α1A-adrenoceptor homology model

PROTEIN CLASS

Class A (Rhodopsin)

RECEPTOR

SPECIES

Homo sapiens

STATE

Intermediate

VERSION

2021-11-02

MODEL

PDB file contains GPCRdb generic numbers in the B-factor field of CA atoms

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.

MAIN TEMPLATE

5-HT2B receptor (sequence similarity: 34%) PDB: 5TVN

TEMPLATES

7BVQ (β1-adrenoceptor)
5TVN (5-HT2B receptor)
6BQH (5-HT2C receptor)
3SN6 (β2-adrenoceptor)
7DH5 (β3-adrenoceptor)
None
Main template (%) Additional templates (%) No template - freely modelled (%)
Backbone 78.5 12.6 8.9
Side-chains 27.5 57.0 15.6

Number of backbone templates: 5
Number of rotamer templates: 48

Segment Seq.num. AA GPCRdb# Backbone PDB Rotamer PDB
N-term 17 P - - - - -
N-term 18 P - - - - -
N-term 19 A - - - - -
N-term 20 P - - - - -
N-term 21 V - - - - -
TM1 22 N 1.28x28 β1-adrenoceptor 7BVQ succinate receptor 6RNK
TM1 23 I 1.29x29 β1-adrenoceptor 7BVQ succinate receptor 6RNK
TM1 24 S 1.30x30 β1-adrenoceptor 7BVQ D1 receptor 7JVP
TM1 25 K 1.31x31 β1-adrenoceptor 7BVQ CysLT2 receptor 6RZ6
TM1 26 A 1.32x32 5-HT2B receptor 5TVN μ receptor 5C1M
TM1 27 I 1.33x33 5-HT2B receptor 5TVN GPR52 6LI1
TM1 28 L 1.34x34 5-HT2B receptor 5TVN LPA6 receptor 5XSZ
TM1 29 L 1.35x35 5-HT2B receptor 5TVN P2Y1 receptor 4XNW
TM1 30 G 1.36x36 5-HT2B receptor 5TVN β1-adrenoceptor 7BVQ
TM1 31 V 1.37x37 5-HT2B receptor 5TVN MC4 receptor 6W25
TM1 32 I 1.38x38 5-HT2B receptor 5TVN A1 receptor 5UEN
TM1 33 L 1.39x39 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM1 34 G 1.40x40 5-HT2B receptor 5TVN succinate receptor 6RNK
TM1 35 G 1.41x41 β1-adrenoceptor 7BVQ PAR1 3VW7
TM1 36 L 1.42x42 β1-adrenoceptor 7BVQ MC4 receptor 6W25
TM1 37 I 1.43x43 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM1 38 L 1.44x44 5-HT2B receptor 5TVN β1-adrenoceptor 7BVQ
TM1 39 F 1.45x45 5-HT2B receptor 5TVN α2C-adrenoceptor 6KUW
TM1 40 G 1.46x46 5-HT2B receptor 5TVN LPA6 receptor 5XSZ
TM1 41 V 1.47x47 5-HT2B receptor 5TVN CysLT2 receptor 6RZ6
TM1 42 L 1.48x48 5-HT2B receptor 5TVN MC4 receptor 6W25
TM1 43 G 1.49x49 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM1 44 N 1.50x50 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM1 45 I 1.51x51 5-HT2B receptor 5TVN MC4 receptor 6W25
TM1 46 L 1.52x52 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM1 47 V 1.53x53 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM1 48 I 1.54x54 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM1 49 L 1.55x55 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM1 50 S 1.56x56 5-HT2B receptor 5TVN M5 receptor 6OL9
TM1 51 V 1.57x57 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM1 52 A 1.58x58 5-HT2B receptor 5TVN MC4 receptor 6W25
TM1 53 C 1.59x59 5-HT2B receptor 5TVN LPA6 receptor 5XSZ
TM1 54 H 1.60x60 5-HT2B receptor 5TVN P2Y1 receptor 4XNV
ICL1 55 R 12.48x48 - - - -
ICL1 56 H 12.49x49 β1-adrenoceptor 7BVQ D1 receptor 7JVQ
ICL1 57 L 12.50x50 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
ICL1 58 H 12.51x51 - - - -
TM2 59 S 2.37x37 5-HT2B receptor 5TVN MC4 receptor 6W25
TM2 60 V 2.38x38 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT1A receptor 7E2X
TM2 61 T 2.39x39 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM2 62 H 2.40x40 5-HT2B receptor 5TVN NTS1 receptor 6OSA
TM2 63 Y 2.41x41 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM2 64 Y 2.42x42 5-HT2B receptor 5TVN PAR1 3VW7
TM2 65 I 2.43x43 5-HT2B receptor 5TVN MC4 receptor 6W25
TM2 66 V 2.44x44 5-HT2B receptor 5TVN PAF receptor 5ZKQ
TM2 67 N 2.45x45 5-HT2B receptor 5TVN LPA6 receptor 5XSZ
TM2 68 L 2.46x46 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM2 69 A 2.47x47 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM2 70 V 2.48x48 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM2 71 A 2.49x49 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM2 72 D 2.50x50 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM2 73 L 2.51x51 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM2 74 L 2.52x52 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM2 75 L 2.53x53 5-HT2B receptor 5TVN FFA1 receptor 5TZY
TM2 76 T 2.54x54 5-HT2B receptor 5TVN FFA1 receptor 5TZY
TM2 77 S 2.55x55 5-HT2B receptor 5TVN PAR1 3VW7
TM2 78 T 2.56x551 5-HT2B receptor 5TVN OX2 receptor 5WQC
TM2 79 V 2.57x56 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM2 80 L 2.58x57 5-HT2B receptor 5TVN MC4 receptor 6W25
TM2 81 P 2.59x58 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM2 82 F 2.60x59 5-HT2B receptor 5TVN MC4 receptor 6W25
TM2 83 S 2.61x60 5-HT2B receptor 5TVN α2C-adrenoceptor 6KUW
TM2 84 A 2.62x61 5-HT2B receptor 5TVN CysLT2 receptor 6RZ6
TM2 85 I 2.63x62 5-HT2B receptor 5TVN MC4 receptor 6W25
TM2 86 F 2.64x63 5-HT2B receptor 5TVN BLT1 receptor 7K15
TM2 87 E 2.65x64 5-HT2B receptor 5TVN α2C-adrenoceptor 6KUW
TM2 88 V 2.66x65 5-HT2B receptor 5TVN LPA6 receptor 5XSZ
TM2 89 L 2.67x66 5-HT2B receptor 5TVN - -
TM2 90 G 2.68x67 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
ECL1 91 Y 23.49x49 - - - -
ECL1 92 W 23.50x50 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
ECL1 93 A 23.51x51 β1-adrenoceptor 7BVQ TP receptor 6IIV
ECL1 94 F 23.52x52 - - - -
TM3 95 G 3.21x21 5-HT2B receptor 5TVN PAR1 3VW7
TM3 96 R 3.22x22 5-HT2B receptor 5TVN D2 receptor 7JVR
TM3 97 V 3.23x23 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 98 F 3.24x24 5-HT2B receptor 5TVN β1-adrenoceptor 7BVQ
TM3 99 C 3.25x25 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 100 N 3.26x26 5-HT2B receptor 5TVN MC4 receptor 6W25
TM3 101 I 3.27x27 5-HT2B receptor 5TVN CysLT2 receptor 6RZ6
TM3 102 W 3.28x28 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 103 A 3.29x29 5-HT2B receptor 5TVN FFA1 receptor 5TZY
TM3 104 A 3.30x30 5-HT2B receptor 5TVN PAR1 3VW7
TM3 105 V 3.31x31 5-HT2B receptor 5TVN MC4 receptor 6W25
TM3 106 D 3.32x32 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 107 V 3.33x33 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 108 L 3.34x34 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 109 C 3.35x35 5-HT2B receptor 5TVN β1-adrenoceptor 7BVQ
TM3 110 C 3.36x36 5-HT2B receptor 5TVN α2C-adrenoceptor 6KUW
TM3 111 T 3.37x37 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 112 A 3.38x38 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 113 S 3.39x39 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 114 I 3.40x40 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 115 M 3.41x41 5-HT2B receptor 5TVN M5 receptor 6OL9
TM3 116 G 3.42x42 5-HT2B receptor 5TVN - -
TM3 117 L 3.43x43 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 118 C 3.44x44 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 119 I 3.45x45 5-HT2B receptor 5TVN H1 receptor 3RZE
TM3 120 I 3.46x46 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 121 S 3.47x47 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 122 I 3.48x48 5-HT2B receptor 5TVN PAR1 3VW7
TM3 123 D 3.49x49 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 124 R 3.50x50 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 125 Y 3.51x51 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 126 I 3.52x52 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 127 G 3.53x53 5-HT2B receptor 5TVN P2Y1 receptor 4XNW
TM3 128 V 3.54x54 5-HT2B receptor 5TVN PAR1 3VW7
TM3 129 S 3.55x55 5-HT2B receptor 5TVN α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 130 Y 3.56x56 5-HT2B receptor 5TVN MC4 receptor 6W25
ICL2 131 P 34.50x50 - - - -
ICL2 132 L 34.51x51 β1-adrenoceptor 7BVQ MC4 receptor 6W25
ICL2 133 R 34.52x52 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BU7
ICL2 134 Y 34.53x53 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
ICL2 135 P 34.54x54 β1-adrenoceptor 7BVQ M2 receptor 5YC8
ICL2 136 T 34.55x55 β1-adrenoceptor 7BVQ CXCR2 6LFO
ICL2 137 I 34.56x56 β1-adrenoceptor 7BVQ MC4 receptor 6W25
ICL2 138 V 34.57x57 - - - -
TM4 139 T 4.38x38 5-HT2B receptor 5TVN MC4 receptor 6W25
TM4 140 Q 4.39x39 5-HT2B receptor 5TVN CysLT1 receptor 6RZ4
TM4 141 R 4.40x40 5-HT2B receptor 5TVN CysLT2 receptor 6RZ8
TM4 142 R 4.41x41 5-HT2B receptor 5TVN MC4 receptor 6W25
TM4 143 G 4.42x42 5-HT2B receptor 5TVN PAF receptor 5ZKQ
TM4 144 L 4.43x43 5-HT2B receptor 5TVN D4 receptor 5WIV
TM4 145 M 4.44x44 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2C receptor 6BQH
TM4 146 A 4.45x45 5-HT2B receptor 5TVN β3-adrenoceptor 7DH5
TM4 147 L 4.46x46 5-HT2B receptor 5TVN CB2 receptor 5ZTY
TM4 148 L 4.47x47 5-HT2B receptor 5TVN PAR1 3VW7
TM4 149 C 4.48x48 5-HT2B receptor 5TVN MC4 receptor 6W25
TM4 150 V 4.49x49 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM4 151 W 4.50x50 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM4 152 A 4.51x51 5-HT2B receptor 5TVN MC4 receptor 6W25
TM4 153 L 4.52x52 5-HT2B receptor 5TVN PAR1 3VW7
TM4 154 S 4.53x53 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM4 155 L 4.54x54 5-HT2B receptor 5TVN LPA6 receptor 5XSZ
TM4 156 V 4.55x55 5-HT2B receptor 5TVN MC4 receptor 6W25
TM4 157 I 4.56x56 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM4 158 S 4.57x57 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM4 159 I 4.58x58 β1-adrenoceptor 7BVQ MC4 receptor 6W25
TM4 160 G 4.59x59 β1-adrenoceptor 7BVQ ghrelin receptor 6KO5
TM4 161 P 4.60x60 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM4 162 L 4.61x61 5-HT2B receptor 5TVN PAR1 3VW7
TM4 163 F 4.62x62 5-HT2B receptor 5TVN LPA6 receptor 5XSZ
TM4 164 G 4.63x63 5-HT2B receptor 5TVN TP receptor 6IIV
TM4 165 W 4.64x64 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT1A receptor 7E2X
ECL2 166 R - - - - -
ECL2 167 Q - 5-HT2C receptor 6BQH - -
ECL2 168 P - 5-HT2C receptor 6BQH - -
ECL2 169 A - 5-HT2C receptor 6BQH - -
ECL2 170 P - 5-HT2C receptor 6BQH - -
ECL2 171 E - 5-HT2C receptor 6BQH - -
ECL2 172 D - 5-HT2C receptor 6BQH - -
ECL2 173 E - 5-HT2C receptor 6BQH - -
ECL2 174 T - 5-HT2C receptor 6BQH 5-HT2C receptor 6BQH
ECL2 175 I - - - - -
ECL2 176 C 45.50x50 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
ECL2 177 Q 45.51x51 5-HT2B receptor 5TVN M5 receptor 6OL9
ECL2 178 I 45.52x52 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT1A receptor 7E2X
ECL2 179 N - - - - -
ECL2 180 E - - - - -
TM5 181 E 5.35x36 5-HT2B receptor 5TVN μ receptor 5C1M
TM5 182 P 5.36x37 5-HT2B receptor 5TVN D2 receptor 7JVR
TM5 183 G 5.37x38 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT1A receptor 7E2X
TM5 184 Y 5.38x39 5-HT2B receptor 5TVN P2Y1 receptor 4XNW
TM5 185 V 5.39x40 5-HT2B receptor 5TVN LPA6 receptor 5XSZ
TM5 186 L 5.40x41 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM5 187 F 5.41x42 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM5 188 S 5.42x43 5-HT2B receptor 5TVN PAR1 3VW7
TM5 189 A 5.43x44 5-HT2B receptor 5TVN PAR1 3VW7
TM5 190 L 5.44x45 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM5 191 G 5.45x46 5-HT2B receptor 5TVN PAR2 5NDD
TM5 192 S 5.46x461 5-HT2B receptor 5TVN β1-adrenoceptor 7BVQ
TM5 193 F 5.47x47 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM5 194 Y 5.48x48 5-HT2B receptor 5TVN GPR52 6LI1
TM5 195 L 5.49x49 5-HT2B receptor 5TVN CysLT2 receptor 6RZ6
TM5 196 P 5.50x50 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM5 197 L 5.51x51 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM5 198 A 5.52x52 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM5 199 I 5.53x53 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM5 200 I 5.54x54 5-HT2B receptor 5TVN P2Y1 receptor 4XNW
TM5 201 L 5.55x55 5-HT2B receptor 5TVN P2Y1 receptor 4XNW
TM5 202 V 5.56x56 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM5 203 M 5.57x57 5-HT2B receptor 5TVN - -
TM5 204 Y 5.58x58 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM5 205 C 5.59x59 5-HT2B receptor 5TVN M5 receptor 6OL9
TM5 206 R 5.60x60 5-HT2B receptor 5TVN β1-adrenoceptor 7BVQ
TM5 207 V 5.61x61 5-HT2B receptor 5TVN LPA6 receptor 5XSZ
TM5 208 Y 5.62x62 5-HT2B receptor 5TVN α2C-adrenoceptor 6KUW
TM5 209 V 5.63x63 5-HT2B receptor 5TVN succinate receptor 6RNK
TM5 210 V 5.64x64 5-HT2B receptor 5TVN CysLT2 receptor 6RZ6
TM5 211 A 5.65x65 5-HT2B receptor 5TVN β1-adrenoceptor 7BVQ
TM5 212 K 5.66x66 5-HT2B receptor 5TVN succinate receptor 6RNK
TM5 213 R 5.67x67 5-HT2B receptor 5TVN GPR52 6LI1
TM5 214 E 5.68x68 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2A receptor 6A94
TM5 215 S 5.69x69 5-HT2B receptor 5TVN CysLT1 receptor 6RZ4
TM5 216 R 5.70x70 β2-adrenoceptor 3SN6 5-HT1A receptor 7E2X
TM5 217 G 5.71x71 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
TM5 218 L 5.72x72 β2-adrenoceptor 3SN6 β3-adrenoceptor 7DH5
TM5 219 K 5.73x73 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
TM5 220 S 5.74x74 β2-adrenoceptor 3SN6 A2A receptor 4UHR
TM5 221 G 5.75x75 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
TM5 222 L 5.76x76 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
ICL3 223 K - - - - -
ICL3 224 T - - - - -
ICL3 225 D - - - - -
ICL3 226 K - - - - -
ICL3 227 S - - - - -
ICL3 256 H - - - - -
ICL3 257 F - - - - -
ICL3 258 S - - - - -
ICL3 259 V - - - - -
ICL3 260 R - - - - -
TM6 261 L 6.24x24 5-HT2B receptor 5TVN - -
TM6 262 L 6.25x25 5-HT2B receptor 5TVN D2 receptor 6VMS
TM6 263 K 6.26x26 5-HT2B receptor 5TVN κ receptor 6VI4
TM6 264 F 6.27x27 5-HT2B receptor 5TVN D1 receptor 7JVQ
TM6 265 S 6.28x28 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 266 R 6.29x29 5-HT2B receptor 5TVN FFA1 receptor 5TZR
TM6 267 E 6.30x30 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 268 K 6.31x31 5-HT2B receptor 5TVN PAR1 3VW7
TM6 269 K 6.32x32 5-HT2B receptor 5TVN MC4 receptor 6W25
TM6 270 A 6.33x33 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 271 A 6.34x34 5-HT2B receptor 5TVN MC4 receptor 6W25
TM6 272 K 6.35x35 5-HT2B receptor 5TVN β1-adrenoceptor 7BU7
TM6 273 T 6.36x36 5-HT2B receptor 5TVN MC4 receptor 6W25
TM6 274 L 6.37x37 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 275 G 6.38x38 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 276 I 6.39x39 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 277 V 6.40x40 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 278 V 6.41x41 5-HT2B receptor 5TVN PAR1 3VW7
TM6 279 G 6.42x42 5-HT2B receptor 5TVN MC4 receptor 6W25
TM6 280 C 6.43x43 5-HT2B receptor 5TVN PAR1 3VW7
TM6 281 F 6.44x44 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 282 V 6.45x45 5-HT2B receptor 5TVN MC4 receptor 6W25
TM6 283 L 6.46x46 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 284 C 6.47x47 5-HT2B receptor 5TVN MC4 receptor 6W25
TM6 285 W 6.48x48 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 286 L 6.49x49 5-HT2B receptor 5TVN CysLT2 receptor 6RZ6
TM6 287 P 6.50x50 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 288 F 6.51x51 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 289 F 6.52x52 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 290 L 6.53x53 5-HT2B receptor 5TVN MC4 receptor 6W25
TM6 291 V 6.54x54 5-HT2B receptor 5TVN PAF receptor 5ZKQ
TM6 292 M 6.55x55 5-HT2B receptor 5TVN CB1 receptor 5TGZ
TM6 293 P 6.56x56 5-HT2B receptor 5TVN - -
TM6 294 I 6.57x57 5-HT2B receptor 5TVN CysLT1 receptor 6RZ4
TM6 295 G 6.58x58 5-HT2B receptor 5TVN α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 296 S 6.59x59 5-HT2B receptor 5TVN LPA6 receptor 5XSZ
TM6 297 F 6.60x60 5-HT2B receptor 5TVN PAR2 5NDD
TM6 298 F 6.61x61 5-HT2B receptor 5TVN OX1 receptor 4ZJ8
ECL3 299 P - - - - -
ECL3 300 D - β3-adrenoceptor 7DH5 - -
ECL3 301 F - β3-adrenoceptor 7DH5 - -
ECL3 302 K - β3-adrenoceptor 7DH5 - -
ECL3 303 P - - - - -
TM7 304 S 7.31x30 5-HT2B receptor 5TVN - -
TM7 305 E 7.32x31 5-HT2B receptor 5TVN TP receptor 6IIV
TM7 306 T 7.33x32 5-HT2B receptor 5TVN LPA6 receptor 5XSZ
TM7 307 V 7.34x33 5-HT2B receptor 5TVN P2Y12 receptor 4NTJ
TM7 308 F 7.35x34 5-HT2B receptor 5TVN MC4 receptor 6W25
TM7 309 K 7.36x35 5-HT2B receptor 5TVN FFA1 receptor 5TZY
TM7 310 I 7.37x36 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM7 311 V 7.38x37 5-HT2B receptor 5TVN D4 receptor 5WIV
TM7 312 F 7.39x38 5-HT2B receptor 5TVN α2C-adrenoceptor 6KUW
TM7 313 W 7.40x39 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM7 314 L 7.41x40 5-HT2B receptor 5TVN MC4 receptor 6W25
TM7 315 G 7.42x41 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM7 316 Y 7.43x42 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM7 317 L 7.44x43 5-HT2B receptor 5TVN P2Y1 receptor 4XNW
TM7 318 N 7.45x45 5-HT2B receptor 5TVN MC4 receptor 6W25
TM7 319 S 7.46x46 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM7 320 C 7.47x47 5-HT2B receptor 5TVN PAR1 3VW7
TM7 321 I 7.48x48 5-HT2B receptor 5TVN MC4 receptor 6W25
TM7 322 N 7.49x49 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM7 323 P 7.50x50 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM7 324 I 7.51x51 5-HT2B receptor 5TVN LPA6 receptor 5XSZ
TM7 325 I 7.52x52 5-HT2B receptor 5TVN MC4 receptor 6W25
TM7 326 Y 7.53x53 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM7 327 P 7.54x54 5-HT2B receptor 5TVN H1 receptor 3RZE
TM7 328 C 7.55x55 5-HT2B receptor 5TVN NK1 receptor 6HLP
TM7 329 S 7.56x56 5-HT2B receptor 5TVN GPR52 6LI1
H8 330 S 8.47x47 5-HT2B receptor 5TVN MC4 receptor 6W25
H8 331 Q 8.48x48 5-HT2B receptor 5TVN MC4 receptor 6W25
H8 332 E 8.49x49 5-HT2B receptor 5TVN MC4 receptor 6W25
H8 333 F 8.50x50 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
H8 334 K 8.51x51 5-HT2B receptor 5TVN CysLT2 receptor 6RZ6
H8 335 K 8.52x52 5-HT2B receptor 5TVN MC4 receptor 6W25
H8 336 A 8.53x53 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
H8 337 F 8.54x54 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
H8 338 Q 8.55x55 5-HT2B receptor 5TVN TP receptor 6IIU
H8 339 N 8.56x56 5-HT2B receptor 5TVN PAR2 5NDD
H8 340 V 8.57x57 5-HT2B receptor 5TVN AT2 receptor 5UNG
H8 341 L 8.58x58 5-HT2B receptor 5TVN CysLT2 receptor 6RZ6
C-term 342 R - 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
C-term 343 I - 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
C-term 344 Q - 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
C-term 345 C - 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
C-term 346 L - 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN