κ receptor - G(z) subunit alpha complex homology model

RECEPTOR CLASS

Class A (Rhodopsin)

RECEPTOR

SPECIES

Homo sapiens

G-PROTEIN FAMILY

Gi/o

G-PROTEIN

VERSION

2021-04-09

MODEL

PDB file contains GPCRdb generic numbers in the B-factor field of CA atoms

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.


MAIN TEMPLATE

μ receptor (sequence similarity: 66%) PDB: 6DDF
G(i) subunit alpha-1 (sequence similarity: 79%)

RECEPTOR TEMPLATES

4DJH (κ receptor)
6B73 (κ receptor)
6DDF (μ receptor)
5C1M (μ receptor)
6PT0 (CB2 receptor)
7JVR (D2 receptor)
None
Main template (%) Additional templates (%) No template - freely modelled (%)
Backbone 76.0 17.3 6.7
Side-chains 50.7 41.3 8.0

Number of backbone templates: 4
Number of rotamer templates: 12

Segment Seq.num. AA GPCRdb# Backbone PDB Rotamer PDB
N-term 52 A - - - - -
N-term 53 H - - - - -
N-term 54 I - - - - -
N-term 55 S - κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
N-term 56 P - κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
TM1 57 A 1.30x30 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
TM1 58 I 1.31x31 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM1 59 P 1.32x32 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM1 60 V 1.33x33 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM1 61 I 1.34x34 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM1 62 I 1.35x35 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM1 63 T 1.36x36 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM1 64 A 1.37x37 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM1 65 V 1.38x38 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM1 66 Y 1.39x39 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM1 67 S 1.40x40 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM1 68 V 1.41x41 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM1 69 V 1.42x42 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM1 70 F 1.43x43 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM1 71 V 1.44x44 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM1 72 V 1.45x45 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM1 73 G 1.46x46 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM1 74 L 1.47x47 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM1 75 V 1.48x48 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM1 76 G 1.49x49 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM1 77 N 1.50x50 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM1 78 S 1.51x51 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM1 79 L 1.52x52 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM1 80 V 1.53x53 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM1 81 M 1.54x54 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM1 82 F 1.55x55 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM1 83 V 1.56x56 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM1 84 I 1.57x57 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM1 85 I 1.58x58 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM1 86 R 1.59x59 μ receptor 6DDF μ receptor 5C1M
TM1 87 Y 1.60x60 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
ICL1 88 T 12.48x48 - - - -
ICL1 89 K 12.49x49 κ receptor 4DJH 5-HT2C receptor 6BQG
ICL1 90 M 12.50x50 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
ICL1 91 K 12.51x51 - - - -
TM2 92 T 2.37x37 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
TM2 93 A 2.38x38 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 94 T 2.39x39 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 95 N 2.40x40 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 96 I 2.41x41 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 97 Y 2.42x42 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 98 I 2.43x43 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 99 F 2.44x44 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 100 N 2.45x45 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 101 L 2.46x46 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 102 A 2.47x47 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 103 L 2.48x48 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 104 A 2.49x49 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 105 D 2.50x50 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM2 106 A 2.51x51 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 107 L 2.52x52 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 108 V 2.53x53 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM2 109 T 2.54x54 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 110 T 2.55x55 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM2 111 T 2.56x56 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 112 M 2.57x57 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM2 113 P 2.58x58 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 114 F 2.59x59 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 115 Q 2.60x60 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 116 S 2.61x61 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM2 117 T 2.62x62 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM2 118 V 2.63x63 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM2 119 Y 2.64x64 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 120 L 2.65x65 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM2 121 M 2.66x66 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 122 N 2.67x67 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
ECL1 123 S 23.49x49 - - - -
ECL1 124 W 23.50x50 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
ECL1 125 P 23.51x51 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
ECL1 126 F 23.52x52 - - - -
TM3 127 G 3.21x21 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 128 D 3.22x22 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM3 129 V 3.23x23 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM3 130 L 3.24x24 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 131 C 3.25x25 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 132 K 3.26x26 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 133 I 3.27x27 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 134 V 3.28x28 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 135 I 3.29x29 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 136 S 3.30x30 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 137 I 3.31x31 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 138 D 3.32x32 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 139 Y 3.33x33 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 140 Y 3.34x34 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 141 N 3.35x35 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 142 M 3.36x36 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 143 F 3.37x37 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 144 T 3.38x38 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 145 S 3.39x39 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 146 I 3.40x40 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 147 F 3.41x41 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 148 T 3.42x42 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 149 L 3.43x43 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 150 T 3.44x44 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM3 151 M 3.45x45 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM3 152 M 3.46x46 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 153 S 3.47x47 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 154 V 3.48x48 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 155 D 3.49x49 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 156 R 3.50x50 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 157 Y 3.51x51 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 158 I 3.52x52 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 159 A 3.53x53 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 160 V 3.54x54 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 161 C 3.55x55 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 162 H 3.56x56 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
ICL2 163 P 34.50x50 - - - -
ICL2 164 V 34.51x51 κ receptor 6B73 κ receptor 6B73
ICL2 165 K 34.52x52 κ receptor 6B73 κ receptor 6B73
ICL2 166 A 34.53x53 κ receptor 6B73 κ receptor 6B73
ICL2 167 L 34.54x54 κ receptor 6B73 κ receptor 6B73
ICL2 168 D 34.55x55 κ receptor 6B73 κ receptor 6B73
ICL2 169 F 34.56x56 κ receptor 6B73 κ receptor 6B73
ICL2 170 R 34.57x57 - - - -
TM4 171 T 4.38x38 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM4 172 P 4.39x39 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM4 173 L 4.40x40 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM4 174 K 4.41x41 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM4 175 A 4.42x42 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM4 176 K 4.43x43 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM4 177 I 4.44x44 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM4 178 I 4.45x45 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM4 179 N 4.46x46 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM4 180 I 4.47x47 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM4 181 C 4.48x48 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM4 182 I 4.49x49 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM4 183 W 4.50x50 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM4 184 L 4.51x51 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM4 185 L 4.52x52 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM4 186 S 4.53x53 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM4 187 S 4.54x54 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM4 188 S 4.55x55 μ receptor 6DDF 5-HT1B receptor 6G79
TM4 189 V 4.56x56 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM4 190 G 4.57x57 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM4 191 I 4.58x58 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM4 192 S 4.59x59 μ receptor 6DDF CCR6 6WWZ
TM4 193 A 4.60x60 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM4 194 I 4.61x61 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM4 195 V 4.62x62 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM4 196 L 4.63x63 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
TM4 197 G 4.64x64 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
ECL2 198 G - - - - -
ECL2 199 T - κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
ECL2 200 K - κ receptor 4DJH - -
ECL2 201 V - κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
ECL2 202 R - κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
ECL2 203 E - κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
ECL2 204 D - κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
ECL2 205 V - κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
ECL2 206 D - κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
ECL2 207 V - κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
ECL2 208 I - κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
ECL2 209 E - - - - -
ECL2 210 C 45.50x50 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
ECL2 211 S 45.51x51 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
ECL2 212 L 45.52x52 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
ECL2 213 Q - - - - -
ECL2 214 F - κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
ECL2 215 P - κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
ECL2 216 D - κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
ECL2 217 D - - - - -
TM5 218 D 5.30x31 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
TM5 219 Y 5.31x32 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
TM5 220 S 5.32x33 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
TM5 221 W 5.33x34 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM5 222 W 5.34x35 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 223 D 5.35x36 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM5 224 L 5.36x37 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM5 225 F 5.37x38 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM5 226 M 5.38x39 μ receptor 6DDF CCR6 6WWZ
TM5 227 K 5.39x40 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 228 I 5.40x41 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 229 C 5.41x42 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 230 V 5.42x43 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 231 F 5.43x44 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 232 I 5.44x45 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 233 F 5.45x46 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 234 A 5.46x461 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 235 F 5.47x47 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 236 V 5.48x48 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM5 237 I 5.49x49 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM5 238 P 5.50x50 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 239 V 5.51x51 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 240 L 5.52x52 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM5 241 I 5.53x53 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 242 I 5.54x54 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 243 I 5.55x55 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM5 244 V 5.56x56 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 245 C 5.57x57 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 246 Y 5.58x58 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 247 T 5.59x59 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM5 248 L 5.60x60 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 249 M 5.61x61 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 250 I 5.62x62 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 251 L 5.63x63 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 252 R 5.64x64 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 253 L 5.65x65 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 254 K 5.66x66 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 255 S 5.67x67 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 256 V 5.68x68 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
ICL3 257 R - μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
ICL3 258 L - μ receptor 6DDF - -
ICL3 259 L - μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
ICL3 260 S - μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
ICL3 261 G - μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 262 S 6.23x23 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 263 R 6.24x24 μ receptor 6DDF α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 264 E 6.25x25 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 265 K 6.26x26 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 266 D 6.27x27 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 267 R 6.28x28 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 268 N 6.29x29 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 269 L 6.30x30 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 270 R 6.31x31 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 271 R 6.32x32 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 272 I 6.33x33 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 273 T 6.34x34 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 274 R 6.35x35 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 275 L 6.36x36 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM6 276 V 6.37x37 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 277 L 6.38x38 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 278 V 6.39x39 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 279 V 6.40x40 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 280 V 6.41x41 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 281 A 6.42x42 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 282 V 6.43x43 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 283 F 6.44x44 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 284 V 6.45x45 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM6 285 V 6.46x46 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM6 286 C 6.47x47 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 287 W 6.48x48 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 288 T 6.49x49 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM6 289 P 6.50x50 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 290 I 6.51x51 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 291 H 6.52x52 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 292 I 6.53x53 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 293 F 6.54x54 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM6 294 I 6.55x55 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM6 295 L 6.56x56 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM6 296 V 6.57x57 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM6 297 E 6.58x58 μ receptor 6DDF GPR52 6LI3
TM6 298 A 6.59x59 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 299 L 6.60x60 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 300 G 6.61x61 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
ECL3 301 S - - - - -
ECL3 302 T - μ receptor 5C1M - -
ECL3 303 S - μ receptor 5C1M - -
ECL3 304 H - - - - -
TM7 305 S 7.28x27 κ receptor 6B73 CB2 receptor 6PT0
TM7 306 T 7.29x28 κ receptor 6B73 κ receptor 6B73
TM7 307 A 7.30x29 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM7 308 A 7.31x30 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM7 309 L 7.32x31 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM7 310 S 7.33x32 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM7 311 S 7.34x33 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM7 312 Y 7.35x34 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM7 313 Y 7.36x35 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM7 314 F 7.37x36 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM7 315 C 7.38x37 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM7 316 I 7.39x38 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM7 317 A 7.40x39 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM7 318 L 7.41x40 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM7 319 G 7.42x41 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM7 320 Y 7.43x42 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM7 321 T 7.44x43 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM7 322 N 7.45x45 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM7 323 S 7.46x46 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM7 324 S 7.47x47 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM7 325 L 7.48x48 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM7 326 N 7.49x49 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM7 327 P 7.50x50 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM7 328 I 7.51x51 μ receptor 6DDF OX2 receptor 7L1V
TM7 329 L 7.52x52 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM7 330 Y 7.53x53 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM7 331 A 7.54x54 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
TM7 332 F 7.55x55 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
TM7 333 L 7.56x56 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
H8 334 D 8.47x47 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
H8 335 E 8.48x48 κ receptor 4DJH κ receptor 6VI4
H8 336 N 8.49x49 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
H8 337 F 8.50x50 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
H8 338 K 8.51x51 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
H8 339 R 8.52x52 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
H8 340 C 8.53x53 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
H8 341 F 8.54x54 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
H8 342 R 8.55x55 κ receptor 4DJH α2B-adrenoceptor 6K42
H8 343 D 8.56x56 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
H8 344 F 8.57x57 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
H8 345 C 8.58x58 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
H8 346 F 8.59x59 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
C-term 347 P - - - - -
C-term 348 L - - - - -
C-term 349 K - - - - -
C-term 350 M - - - - -
C-term 351 R - - - - -

G-PROTEIN TEMPLATES

Segment Seq.num. AA CGN# Backbone PDB Rotamer PDB
HN 6 S G.HN.30 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
HN 7 S G.HN.31 G(i) subunit alpha-1 6DDF - -
HN 8 E G.HN.32 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
HN 9 E G.HN.33 G(i) subunit alpha-1 6DDF - -
HN 10 K G.HN.34 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
HN 11 E G.HN.35 G(i) subunit alpha-1 6DDF - -
HN 12 A G.HN.36 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
HN 13 A G.HN.37 G(i) subunit alpha-1 6DDF - -
HN 14 R G.HN.38 G(i) subunit alpha-1 6DDF - -
HN 15 R G.HN.39 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
HN 16 S G.HN.40 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
HN 17 R G.HN.41 G(i) subunit alpha-1 6DDF - -
HN 18 R G.HN.42 G(i) subunit alpha-1 6DDF - -
HN 19 I G.HN.43 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
HN 20 D G.HN.44 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
HN 21 R G.HN.45 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
HN 22 H G.HN.46 G(i) subunit alpha-1 6DDF - -
HN 23 L G.HN.47 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
HN 24 R G.HN.48 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
HN 25 S G.HN.49 G(i) subunit alpha-1 6DDF - -
HN 26 E G.HN.50 G(i) subunit alpha-1 6DDF - -
HN 27 S G.HN.51 G(i) subunit alpha-1 6DDF - -
HN 28 Q G.HN.52 G(i) subunit alpha-1 6DDF - -
HN 29 R G.HN.53 G(i) subunit alpha-1 6DDF - -
hns1 30 Q G.hns1.01 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
hns1 31 R G.hns1.02 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
hns1 32 R G.hns1.03 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S1 33 E G.S1.01 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S1 34 I G.S1.02 G(i) subunit alpha-1 6DDF - -
S1 35 K G.S1.03 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S1 36 L G.S1.04 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S1 37 L G.S1.05 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S1 38 L G.S1.06 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S1 39 L G.S1.07 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
s1h1 40 G G.s1h1.01 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
s1h1 41 T G.s1h1.02 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
s1h1 42 S G.s1h1.03 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
s1h1 43 N G.s1h1.04 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
s1h1 44 S G.s1h1.05 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
s1h1 45 G G.s1h1.06 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H1 46 K G.H1.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 47 S G.H1.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 48 T G.H1.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 49 I G.H1.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 50 V G.H1.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 51 K G.H1.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 52 Q G.H1.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 53 M G.H1.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 54 K G.H1.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 55 I G.H1.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 56 I G.H1.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 57 H G.H1.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 58 S G.h1ha.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 59 G G.h1ha.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 60 G G.h1ha.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 61 F G.h1ha.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 62 N G.h1ha.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 63 L H.HA.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 64 E H.HA.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 65 A H.HA.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 66 C H.HA.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 67 K H.HA.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 68 E H.HA.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 69 Y H.HA.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 70 K H.HA.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 71 P H.HA.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 72 L H.HA.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 73 I H.HA.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 74 I H.HA.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 75 Y H.HA.13 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 76 N H.HA.14 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 77 A H.HA.15 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 78 I H.HA.16 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 79 D H.HA.17 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 80 S H.HA.18 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 81 L H.HA.19 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 82 T H.HA.20 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 83 R H.HA.21 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 84 I H.HA.22 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 85 I H.HA.23 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 86 R H.HA.24 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 87 A H.HA.25 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 88 L H.HA.26 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 89 A H.HA.27 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 90 A H.HA.28 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 91 L H.HA.29 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 92 R H.hahb.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 93 I H.hahb.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 94 D H.hahb.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 95 F H.hahb.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 96 H H.hahb.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 97 N H.hahb.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 98 P H.hahb.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 99 D H.HB.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 100 R H.HB.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 101 A H.HB.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 102 Y H.HB.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 103 D H.HB.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 104 A H.HB.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 105 V H.HB.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 106 Q H.HB.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 107 L H.HB.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 108 F H.HB.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 109 A H.HB.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 110 L H.HB.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 111 T H.HB.13 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 112 G H.HB.14 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 113 P H.hbhc.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 114 A H.hbhc.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 115 E H.hbhc.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 116 S H.hbhc.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 117 K H.hbhc.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 118 G H.hbhc.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 119 E H.hbhc.13 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 120 I H.hbhc.14 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 121 T H.hbhc.15 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 122 P H.HC.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HC 123 E H.HC.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 124 L H.HC.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 125 L H.HC.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HC 126 G H.HC.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 127 V H.HC.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 128 M H.HC.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HC 129 R H.HC.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HC 130 R H.HC.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 131 L H.HC.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 132 W H.HC.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 133 A H.HC.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
hchd 134 D H.hchd.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 135 P H.HD.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HD 136 G H.HD.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 137 A H.HD.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HD 138 Q H.HD.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 139 A H.HD.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 140 C H.HD.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 141 F H.HD.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 142 S H.HD.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HD 143 R H.HD.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 144 S H.HD.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 145 S H.HD.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HD 146 E H.HD.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 147 Y H.hdhe.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 148 H H.hdhe.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 149 L H.hdhe.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 150 E H.hdhe.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 151 D H.hdhe.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 152 N H.HE.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HE 153 A H.HE.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 154 A H.HE.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 155 Y H.HE.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 156 Y H.HE.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 157 L H.HE.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 158 N H.HE.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 159 D H.HE.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 160 L H.HE.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 161 E H.HE.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HE 162 R H.HE.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 163 I H.HE.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 164 A H.HE.13 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 165 A H.hehf.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 166 A H.hehf.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 167 D H.hehf.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 168 Y H.hehf.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 169 I H.hehf.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 170 P H.hehf.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 171 T H.hehf.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 172 V H.HF.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HF 173 E H.HF.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HF 174 D H.HF.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 175 I H.HF.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HF 176 L H.HF.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 177 R H.HF.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 178 S G.hfs2.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 179 R G.hfs2.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 180 D G.hfs2.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 181 M G.hfs2.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 182 T G.hfs2.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 183 T G.hfs2.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 184 G G.hfs2.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
S2 185 I G.S2.01 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S2 186 V G.S2.02 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S2 187 E G.S2.03 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S2 188 N G.S2.04 G(i) subunit alpha-1 6DDF - -
S2 189 K G.S2.05 G(i) subunit alpha-1 6DDF - -
S2 190 F G.S2.06 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S2 191 T G.S2.07 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S2 192 F G.S2.08 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
s2s3 193 K G.s2s3.01 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
s2s3 194 E G.s2s3.02 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S3 195 L G.S3.01 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S3 196 T G.S3.02 G(i) subunit alpha-1 6DDF - -
S3 197 F G.S3.03 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S3 198 K G.S3.04 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S3 199 M G.S3.05 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S3 200 V G.S3.06 G(i) subunit alpha-1 6DDF - -
S3 201 D G.S3.07 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S3 202 V G.S3.08 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
s3h2 203 G G.s3h2.01 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
s3h2 204 G G.s3h2.02 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
s3h2 205 Q G.s3h2.03 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H2 206 R G.H2.01 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H2 207 S G.H2.02 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H2 208 E G.H2.03 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H2 209 R G.H2.04 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H2 210 K G.H2.05 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H2 211 K G.H2.06 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H2 212 W G.H2.07 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H2 213 I G.H2.08 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H2 214 H G.H2.09 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H2 215 C G.H2.10 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
h2s4 216 F G.h2s4.01 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
h2s4 217 E G.h2s4.02 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
h2s4 218 G G.h2s4.03 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
h2s4 219 V G.h2s4.04 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
h2s4 220 T G.h2s4.05 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S4 221 A G.S4.01 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S4 222 I G.S4.02 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S4 223 I G.S4.03 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S4 224 F G.S4.04 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S4 225 C G.S4.05 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S4 226 V G.S4.06 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S4 227 E G.S4.07 G(i) subunit alpha-1 6DDF - -
s4h3 228 L G.s4h3.01 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
s4h3 229 S G.s4h3.02 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
s4h3 230 G G.s4h3.03 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
s4h3 231 Y G.s4h3.04 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
s4h3 232 D G.s4h3.05 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
s4h3 233 L G.s4h3.06 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
s4h3 234 K G.s4h3.07 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
s4h3 235 L G.s4h3.08 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 236 Y G.s4h3.09 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 237 E G.s4h3.10 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 238 D G.s4h3.11 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 239 N G.s4h3.12 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 240 Q G.s4h3.13 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 241 T G.s4h3.14 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 242 S G.s4h3.15 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H3 243 R G.H3.01 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H3 244 M G.H3.02 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H3 245 A G.H3.03 G(i) subunit alpha-1 6DDF - -
H3 246 E G.H3.04 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H3 247 S G.H3.05 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H3 248 L G.H3.06 G(i) subunit alpha-1 6DDF - -
H3 249 R G.H3.07 G(i) subunit alpha-1 6DDF - -
H3 250 L G.H3.08 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H3 251 F G.H3.09 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H3 252 D G.H3.10 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H3 253 S G.H3.11 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H3 254 I G.H3.12 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H3 255 C G.H3.13 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H3 256 N G.H3.14 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H3 257 N G.H3.15 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H3 258 N G.H3.16 G(i) subunit alpha-1 6DDF - -
H3 259 W G.H3.17 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H3 260 F G.H3.18 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
h3s5 261 I G.h3s5.01 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
h3s5 262 N G.h3s5.02 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
h3s5 263 T G.h3s5.03 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S5 264 S G.S5.01 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S5 265 L G.S5.02 G(i) subunit alpha-1 6DDF - -
S5 266 I G.S5.03 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S5 267 L G.S5.04 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S5 268 F G.S5.05 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S5 269 L G.S5.06 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S5 270 N G.S5.07 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
s5hg 271 K G.s5hg.01 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
HG 272 K G.HG.01 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
HG 273 D G.HG.02 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
HG 274 L G.HG.03 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
HG 275 L G.HG.04 G(i) subunit alpha-1 6DDF - -
HG 276 A G.HG.05 G(i) subunit alpha-1 6DDF - -
HG 277 E G.HG.06 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
HG 278 K G.HG.07 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
HG 279 I G.HG.08 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
HG 280 R G.HG.09 G(i) subunit alpha-1 6DDF - -
HG 281 R G.HG.12 G(i) subunit alpha-1 6DDF - -
HG 282 I G.HG.13 G(i) subunit alpha-1 6DDF - -
HG 283 P G.HG.14 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
HG 284 L G.HG.15 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
HG 285 T G.HG.16 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
HG 286 I G.HG.17 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
hgh4 287 C G.hgh4.01 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
hgh4 288 F G.hgh4.02 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
hgh4 289 P G.hgh4.03 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
hgh4 290 E G.hgh4.04 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
hgh4 291 Y G.hgh4.05 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
hgh4 292 K G.hgh4.06 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
hgh4 293 G G.hgh4.07 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
hgh4 294 Q G.hgh4.08 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H4 295 N G.H4.01 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H4 296 T G.H4.02 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H4 297 Y G.H4.03 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H4 298 E G.H4.04 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H4 299 E G.H4.05 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H4 300 A G.H4.06 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H4 301 A G.H4.07 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H4 302 V G.H4.08 G(i) subunit alpha-1 6DDF - -
H4 303 Y G.H4.10 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H4 304 I G.H4.11 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H4 305 Q G.H4.12 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H4 306 R G.H4.13 G(i) subunit alpha-1 6DDF - -
H4 307 Q G.H4.14 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H4 308 F G.H4.15 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H4 309 E G.H4.16 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H4 310 D G.H4.17 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
h4s6 311 L G.h4s6.01 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
h4s6 312 N G.h4s6.02 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
h4s6 313 R G.h4s6.03 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
h4s6 314 N G.h4s6.04 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
h4s6 315 K G.h4s6.08 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
h4s6 316 E G.h4s6.09 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
h4s6 317 T G.h4s6.10 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
h4s6 318 K G.h4s6.11 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
h4s6 319 E G.h4s6.12 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S6 320 I G.S6.01 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S6 321 Y G.S6.02 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S6 322 S G.S6.03 G(i) subunit alpha-1 6DDF - -
S6 323 H G.S6.04 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S6 324 F G.S6.05 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
s6h5 325 T G.s6h5.01 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
s6h5 326 C G.s6h5.02 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
s6h5 327 A G.s6h5.03 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
s6h5 328 T G.s6h5.04 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
s6h5 329 D G.s6h5.05 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H5 330 T G.H5.01 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H5 331 S G.H5.02 G(i) subunit alpha-1 6DDF - -
H5 332 N G.H5.03 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H5 333 I G.H5.04 G(i) subunit alpha-1 6DDF - -
H5 334 Q G.H5.05 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H5 335 F G.H5.06 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H5 336 V G.H5.07 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H5 337 F G.H5.08 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H5 338 D G.H5.09 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H5 339 A G.H5.10 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H5 340 V G.H5.11 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H5 341 T G.H5.12 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H5 342 D G.H5.13 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H5 343 V G.H5.14 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H5 344 I G.H5.15 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H5 345 I G.H5.16 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H5 346 Q G.H5.17 G(i) subunit alpha-1 6DDF - -
H5 347 N G.H5.18 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H5 348 N G.H5.19 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H5 349 L G.H5.20 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H5 350 K G.H5.21 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H5 351 Y G.H5.22 G(i) subunit alpha-1 6DDF - -
H5 352 I G.H5.23 G(i) subunit alpha-1 6DDF - -
H5 353 G G.H5.24 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H5 354 L G.H5.25 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H5 355 C G.H5.26 G(i) subunit alpha-1 6DDF - -