μ receptor - subunit alpha-11 complex homology model

RECEPTOR CLASS

Class A (Rhodopsin)

RECEPTOR

SPECIES

Homo sapiens

G-PROTEIN FAMILY

Gq/11

G-PROTEIN

VERSION

2021-04-09

MODEL

PDB file contains GPCRdb generic numbers in the B-factor field of CA atoms

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.


MAIN TEMPLATE

M1 receptor (sequence similarity: 24%) PDB: 6OIJ
subunit alpha-11 (sequence similarity: 100%)

RECEPTOR TEMPLATES

5C1M (μ receptor)
4DKL (μ receptor)
6OIJ (M1 receptor)
6PT0 (CB2 receptor)
7JVR (D2 receptor)
None
Main template (%) Additional templates (%) No template - freely modelled (%)
Backbone 76.8 17.4 5.7
Side-chains 18.8 74.2 7.0

Number of backbone templates: 3
Number of rotamer templates: 13

Segment Seq.num. AA GPCRdb# Backbone PDB Rotamer PDB
N-term 62 T - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
N-term 63 G - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
N-term 64 S - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
N-term 65 P - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
N-term 66 S - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM1 67 M 1.29x29 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM1 68 I 1.30x30 M1 receptor 6OIJ CXCR2 6LFO
TM1 69 T 1.31x31 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM1 70 A 1.32x32 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM1 71 I 1.33x33 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM1 72 T 1.34x34 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM1 73 I 1.35x35 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM1 74 M 1.36x36 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM1 75 A 1.37x37 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM1 76 L 1.38x38 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM1 77 Y 1.39x39 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM1 78 S 1.40x40 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM1 79 I 1.41x41 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM1 80 V 1.42x42 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM1 81 C 1.43x43 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM1 82 V 1.44x44 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM1 83 V 1.45x45 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM1 84 G 1.46x46 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM1 85 L 1.47x47 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM1 86 F 1.48x48 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM1 87 G 1.49x49 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM1 88 N 1.50x50 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM1 89 F 1.51x51 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM1 90 L 1.52x52 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM1 91 V 1.53x53 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM1 92 M 1.54x54 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM1 93 Y 1.55x55 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM1 94 V 1.56x56 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM1 95 I 1.57x57 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM1 96 V 1.58x58 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM1 97 R 1.59x59 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM1 98 Y 1.60x60 M1 receptor 6OIJ CCR6 6WWZ
ICL1 99 T 12.48x48 - - - -
ICL1 100 K 12.49x49 μ receptor 4DKL 5-HT2C receptor 6BQG
ICL1 101 M 12.50x50 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
ICL1 102 K 12.51x51 - - - -
TM2 103 T 2.37x37 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM2 104 A 2.38x38 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM2 105 T 2.39x39 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM2 106 N 2.40x40 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM2 107 I 2.41x41 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM2 108 Y 2.42x42 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM2 109 I 2.43x43 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM2 110 F 2.44x44 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM2 111 N 2.45x45 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM2 112 L 2.46x46 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM2 113 A 2.47x47 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM2 114 L 2.48x48 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM2 115 A 2.49x49 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM2 116 D 2.50x50 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM2 117 A 2.51x51 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM2 118 L 2.52x52 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM2 119 A 2.53x53 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM2 120 T 2.54x54 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM2 121 S 2.55x55 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM2 122 T 2.56x56 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM2 123 L 2.57x57 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM2 124 P 2.58x58 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM2 125 F 2.59x59 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM2 126 Q 2.60x60 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM2 127 S 2.61x61 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM2 128 V 2.62x62 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM2 129 N 2.63x63 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM2 130 Y 2.64x64 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM2 131 L 2.65x65 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM2 132 M 2.66x66 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM2 133 G 2.67x67 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
ECL1 134 T 23.49x49 - - - -
ECL1 135 W 23.50x50 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ECL1 136 P 23.51x51 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ECL1 137 F 23.52x52 - - - -
TM3 138 G 3.21x21 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 139 T 3.22x22 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 140 I 3.23x23 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM3 141 L 3.24x24 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM3 142 C 3.25x25 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 143 K 3.26x26 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM3 144 I 3.27x27 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM3 145 V 3.28x28 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM3 146 I 3.29x29 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM3 147 S 3.30x30 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM3 148 I 3.31x31 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM3 149 D 3.32x32 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 150 Y 3.33x33 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 151 Y 3.34x34 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM3 152 N 3.35x35 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM3 153 M 3.36x36 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM3 154 F 3.37x37 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM3 155 T 3.38x38 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM3 156 S 3.39x39 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 157 I 3.40x40 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM3 158 F 3.41x41 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM3 159 T 3.42x42 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM3 160 L 3.43x43 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 161 C 3.44x44 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM3 162 T 3.45x45 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM3 163 M 3.46x46 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM3 164 S 3.47x47 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 165 V 3.48x48 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM3 166 D 3.49x49 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 167 R 3.50x50 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 168 Y 3.51x51 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 169 I 3.52x52 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM3 170 A 3.53x53 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM3 171 V 3.54x54 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 172 C 3.55x55 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM3 173 H 3.56x56 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
ICL2 174 P 34.50x50 - - - -
ICL2 175 V 34.51x51 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ICL2 176 K 34.52x52 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ICL2 177 A 34.53x53 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ICL2 178 L 34.54x54 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ICL2 179 D 34.55x55 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ICL2 180 F 34.56x56 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ICL2 181 R 34.57x57 - - - -
TM4 182 T 4.38x38 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM4 183 P 4.39x39 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM4 184 R 4.40x40 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM4 185 N 4.41x41 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM4 186 A 4.42x42 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM4 187 K 4.43x43 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM4 188 I 4.44x44 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM4 189 I 4.45x45 M1 receptor 6OIJ κ receptor 6B73
TM4 190 N 4.46x46 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM4 191 V 4.47x47 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM4 192 C 4.48x48 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM4 193 N 4.49x49 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM4 194 W 4.50x50 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM4 195 I 4.51x51 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM4 196 L 4.52x52 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM4 197 S 4.53x53 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM4 198 S 4.54x54 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM4 199 A 4.55x55 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM4 200 I 4.56x56 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM4 201 G 4.57x57 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM4 202 L 4.58x58 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM4 203 P 4.59x59 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM4 204 V 4.60x60 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM4 205 M 4.61x61 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM4 206 F 4.62x62 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM4 207 M 4.63x63 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM4 208 A 4.64x64 M1 receptor 6OIJ MT1 receptor 6ME2
ECL2 209 T - - - - -
ECL2 210 T - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ECL2 211 K - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ECL2 212 Y - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ECL2 213 R - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ECL2 214 Q - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ECL2 215 G - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ECL2 216 S - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ECL2 217 I - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ECL2 218 D - - - - -
ECL2 219 C 45.50x50 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
ECL2 220 T 45.51x51 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
ECL2 221 L 45.52x52 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
ECL2 222 T - M1 receptor 6OIJ - -
ECL2 223 F - M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
ECL2 224 S - M1 receptor 6OIJ - -
ECL2 225 H - M1 receptor 6OIJ - -
TM5 226 P 5.30x31 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM5 227 T 5.31x32 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM5 228 W 5.32x33 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM5 229 Y 5.33x34 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM5 230 W 5.34x35 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM5 231 E 5.35x36 M1 receptor 6OIJ α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 232 N 5.36x37 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM5 233 L 5.37x38 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM5 234 L 5.38x39 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM5 235 K 5.39x40 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM5 236 I 5.40x41 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM5 237 C 5.41x42 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM5 238 V 5.42x43 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM5 239 F 5.43x44 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM5 240 I 5.44x45 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM5 241 F 5.45x46 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM5 242 A 5.46x461 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM5 243 F 5.47x47 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM5 244 I 5.48x48 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM5 245 M 5.49x49 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM5 246 P 5.50x50 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM5 247 V 5.51x51 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM5 248 L 5.52x52 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM5 249 I 5.53x53 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM5 250 I 5.54x54 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM5 251 T 5.55x55 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM5 252 V 5.56x56 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM5 253 C 5.57x57 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM5 254 Y 5.58x58 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM5 255 G 5.59x59 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM5 256 L 5.60x60 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM5 257 M 5.61x61 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM5 258 I 5.62x62 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM5 259 L 5.63x63 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM5 260 R 5.64x64 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM5 261 L 5.65x65 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM5 262 K 5.66x66 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM5 263 S 5.67x67 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM5 264 V 5.68x68 M1 receptor 6OIJ δ receptor 6PT2
ICL3 265 R - - - - -
ICL3 266 M - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ICL3 267 L - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ICL3 268 S - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ICL3 269 G - - - - -
TM6 270 S 6.23x23 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM6 271 K 6.24x24 μ receptor 5C1M μ receptor 6DDF
TM6 272 E 6.25x25 μ receptor 5C1M μ receptor 6DDF
TM6 273 K 6.26x26 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM6 274 D 6.27x27 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM6 275 R 6.28x28 μ receptor 5C1M μ receptor 6DDF
TM6 276 N 6.29x29 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM6 277 L 6.30x30 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM6 278 R 6.31x31 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM6 279 R 6.32x32 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM6 280 I 6.33x33 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM6 281 T 6.34x34 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM6 282 R 6.35x35 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM6 283 M 6.36x36 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM6 284 V 6.37x37 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM6 285 L 6.38x38 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM6 286 V 6.39x39 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM6 287 V 6.40x40 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM6 288 V 6.41x41 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM6 289 A 6.42x42 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM6 290 V 6.43x43 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM6 291 F 6.44x44 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM6 292 I 6.45x45 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM6 293 V 6.46x46 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM6 294 C 6.47x47 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM6 295 W 6.48x48 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM6 296 T 6.49x49 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM6 297 P 6.50x50 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM6 298 I 6.51x51 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM6 299 H 6.52x52 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM6 300 I 6.53x53 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM6 301 Y 6.54x54 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM6 302 V 6.55x55 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM6 303 I 6.56x56 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM6 304 I 6.57x57 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM6 305 K 6.58x58 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM6 306 A 6.59x59 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM6 307 L 6.60x60 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM6 308 V 6.61x61 M1 receptor 6OIJ δ receptor 6PT2
ECL3 309 T - - - - -
ECL3 310 I - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ECL3 311 P - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ECL3 312 E - - - - -
TM7 313 T 7.28x27 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM7 314 T 7.29x28 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM7 315 F 7.30x29 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM7 316 Q 7.31x30 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM7 317 T 7.32x31 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM7 318 V 7.33x32 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM7 319 S 7.34x33 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM7 320 W 7.35x34 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM7 321 H 7.36x35 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM7 322 F 7.37x36 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM7 323 C 7.38x37 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM7 324 I 7.39x38 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM7 325 A 7.40x39 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM7 326 L 7.41x40 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM7 327 G 7.42x41 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM7 328 Y 7.43x42 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM7 329 T 7.44x43 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM7 330 N 7.45x45 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM7 331 S 7.46x46 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM7 332 C 7.47x47 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM7 333 L 7.48x48 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM7 334 N 7.49x49 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM7 335 P 7.50x50 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM7 336 V 7.51x51 M1 receptor 6OIJ μ receptor 6DDF
TM7 337 L 7.52x52 M1 receptor 6OIJ μ receptor 6DDF
TM7 338 Y 7.53x53 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM7 339 A 7.54x54 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM7 340 F 7.55x55 M1 receptor 6OIJ δ receptor 6PT2
TM7 341 L 7.56x56 M1 receptor 6OIJ δ receptor 6PT2
H8 342 D 8.47x47 M1 receptor 6OIJ δ receptor 6PT2
H8 343 E 8.48x48 M1 receptor 6OIJ μ receptor 4DKL
H8 344 N 8.49x49 M1 receptor 6OIJ δ receptor 6PT2
H8 345 F 8.50x50 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H8 346 K 8.51x51 M1 receptor 6OIJ δ receptor 6PT2
H8 347 R 8.52x52 M1 receptor 6OIJ AT1 receptor 6DO1
H8 348 C 8.53x53 M1 receptor 6OIJ δ receptor 6PT2
H8 349 F 8.54x54 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H8 350 R 8.55x55 M1 receptor 6OIJ α2B-adrenoceptor 6K42
H8 351 E 8.56x56 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
H8 352 F 8.57x57 M1 receptor 6OIJ μ receptor 4DKL
H8 353 C 8.58x58 M1 receptor 6OIJ - -
H8 354 I 8.59x59 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
C-term 355 P - - - - -
C-term 356 T - - - - -
C-term 357 S - - - - -
C-term 358 S - - - - -
C-term 359 N - - - - -

G-PROTEIN TEMPLATES

Segment Seq.num. AA CGN# Backbone PDB Rotamer PDB
HN 12 S G.HN.30 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
HN 13 D G.HN.31 subunit alpha-11 6OIJ - -
HN 14 E G.HN.32 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
HN 15 V G.HN.33 subunit alpha-11 6OIJ - -
HN 16 K G.HN.34 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
HN 17 E G.HN.35 subunit alpha-11 6OIJ - -
HN 18 S G.HN.36 subunit alpha-11 6OIJ - -
HN 19 K G.HN.37 subunit alpha-11 6OIJ - -
HN 20 R G.HN.38 subunit alpha-11 6OIJ - -
HN 21 I G.HN.39 subunit alpha-11 6OIJ - -
HN 22 N G.HN.40 subunit alpha-11 6OIJ - -
HN 23 A G.HN.41 subunit alpha-11 6OIJ - -
HN 24 E G.HN.42 subunit alpha-11 6OIJ - -
HN 25 I G.HN.43 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
HN 26 E G.HN.44 subunit alpha-11 6OIJ - -
HN 27 K G.HN.45 subunit alpha-11 6OIJ - -
HN 28 Q G.HN.46 subunit alpha-11 6OIJ - -
HN 29 L G.HN.47 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
HN 30 R G.HN.48 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
HN 31 R G.HN.49 subunit alpha-11 6OIJ - -
HN 32 D G.HN.50 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
HN 33 K G.HN.51 subunit alpha-11 6OIJ - -
HN 34 R G.HN.52 subunit alpha-11 6OIJ - -
HN 35 D G.HN.53 subunit alpha-11 6OIJ - -
hns1 36 A G.hns1.01 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
hns1 37 R G.hns1.02 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
hns1 38 R G.hns1.03 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
S1 39 E G.S1.01 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
S1 40 L G.S1.02 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
S1 41 K G.S1.03 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
S1 42 L G.S1.04 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
S1 43 L G.S1.05 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
S1 44 L G.S1.06 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
S1 45 L G.S1.07 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
s1h1 46 G G.s1h1.01 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
s1h1 47 T G.s1h1.02 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
s1h1 48 G G.s1h1.03 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
s1h1 49 E G.s1h1.04 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
s1h1 50 S G.s1h1.05 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
s1h1 51 G G.s1h1.06 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H1 52 K G.H1.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 53 S G.H1.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 54 T G.H1.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 55 F G.H1.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
H1 56 I G.H1.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
H1 57 K G.H1.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 58 Q G.H1.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 59 M G.H1.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 60 R G.H1.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
H1 61 I G.H1.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 62 I G.H1.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 63 H G.H1.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 64 G G.h1ha.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 65 A G.h1ha.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 66 G G.h1ha.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 67 Y G.h1ha.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 68 S G.h1ha.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 69 E H.HA.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 70 E H.HA.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 71 D H.HA.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 72 K H.HA.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 73 R H.HA.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 74 G H.HA.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 75 F H.HA.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 76 T H.HA.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 77 K H.HA.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 78 L H.HA.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 79 V H.HA.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 80 Y H.HA.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 81 Q H.HA.13 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 82 N H.HA.14 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 83 I H.HA.15 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 84 F H.HA.16 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 85 T H.HA.17 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 86 A H.HA.18 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 87 M H.HA.19 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 88 Q H.HA.20 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 89 A H.HA.21 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 90 M H.HA.22 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 91 I H.HA.23 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 92 R H.HA.24 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 93 A H.HA.25 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 94 M H.HA.26 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 95 E H.HA.27 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 96 T H.HA.28 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 97 L H.HA.29 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 98 K H.hahb.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 99 I H.hahb.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 100 L H.hahb.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 101 Y H.hahb.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 102 K H.hahb.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 103 Y H.hahb.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 104 E H.hahb.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 105 Q H.HB.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 106 N H.HB.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 107 K H.HB.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 108 A H.HB.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 109 N H.HB.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 110 A H.HB.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 111 L H.HB.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 112 L H.HB.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 113 I H.HB.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 114 R H.HB.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 115 E H.HB.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 116 V H.HB.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 117 D H.HB.13 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 118 V H.HB.14 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
hbhc 119 E H.hbhc.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 120 K H.hbhc.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 121 V H.hbhc.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 122 T H.hbhc.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 123 T H.hbhc.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 124 F H.hbhc.14 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 125 E H.hbhc.15 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 126 H H.HC.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HC 127 Q H.HC.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HC 128 Y H.HC.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HC 129 V H.HC.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HC 130 S H.HC.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HC 131 A H.HC.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HC 132 I H.HC.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 133 K H.HC.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 134 T H.HC.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HC 135 L H.HC.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 136 W H.HC.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 137 E H.HC.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
hchd 138 D H.hchd.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 139 P H.HD.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HD 140 G H.HD.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 141 I H.HD.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HD 142 Q H.HD.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 143 E H.HD.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HD 144 C H.HD.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 145 Y H.HD.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HD 146 D H.HD.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HD 147 R H.HD.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 148 R H.HD.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HD 149 R H.HD.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 150 E H.HD.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 151 Y H.hdhe.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 152 Q H.hdhe.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 153 L H.hdhe.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 154 S H.hdhe.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 155 D H.hdhe.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 156 S H.HE.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 157 A H.HE.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 158 K H.HE.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HE 159 Y H.HE.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 160 Y H.HE.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 161 L H.HE.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 162 T H.HE.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HE 163 D H.HE.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 164 V H.HE.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HE 165 D H.HE.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 166 R H.HE.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 167 I H.HE.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 168 A H.HE.13 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 169 T H.hehf.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 170 L H.hehf.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 171 G H.hehf.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 172 Y H.hehf.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 173 L H.hehf.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 174 P H.hehf.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 175 T H.hehf.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 176 Q H.HF.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 177 Q H.HF.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 178 D H.HF.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 179 V H.HF.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 180 L H.HF.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 181 R H.HF.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 182 V G.hfs2.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 183 R G.hfs2.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 184 V G.hfs2.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 185 P G.hfs2.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 186 T G.hfs2.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 187 T G.hfs2.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 188 G G.hfs2.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
S2 189 I G.S2.01 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
S2 190 I G.S2.02 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
S2 191 E G.S2.03 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
S2 192 Y G.S2.04 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
S2 193 P G.S2.05 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
S2 194 F G.S2.06 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
S2 195 D G.S2.07 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
S2 196 L G.S2.08 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
s2s3 197 E G.s2s3.01 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
s2s3 198 N G.s2s3.02 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
S3 199 I G.S3.01 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
S3 200 I G.S3.02 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
S3 201 F G.S3.03 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
S3 202 R G.S3.04 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
S3 203 M G.S3.05 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
S3 204 V G.S3.06 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
S3 205 D G.S3.07 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
S3 206 V G.S3.08 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
s3h2 207 G G.s3h2.01 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
s3h2 208 G G.s3h2.02 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
s3h2 209 Q G.s3h2.03 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H2 210 R G.H2.01 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H2 211 S G.H2.02 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H2 212 E G.H2.03 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H2 213 R G.H2.04 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H2 214 R G.H2.05 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H2 215 K G.H2.06 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H2 216 W G.H2.07 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H2 217 I G.H2.08 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H2 218 H G.H2.09 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H2 219 C G.H2.10 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
h2s4 220 F G.h2s4.01 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
h2s4 221 E G.h2s4.02 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
h2s4 222 N G.h2s4.03 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
h2s4 223 V G.h2s4.04 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
h2s4 224 T G.h2s4.05 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
S4 225 S G.S4.01 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
S4 226 I G.S4.02 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
S4 227 M G.S4.03 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
S4 228 F G.S4.04 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
S4 229 L G.S4.05 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
S4 230 V G.S4.06 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
S4 231 A G.S4.07 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
s4h3 232 L G.s4h3.01 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
s4h3 233 S G.s4h3.02 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
s4h3 234 E G.s4h3.03 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
s4h3 235 Y G.s4h3.04 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
s4h3 236 D G.s4h3.05 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
s4h3 237 Q G.s4h3.06 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
s4h3 238 V G.s4h3.07 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
s4h3 239 L G.s4h3.08 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 240 V G.s4h3.09 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 241 E G.s4h3.10 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 242 S G.s4h3.11 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 243 D G.s4h3.12 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
s4h3 244 N G.s4h3.13 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
s4h3 245 E G.s4h3.14 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
s4h3 246 N G.s4h3.15 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H3 247 R G.H3.01 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H3 248 M G.H3.02 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H3 249 E G.H3.03 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H3 250 E G.H3.04 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H3 251 S G.H3.05 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H3 252 K G.H3.06 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H3 253 A G.H3.07 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H3 254 L G.H3.08 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H3 255 F G.H3.09 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H3 256 R G.H3.10 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H3 257 T G.H3.11 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H3 258 I G.H3.12 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H3 259 I G.H3.13 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H3 260 T G.H3.14 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H3 261 Y G.H3.15 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H3 262 P G.H3.16 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H3 263 W G.H3.17 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H3 264 F G.H3.18 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
h3s5 265 Q G.h3s5.01 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
h3s5 266 N G.h3s5.02 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
h3s5 267 S G.h3s5.03 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
S5 268 S G.S5.01 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
S5 269 V G.S5.02 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
S5 270 I G.S5.03 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
S5 271 L G.S5.04 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
S5 272 F G.S5.05 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
S5 273 L G.S5.06 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
S5 274 N G.S5.07 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
s5hg 275 K G.s5hg.01 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
HG 276 K G.HG.01 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
HG 277 D G.HG.02 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
HG 278 L G.HG.03 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
HG 279 L G.HG.04 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
HG 280 E G.HG.05 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
HG 281 D G.HG.06 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
HG 282 K G.HG.07 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
HG 283 I G.HG.08 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
HG 284 L G.HG.09 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
HG 285 Y G.HG.12 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
HG 286 S G.HG.13 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
HG 287 H G.HG.14 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
HG 288 L G.HG.15 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
HG 289 V G.HG.16 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
HG 290 D G.HG.17 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
hgh4 291 Y G.hgh4.01 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
hgh4 292 F G.hgh4.02 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
hgh4 293 P G.hgh4.03 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
hgh4 294 E G.hgh4.04 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
hgh4 295 F G.hgh4.05 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
hgh4 296 D G.hgh4.06 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
hgh4 297 G G.hgh4.07 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
hgh4 298 P G.hgh4.08 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H4 299 Q G.H4.01 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H4 300 R G.H4.02 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H4 301 D G.H4.03 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H4 302 A G.H4.04 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H4 303 Q G.H4.05 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H4 304 A G.H4.06 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H4 305 A G.H4.07 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H4 306 R G.H4.08 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H4 307 E G.H4.09 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H4 308 F G.H4.10 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H4 309 I G.H4.11 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H4 310 L G.H4.12 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H4 311 K G.H4.13 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H4 312 M G.H4.14 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H4 313 F G.H4.15 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H4 314 V G.H4.16 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H4 315 D G.H4.17 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
h4s6 316 L G.h4s6.01 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
h4s6 317 N G.h4s6.08 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
h4s6 318 P G.h4s6.09 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
h4s6 319 D G.h4s6.10 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
h4s6 320 S G.h4s6.11 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
h4s6 321 D G.h4s6.12 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
h4s6 322 K G.h4s6.13 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
h4s6 323 I G.h4s6.20 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
S6 324 I G.S6.01 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
S6 325 Y G.S6.02 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
S6 326 S G.S6.03 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
S6 327 H G.S6.04 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
S6 328 F G.S6.05 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
s6h5 329 T G.s6h5.01 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
s6h5 330 C G.s6h5.02 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
s6h5 331 A G.s6h5.03 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
s6h5 332 T G.s6h5.04 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
s6h5 333 D G.s6h5.05 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H5 334 T G.H5.01 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H5 335 E G.H5.02 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H5 336 N G.H5.03 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H5 337 I G.H5.04 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H5 338 R G.H5.05 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H5 339 F G.H5.06 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H5 340 V G.H5.07 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H5 341 F G.H5.08 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H5 342 A G.H5.09 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H5 343 A G.H5.10 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H5 344 V G.H5.11 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H5 345 K G.H5.12 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H5 346 D G.H5.13 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H5 347 T G.H5.14 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H5 348 I G.H5.15 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H5 349 L G.H5.16 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H5 350 Q G.H5.17 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H5 351 L G.H5.18 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H5 352 N G.H5.19 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H5 353 L G.H5.20 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H5 354 K G.H5.21 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H5 355 E G.H5.22 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H5 356 Y G.H5.23 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H5 357 N G.H5.24 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H5 358 L G.H5.25 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H5 359 V G.H5.26 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ