1 126 F 23.52x52 - - - -
TM3 127 G 3.21x21 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM3 128 D 3.22x22 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM3 129 V 3.23x23 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM3 130 L 3.24x24 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM3 131 C 3.25x25 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM3 132 K 3.26x26 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM3 133 I 3.27x27 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM3 134 V 3.28x28 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM3 135 I 3.29x29 H1 receptor 7DFL μ receptor 5C1M
TM3 136 S 3.30x30 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM3 137 I 3.31x31 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM3 138 D 3.32x32 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM3 139 Y 3.33x33 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM3 140 Y 3.34x34 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM3 141 N 3.35x35 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM3 142 M 3.36x36 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM3 143 F 3.37x37 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM3 144 T 3.38x38 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM3 145 S 3.39x39 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM3 146 I 3.40x40 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM3 147 F 3.41x41 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM3 148 T 3.42x42 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM3 149 L 3.43x43 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM3 150 T 3.44x44 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM3 151 M 3.45x45 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM3 152 M 3.46x46 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM3 153 S 3.47x47 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM3 154 V 3.48x48 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM3 155 D 3.49x49 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM3 156 R 3.50x50 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM3 157 Y 3.51x51 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM3 158 I 3.52x52 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM3 159 A 3.53x53 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM3 160 V 3.54x54 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM3 161 C 3.55x55 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM3 162 H 3.56x56 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
ICL2 163 P 34.50x50 - - - -
ICL2 164 V 34.51x51 κ receptor 6B73 κ receptor 6B73
ICL2 165 K 34.52x52 κ receptor 6B73 κ receptor 6B73
ICL2 166 A 34.53x53 κ receptor 6B73 κ receptor 6B73
ICL2 167 L 34.54x54 κ receptor 6B73 κ receptor 6B73
ICL2 168 D 34.55x55 κ receptor 6B73 κ receptor 6B73
ICL2 169 F 34.56x56 κ receptor 6B73 κ receptor 6B73
ICL2 170 R 34.57x57 - - - -
TM4 171 T 4.38x38 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM4 172 P 4.39x39 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM4 173 L 4.40x40 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM4 174 K 4.41x41 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM4 175 A 4.42x42 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM4 176 K 4.43x43 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM4 177 I 4.44x44 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM4 178 I 4.45x45 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM4 179 N 4.46x46 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM4 180 I 4.47x47 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM4 181 C 4.48x48 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM4 182 I 4.49x49 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM4 183 W 4.50x50 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM4 184 L 4.51x51 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM4 185 L 4.52x52 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM4 186 S 4.53x53 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM4 187 S 4.54x54 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM4 188 S 4.55x55 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
TM4 189 V 4.56x56 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
TM4 190 G 4.57x57 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
TM4 191 I 4.58x58 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM4 192 S 4.59x59 H1 receptor 7DFL CCR6 6WWZ
TM4 193 A 4.60x60 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM4 194 I 4.61x61 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM4 195 V 4.62x62 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM4 196 L 4.63x63 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
TM4 197 G 4.64x64 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
ECL2 198 G - - - - -
ECL2 199 T - κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
ECL2 200 K - κ receptor 4DJH - -
ECL2 201 V - κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
ECL2 202 R - κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
ECL2 203 E - κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
ECL2 204 D - κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
ECL2 205 V - κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
ECL2 206 D - κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
ECL2 207 V - κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
ECL2 208 I - κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
ECL2 209 E - - - - -
ECL2 210 C 45.50x50 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
ECL2 211 S 45.51x51 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
ECL2 212 L 45.52x52 H1 receptor 7DFL α2B-adrenoceptor 6K41
ECL2 213 Q - - - - -
ECL2 214 F - κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
ECL2 215 P - κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
ECL2 216 D - κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
ECL2 217 D - - - - -
TM5 218 D 5.30x31 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
TM5 219 Y 5.31x32 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
TM5 220 S 5.32x33 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
TM5 221 W 5.33x34 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
TM5 222 W 5.34x35 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
TM5 223 D 5.35x36 H1 receptor 7DFL 5-HT2C receptor 6BQG
TM5 224 L 5.36x37 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM5 225 F 5.37x38 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM5 226 M 5.38x39 H1 receptor 7DFL CCR6 6WWZ
TM5 227 K 5.39x40 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM5 228 I 5.40x41 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM5 229 C 5.41x42 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM5 230 V 5.42x43 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM5 231 F 5.43x44 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM5 232 I 5.44x45 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM5 233 F 5.45x46 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM5 234 A 5.46x461 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM5 235 F 5.47x47 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM5 236 V 5.48x48 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM5 237 I 5.49x49 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM5 238 P 5.50x50 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM5 239 V 5.51x51 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM5 240 L 5.52x52 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM5 241 I 5.53x53 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM5 242 I 5.54x54 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM5 243 I 5.55x55 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM5 244 V 5.56x56 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM5 245 C 5.57x57 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM5 246 Y 5.58x58 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM5 247 T 5.59x59 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM5 248 L 5.60x60 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM5 249 M 5.61x61 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM5 250 I 5.62x62 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM5 251 L 5.63x63 H1 receptor 7DFL μ receptor 5C1M
TM5 252 R 5.64x64 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM5 253 L 5.65x65 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM5 254 K 5.66x66 H1 receptor 7DFL μ receptor 5C1M
TM5 255 S 5.67x67 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
TM5 256 V 5.68x68 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
ICL3 257 R - - - - -
ICL3 258 L - κ receptor 6VI4 κ receptor 6VI4
ICL3 259 L - κ receptor 6VI4 κ receptor 6VI4
ICL3 260 S - κ receptor 6VI4 - -
ICL3 261 G - - - - -
TM6 262 S 6.23x23 κ receptor 6B73 μ receptor 5C1M
TM6 263 R 6.24x24 κ receptor 6B73 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 264 E 6.25x25 κ receptor 6B73 μ receptor 6DDF
TM6 265 K 6.26x26 κ receptor 6B73 μ receptor 5C1M
TM6 266 D 6.27x27 κ receptor 6B73 κ receptor 6B73
TM6 267 R 6.28x28 H1 receptor 7DFL μ receptor 6DDF
TM6 268 N 6.29x29 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM6 269 L 6.30x30 H1 receptor 7DFL μ receptor 5C1M
TM6 270 R 6.31x31 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM6 271 R 6.32x32 H1 receptor 7DFL μ receptor 5C1M
TM6 272 I 6.33x33 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM6 273 T 6.34x34 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM6 274 R 6.35x35 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM6 275 L 6.36x36 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM6 276 V 6.37x37 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM6 277 L 6.38x38 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM6 278 V 6.39x39 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM6 279 V 6.40x40 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM6 280 V 6.41x41 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM6 281 A 6.42x42 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM6 282 V 6.43x43 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM6 283 F 6.44x44 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM6 284 V 6.45x45 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM6 285 V 6.46x46 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM6 286 C 6.47x47 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM6 287 W 6.48x48 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM6 288 T 6.49x49 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM6 289 P 6.50x50 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM6 290 I 6.51x51 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM6 291 H 6.52x52 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM6 292 I 6.53x53 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM6 293 F 6.54x54 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM6 294 I 6.55x55 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM6 295 L 6.56x56 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM6 296 V 6.57x57 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM6 297 E 6.58x58 H1 receptor 7DFL GPR52 6LI3
TM6 298 A 6.59x59 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM6 299 L 6.60x60 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM6 300 G 6.61x61 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
ECL3 301 S - H1 receptor 7DFL - -
ECL3 302 T - H1 receptor 7DFL - -
ECL3 303 S - H1 receptor 7DFL - -
ECL3 304 H - H1 receptor 7DFL - -
TM7 305 S 7.28x27 κ receptor 6B73 CB2 receptor 6PT0
TM7 306 T 7.29x28 κ receptor 6B73 κ receptor 6B73
TM7 307 A 7.30x29 κ receptor 6B73 κ receptor 6B73
TM7 308 A 7.31x30 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM7 309 L 7.32x31 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM7 310 S 7.33x32 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM7 311 S 7.34x33 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM7 312 Y 7.35x34 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM7 313 Y 7.36x35 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM7 314 F 7.37x36 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM7 315 C 7.38x37 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM7 316 I 7.39x38 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM7 317 A 7.40x39 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM7 318 L 7.41x40 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM7 319 G 7.42x41 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM7 320 Y 7.43x42 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM7 321 T 7.44x43 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM7 322 N 7.45x45 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM7 323 S 7.46x46 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM7 324 S 7.47x47 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM7 325 L 7.48x48 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM7 326 N 7.49x49 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM7 327 P 7.50x50 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM7 328 I 7.51x51 H1 receptor 7DFL OX2 receptor 7L1V
TM7 329 L 7.52x52 H1 receptor 7DFL μ receptor 6DDF
TM7 330 Y 7.53x53 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM7 331 A 7.54x54 H1 receptor 7DFL δ receptor 6PT2
TM7 332 F 7.55x55 H1 receptor 7DFL δ receptor 6PT2
TM7 333 L 7.56x56 H1 receptor 7DFL δ receptor 6PT2
H8 334 D 8.47x47 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
H8 335 E 8.48x48 κ receptor 4DJH κ receptor 6VI4
H8 336 N 8.49x49 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
H8 337 F 8.50x50 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
H8 338 K 8.51x51 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
H8 339 R 8.52x52 H1 receptor 7DFL AT1 receptor 6DO1
H8 340 C 8.53x53 H1 receptor 7DFL δ receptor 6PT2
H8 341 F 8.54x54 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
H8 342 R 8.55x55 H1 receptor 7DFL α2B-adrenoceptor 6K42
H8 343 D 8.56x56 H1 receptor 7DFL κ receptor 4DJH
H8 344 F 8.57x57 H1 receptor 7DFL κ receptor 4DJH
H8 345 C 8.58x58 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
H8 346 F 8.59x59 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
C-term 347 P - - - - -
C-term 348 L - - - - -
C-term 349 K - - - - -
C-term 350 M - - - - -
C-term 351 R - - - - -

G-PROTEIN TEMPLATES

Segment Seq.num. AA CGN# Backbone PDB Rotamer PDB
HN 15 T G.HN.30 G(q) subunit alpha 7DFL - -
HN 16 E G.HN.31 G(q) subunit alpha 7DFL - -
HN 17 D G.HN.32 G(q) subunit alpha 7DFL - -
HN 18 E G.HN.33 G(q) subunit alpha 7DFL - -
HN 19 K G.HN.34 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
HN 20 A G.HN.35 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
HN 21 A G.HN.36 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
HN 22 A G.HN.37 G(q) subunit alpha 7DFL - -
HN 23 R G.HN.38 G(q) subunit alpha 7DFL - -
HN 24 V G.HN.39 G(q) subunit alpha 7DFL - -
HN 25 D G.HN.40 G(q) subunit alpha 7DFL - -
HN 26 Q G.HN.41 G(q) subunit alpha 7DFL - -
HN 27 E G.HN.42 G(q) subunit alpha 7DFL - -
HN 28 I G.HN.43 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
HN 29 N G.HN.44 G(q) subunit alpha 7DFL - -
HN 30 R G.HN.45 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
HN 31 I G.HN.46 G(q) subunit alpha 7DFL - -
HN 32 L G.HN.47 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
HN 33 L G.HN.48 G(q) subunit alpha 7DFL - -
HN 34 E G.HN.49 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
HN 35 Q G.HN.50 G(q) subunit alpha 7DFL - -
HN 36 K G.HN.51 G(q) subunit alpha 7DFL - -
HN 37 K G.HN.52 G(q) subunit alpha 7DFL - -
HN 38 Q G.HN.53 G(q) subunit alpha 7DFL - -
hns1 39 D G.hns1.01 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
hns1 40 R G.hns1.02 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
hns1 41 G G.hns1.03 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S1 42 E G.S1.01 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S1 43 L G.S1.02 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S1 44 K G.S1.03 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S1 45 L G.S1.04 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S1 46 L G.S1.05 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S1 47 L G.S1.06 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S1 48 L G.S1.07 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s1h1 49 G G.s1h1.01 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s1h1 50 P G.s1h1.02 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s1h1 51 G G.s1h1.03 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s1h1 52 E G.s1h1.04 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s1h1 53 S G.s1h1.05 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s1h1 54 G G.s1h1.06 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H1 55 K G.H1.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 56 S G.H1.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 57 T G.H1.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 58 F G.H1.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
H1 59 I G.H1.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
H1 60 K G.H1.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 61 Q G.H1.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 62 M G.H1.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 63 R G.H1.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
H1 64 I G.H1.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 65 I G.H1.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 66 H G.H1.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 67 G G.h1ha.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 68 A G.h1ha.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 69 G G.h1ha.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 70 Y G.h1ha.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 71 S G.h1ha.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 72 E H.HA.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 73 E H.HA.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 74 E H.HA.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 75 R H.HA.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 76 K H.HA.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 77 G H.HA.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 78 F H.HA.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 79 R H.HA.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 80 P H.HA.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 81 L H.HA.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 82 V H.HA.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 83 Y H.HA.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 84 Q H.HA.13 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 85 N H.HA.14 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 86 I H.HA.15 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 87 F H.HA.16 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 88 V H.HA.17 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 89 S H.HA.18 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 90 M H.HA.19 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 91 R H.HA.20 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 92 A H.HA.21 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 93 M H.HA.22 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 94 I H.HA.23 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 95 E H.HA.24 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 96 A H.HA.25 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 97 M H.HA.26 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 98 E H.HA.27 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 99 R H.HA.28 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 100 L H.HA.29 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 101 Q H.hahb.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 102 I H.hahb.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 103 P H.hahb.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 104 F H.hahb.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 105 S H.hahb.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 106 R H.hahb.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 107 P H.hahb.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 108 E H.HB.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 109 S H.HB.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 110 K H.HB.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 111 H H.HB.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 112 H H.HB.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 113 A H.HB.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 114 S H.HB.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 115 L H.HB.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 116 V H.HB.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 117 M H.HB.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 118 S H.HB.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 119 Q H.HB.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 120 D H.HB.13 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 121 P H.HB.14 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
hbhc 122 Y H.hbhc.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 123 K H.hbhc.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 124 V H.hbhc.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 125 T H.hbhc.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 126 T H.hbhc.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 127 F H.hbhc.14 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 128 E H.hbhc.15 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 129 K H.HC.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HC 130 R H.HC.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HC 131 Y H.HC.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HC 132 A H.HC.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 133 A H.HC.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HC 134 A H.HC.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HC 135 M H.HC.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HC 136 Q H.HC.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HC 137 W H.HC.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HC 138 L H.HC.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 139 W H.HC.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 140 R H.HC.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
hchd 141 D H.hchd.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 142 A H.HD.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HD 143 G H.HD.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 144 I H.HD.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HD 145 R H.HD.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HD 146 A H.HD.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 147 Y H.HD.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HD 148 Y H.HD.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HD 149 E H.HD.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HD 150 R H.HD.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 151 R H.HD.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HD 152 R H.HD.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 153 E H.HD.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 154 F H.hdhe.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 155 H H.hdhe.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 156 L H.hdhe.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 157 L H.hdhe.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 158 D H.hdhe.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 159 S H.HE.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 160 A H.HE.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 161 V H.HE.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HE 162 Y H.HE.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 163 Y H.HE.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 164 L H.HE.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 165 S H.HE.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HE 166 H H.HE.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HE 167 L H.HE.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 168 E H.HE.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HE 169 R H.HE.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 170 I H.HE.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 171 T H.HE.13 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
hehf 172 E H.hehf.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 173 E H.hehf.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 174 G H.hehf.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 175 Y H.hehf.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 176 V H.hehf.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 177 P H.hehf.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 178 T H.hehf.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 179 A H.HF.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HF 180 Q H.HF.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 181 D H.HF.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 182 V H.HF.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 183 L H.HF.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 184 R H.HF.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 185 S G.hfs2.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 186 R G.hfs2.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 187 M G.hfs2.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 188 P G.hfs2.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 189 T G.hfs2.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 190 T G.hfs2.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 191 G G.hfs2.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
S2 192 I G.S2.01 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S2 193 N G.S2.02 G(q) subunit alpha 7DFL - -
S2 194 E G.S2.03 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S2 195 Y G.S2.04 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S2 196 C G.S2.05 G(q) subunit alpha 7DFL - -
S2 197 F G.S2.06 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S2 198 S G.S2.07 G(q) subunit alpha 7DFL - -
S2 199 V G.S2.08 G(q) subunit alpha 7DFL - -
s2s3 200 Q G.s2s3.01 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s2s3 201 K G.s2s3.02 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S3 202 T G.S3.01 G(q) subunit alpha 7DFL - -
S3 203 N G.S3.02 G(q) subunit alpha 7DFL - -
S3 204 L G.S3.03 G(q) subunit alpha 7DFL - -
S3 205 R G.S3.04 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S3 206 I G.S3.05 G(q) subunit alpha 7DFL - -
S3 207 V G.S3.06 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S3 208 D G.S3.07 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S3 209 V G.S3.08 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s3h2 210 G G.s3h2.01 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s3h2 211 G G.s3h2.02 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s3h2 212 Q G.s3h2.03 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H2 213 K G.H2.01 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H2 214 S G.H2.02 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H2 215 E G.H2.03 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H2 216 R G.H2.04 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H2 217 K G.H2.05 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H2 218 K G.H2.06 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H2 219 W G.H2.07 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H2 220 I G.H2.08 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H2 221 H G.H2.09 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H2 222 C G.H2.10 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h2s4 223 F G.h2s4.01 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h2s4 224 E G.h2s4.02 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h2s4 225 N G.h2s4.03 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h2s4 226 V G.h2s4.04 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h2s4 227 I G.h2s4.05 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S4 228 A G.S4.01 G(q) subunit alpha 7DFL - -
S4 229 L G.S4.02 G(q) subunit alpha 7DFL - -
S4 230 I G.S4.03 G(q) subunit alpha 7DFL - -
S4 231 Y G.S4.04 G(q) subunit alpha 7DFL - -
S4 232 L G.S4.05 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S4 233 A G.S4.06 G(q) subunit alpha 7DFL - -
S4 234 S G.S4.07 G(q) subunit alpha 7DFL - -
s4h3 235 L G.s4h3.01 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s4h3 236 S G.s4h3.02 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s4h3 237 E G.s4h3.03 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s4h3 238 Y G.s4h3.04 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s4h3 239 D G.s4h3.05 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s4h3 240 Q G.s4h3.06 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s4h3 241 C G.s4h3.07 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s4h3 242 L G.s4h3.08 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 243 E G.s4h3.09 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 244 E G.s4h3.10 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 245 N G.s4h3.11 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 246 N G.s4h3.12 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s4h3 247 Q G.s4h3.13 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s4h3 248 E G.s4h3.14 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s4h3 249 N G.s4h3.15 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H3 250 R G.H3.01 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H3 251 M G.H3.02 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H3 252 K G.H3.03 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H3 253 E G.H3.04 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H3 254 S G.H3.05 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H3 255 L G.H3.06 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H3 256 A G.H3.07 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H3 257 L G.H3.08 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H3 258 F G.H3.09 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H3 259 G G.H3.10 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H3 260 T G.H3.11 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H3 261 I G.H3.12 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H3 262 L G.H3.13 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H3 263 E G.H3.14 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H3 264 L G.H3.15 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H3 265 P G.H3.16 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H3 266 W G.H3.17 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H3 267 F G.H3.18 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h3s5 268 K G.h3s5.01 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h3s5 269 S G.h3s5.02 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h3s5 270 T G.h3s5.03 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S5 271 S G.S5.01 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S5 272 V G.S5.02 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S5 273 I G.S5.03 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S5 274 L G.S5.04 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S5 275 F G.S5.05 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S5 276 L G.S5.06 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S5 277 N G.S5.07 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s5hg 278 K G.s5hg.01 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
HG 279 T G.HG.01 G(q) subunit alpha 7DFL - -
HG 280 D G.HG.02 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
HG 281 I G.HG.03 G(q) subunit alpha 7DFL - -
HG 282 L G.HG.04 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
HG 283 E G.HG.05 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
HG 284 E G.HG.06 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
HG 285 K G.HG.07 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
HG 286 I G.HG.08 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
HG 287 P G.HG.09 G(q) subunit alpha 7DFL - -
HG 288 T G.HG.12 G(q) subunit alpha 7DFL - -
HG 289 S G.HG.13 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
HG 290 H G.HG.14 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
HG 291 L G.HG.15 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
HG 292 A G.HG.16 G(q) subunit alpha 7DFL - -
HG 293 T G.HG.17 G(q) subunit alpha 7DFL - -
hgh4 294 Y G.hgh4.01 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
hgh4 295 F G.hgh4.02 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
hgh4 296 P G.hgh4.03 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
hgh4 297 S G.hgh4.04 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
hgh4 298 F G.hgh4.05 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
hgh4 299 Q G.hgh4.06 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
hgh4 300 G G.hgh4.07 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
hgh4 301 P G.hgh4.08 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H4 302 K G.H4.01 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H4 303 Q G.H4.02 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H4 304 D G.H4.03 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H4 305 A G.H4.04 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H4 306 E G.H4.05 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H4 307 A G.H4.06 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H4 308 A G.H4.07 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H4 309 K G.H4.08 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H4 310 R G.H4.09 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H4 311 F G.H4.10 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H4 312 I G.H4.11 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H4 313 L G.H4.12 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H4 314 D G.H4.13 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H4 315 M G.H4.14 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H4 316 Y G.H4.15 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H4 317 T G.H4.16 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H4 318 R G.H4.17 G(q) subunit alpha 7DFL - -
h4s6 319 M G.h4s6.01 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h4s6 320 Y G.h4s6.02 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h4s6 321 T G.h4s6.03 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h4s6 322 G G.h4s6.04 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h4s6 323 C G.h4s6.05 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h4s6 324 V G.h4s6.06 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h4s6 325 D G.h4s6.07 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h4s6 326 G G.h4s6.08 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h4s6 327 P G.h4s6.09 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h4s6 328 E G.h4s6.10 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h4s6 329 G G.h4s6.11 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h4s6 330 S G.h4s6.12 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h4s6 331 K G.h4s6.13 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h4s6 332 K G.h4s6.14 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h4s6 333 G G.h4s6.15 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h4s6 334 A G.h4s6.16 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h4s6 335 R G.h4s6.17 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h4s6 336 S G.h4s6.18 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h4s6 337 R G.h4s6.19 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h4s6 338 R G.h4s6.20 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S6 339 L G.S6.01 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S6 340 F G.S6.02 G(q) subunit alpha 7DFL - -
S6 341 S G.S6.03 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S6 342 H G.S6.04 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S6 343 Y G.S6.05 G(q) subunit alpha 7DFL - -
s6h5 344 T G.s6h5.01 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s6h5 345 C G.s6h5.02 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s6h5 346 A G.s6h5.03 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s6h5 347 T G.s6h5.04 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s6h5 348 D G.s6h5.05 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H5 349 T G.H5.01 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H5 350 Q G.H5.02 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H5 351 N G.H5.03 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H5 352 I G.H5.04 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H5 353 R G.H5.05 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H5 354 K G.H5.06 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H5 355 V G.H5.07 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H5 356 F G.H5.08 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H5 357 K G.H5.09 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H5 358 D G.H5.10 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H5 359 V G.H5.11 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H5 360 R G.H5.12 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H5 361 D G.H5.13 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H5 362 S G.H5.14 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H5 363 V G.H5.15 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H5 364 L G.H5.16 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H5 365 A G.H5.17 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H5 366 R G.H5.18 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H5 367 Y G.H5.19 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H5 368 L G.H5.20 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H5 369 D G.H5.21 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H5 370 E G.H5.22 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H5 371 I G.H5.23 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H5 372 N G.H5.24 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H5 373 L G.H5.25 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H5 374 L G.H5.26 G(q) subunit alpha 7DFL - -