α1D-adrenoceptor homology model

PROTEIN CLASS

Class A (Rhodopsin)

RECEPTOR

SPECIES

Homo sapiens

STATE

Intermediate

VERSION

2022-06-19

MODEL

PDB file contains GPCRdb generic numbers in the B-factor field of CA atoms

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.

MAIN TEMPLATE

5-HT2B receptor (sequence similarity: 28%) PDB: 5TVN

TEMPLATES

7B6W (α1B-adrenoceptor)
5TVN (5-HT2B receptor)
3SN6 (β2-adrenoceptor)
7DH5 (β3-adrenoceptor)
6K41 (α2B-adrenoceptor)
None
Main template (%) Additional templates (%) No template - freely modelled (%)
Backbone 76.6 12.9 10.6
Side-chains 25.1 60.1 14.9

Number of backbone templates: 5
Number of rotamer templates: 45

Segment Seq.num. AA GPCRdb# Backbone PDB Rotamer PDB
N-term 85 A - - - - -
N-term 86 A - - - - -
N-term 87 V - - - - -
N-term 88 G - - - - -
N-term 89 G - - - - -
TM1 90 L 1.26x26 α1B-adrenoceptor 7B6W - -
TM1 91 V 1.27x27 α1B-adrenoceptor 7B6W CCR6 6WWZ
TM1 92 V 1.28x28 α1B-adrenoceptor 7B6W BLT1 receptor 7K15
TM1 93 S 1.29x29 α1B-adrenoceptor 7B6W A1 receptor 5UEN
TM1 94 A 1.30x30 α1B-adrenoceptor 7B6W 5-HT1D receptor 7E32
TM1 95 Q 1.31x31 α1B-adrenoceptor 7B6W M1 receptor 6WJC
TM1 96 G 1.32x32 5-HT2B receptor 5TVN D4 receptor 5WIV
TM1 97 V 1.33x33 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 98 G 1.34x34 5-HT2B receptor 5TVN β1-adrenoceptor 7BVQ
TM1 99 V 1.35x35 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT1F receptor 7EXD
TM1 100 G 1.36x36 5-HT2B receptor 5TVN β1-adrenoceptor 7BVQ
TM1 101 V 1.37x37 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT1D receptor 7E32
TM1 102 F 1.38x38 5-HT2B receptor 5TVN D1 receptor 7JVQ
TM1 103 L 1.39x39 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM1 104 A 1.40x40 5-HT2B receptor 5TVN β1-adrenoceptor 7BVQ
TM1 105 A 1.41x41 α1B-adrenoceptor 7B6W α1B-adrenoceptor 7B6W
TM1 106 F 1.42x42 α1B-adrenoceptor 7B6W α1B-adrenoceptor 7B6W
TM1 107 I 1.43x43 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM1 108 L 1.44x44 5-HT2B receptor 5TVN α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 109 M 1.45x45 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT1F receptor 7EXD
TM1 110 A 1.46x46 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT1A receptor 7E2X
TM1 111 V 1.47x47 5-HT2B receptor 5TVN β1-adrenoceptor 7BVQ
TM1 112 A 1.48x48 5-HT2B receptor 5TVN β1-adrenoceptor 7BVQ
TM1 113 G 1.49x49 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM1 114 N 1.50x50 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM1 115 L 1.51x51 5-HT2B receptor 5TVN β3-adrenoceptor 7DH5
TM1 116 L 1.52x52 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM1 117 V 1.53x53 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM1 118 I 1.54x54 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM1 119 L 1.55x55 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM1 120 S 1.56x56 5-HT2B receptor 5TVN D4 receptor 5WIV
TM1 121 V 1.57x57 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM1 122 A 1.58x58 5-HT2B receptor 5TVN β1-adrenoceptor 7BVQ
TM1 123 C 1.59x59 5-HT2B receptor 5TVN DP2 receptor 7M8W
TM1 124 N 1.60x60 5-HT2B receptor 5TVN M5 receptor 6OL9
ICL1 125 R 12.48x48 - - - -
ICL1 126 H 12.49x49 α1B-adrenoceptor 7B6W D1 receptor 7JVQ
ICL1 127 L 12.50x50 α1B-adrenoceptor 7B6W α1B-adrenoceptor 7B6W
ICL1 128 Q 12.51x51 - - - -
TM2 129 T 2.37x37 5-HT2B receptor 5TVN β1-adrenoceptor 7BVQ
TM2 130 V 2.38x38 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 131 T 2.39x39 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM2 132 N 2.40x40 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM2 133 Y 2.41x41 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM2 134 F 2.42x42 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM2 135 I 2.43x43 5-HT2B receptor 5TVN β1-adrenoceptor 7BVQ
TM2 136 V 2.44x44 5-HT2B receptor 5TVN α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 137 N 2.45x45 5-HT2B receptor 5TVN OX2 receptor 5WQC
TM2 138 L 2.46x46 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM2 139 A 2.47x47 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM2 140 V 2.48x48 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM2 141 A 2.49x49 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM2 142 D 2.50x50 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM2 143 L 2.51x51 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM2 144 L 2.52x52 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM2 145 L 2.53x53 5-HT2B receptor 5TVN D4 receptor 5WIV
TM2 146 S 2.54x54 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT1D receptor 7E32
TM2 147 A 2.55x55 5-HT2B receptor 5TVN H1 receptor 3RZE
TM2 148 T 2.56x551 5-HT2B receptor 5TVN OX2 receptor 5WQC
TM2 149 V 2.57x56 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM2 150 L 2.58x57 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT1A receptor 7E2X
TM2 151 P 2.59x58 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM2 152 F 2.60x59 5-HT2B receptor 5TVN α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 153 S 2.61x60 5-HT2B receptor 5TVN α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 154 A 2.62x61 5-HT2B receptor 5TVN β1-adrenoceptor 7BVQ
TM2 155 T 2.63x62 5-HT2B receptor 5TVN β1-adrenoceptor 7BVQ
TM2 156 M 2.64x63 5-HT2B receptor 5TVN S1P3 receptor 7EW4
TM2 157 E 2.65x64 5-HT2B receptor 5TVN α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 158 V 2.66x65 5-HT2B receptor 5TVN β1-adrenoceptor 7BVQ
TM2 159 L 2.67x66 5-HT2B receptor 5TVN GAL2 receptor 7WQ4
TM2 160 G 2.68x67 α1B-adrenoceptor 7B6W α1B-adrenoceptor 7B6W
ECL1 161 F 23.49x49 - - - -
ECL1 162 W 23.50x50 α1B-adrenoceptor 7B6W α1B-adrenoceptor 7B6W
ECL1 163 A 23.51x51 α1B-adrenoceptor 7B6W M5 receptor 6OL9
ECL1 164 F 23.52x52 - - - -
TM3 165 G 3.21x21 5-HT2B receptor 5TVN β1-adrenoceptor 7BVQ
TM3 166 R 3.22x22 5-HT2B receptor 5TVN D2 receptor 7JVR
TM3 167 A 3.23x23 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM3 168 F 3.24x24 5-HT2B receptor 5TVN β1-adrenoceptor 7BVQ
TM3 169 C 3.25x25 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 170 D 3.26x26 5-HT2B receptor 5TVN D2 receptor 7JVR
TM3 171 V 3.27x27 5-HT2B receptor 5TVN α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 172 W 3.28x28 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 173 A 3.29x29 5-HT2B receptor 5TVN A2A receptor 4UHR
TM3 174 A 3.30x30 5-HT2B receptor 5TVN α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 175 V 3.31x31 5-HT2B receptor 5TVN β1-adrenoceptor 7BVQ
TM3 176 D 3.32x32 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 177 V 3.33x33 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 178 L 3.34x34 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 179 C 3.35x35 5-HT2B receptor 5TVN β1-adrenoceptor 7BVQ
TM3 180 C 3.36x36 5-HT2B receptor 5TVN α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 181 T 3.37x37 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 182 A 3.38x38 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 183 S 3.39x39 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 184 I 3.40x40 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 185 L 3.41x41 5-HT2B receptor 5TVN D2 receptor 7JVR
TM3 186 S 3.42x42 5-HT2B receptor 5TVN H1 receptor 3RZE
TM3 187 L 3.43x43 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 188 C 3.44x44 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 189 T 3.45x45 5-HT2B receptor 5TVN μ receptor 4DKL
TM3 190 I 3.46x46 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 191 S 3.47x47 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 192 V 3.48x48 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 193 D 3.49x49 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 194 R 3.50x50 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 195 Y 3.51x51 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 196 V 3.52x52 5-HT2B receptor 5TVN D4 receptor 5WIV
TM3 197 G 3.53x53 5-HT2B receptor 5TVN - -
TM3 198 V 3.54x54 5-HT2B receptor 5TVN α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 199 R 3.55x55 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2C receptor 6BQG
TM3 200 H 3.56x56 5-HT2B receptor 5TVN MT1 receptor 7VGY
ICL2 201 S 34.50x50 - - - -
ICL2 202 L 34.51x51 α1B-adrenoceptor 7B6W α1B-adrenoceptor 7B6W
ICL2 203 K 34.52x52 α1B-adrenoceptor 7B6W β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 204 Y 34.53x53 α1B-adrenoceptor 7B6W α1B-adrenoceptor 7B6W
ICL2 205 P 34.54x54 α1B-adrenoceptor 7B6W α1B-adrenoceptor 7B6W
ICL2 206 A 34.55x55 α1B-adrenoceptor 7B6W β3-adrenoceptor 7DH5
ICL2 207 I 34.56x56 α1B-adrenoceptor 7B6W MC4 receptor 7F54
ICL2 208 M 34.57x57 - - - -
TM4 209 T 4.38x38 5-HT2B receptor 5TVN α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 210 E 4.39x39 5-HT2B receptor 5TVN Rhodopsin 1U19
TM4 211 R 4.40x40 5-HT2B receptor 5TVN α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 212 K 4.41x41 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 4GBR
TM4 213 A 4.42x42 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM4 214 A 4.43x43 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT1D receptor 7E32
TM4 215 A 4.44x44 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM4 216 I 4.45x45 5-HT2B receptor 5TVN α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 217 L 4.46x46 5-HT2B receptor 5TVN CB2 receptor 5ZTY
TM4 218 A 4.47x47 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT1D receptor 7E32
TM4 219 L 4.48x48 5-HT2B receptor 5TVN β3-adrenoceptor 7DH5
TM4 220 L 4.49x49 5-HT2B receptor 5TVN apelin receptor 5VBL
TM4 221 W 4.50x50 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM4 222 V 4.51x51 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM4 223 V 4.52x52 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 224 A 4.53x53 5-HT2B receptor 5TVN α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 225 L 4.54x54 5-HT2B receptor 5TVN MT1 receptor 6ME2
TM4 226 V 4.55x55 5-HT2B receptor 5TVN α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 227 V 4.56x56 5-HT2B receptor 5TVN β1-adrenoceptor 7BVQ
TM4 228 S 4.57x57 α1B-adrenoceptor 7B6W α1B-adrenoceptor 7B6W
TM4 229 V 4.58x58 α1B-adrenoceptor 7B6W H1 receptor 3RZE
TM4 230 G 4.59x59 α1B-adrenoceptor 7B6W α1B-adrenoceptor 7B6W
TM4 231 P 4.60x60 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM4 232 L 4.61x61 5-HT2B receptor 5TVN α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 233 L 4.62x62 5-HT2B receptor 5TVN β1-adrenoceptor 7BVQ
TM4 234 G 4.63x63 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT1A receptor 7E2X
TM4 235 W 4.64x64 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT1A receptor 7E2X
ECL2 236 K - - - - -
ECL2 237 E - α1B-adrenoceptor 7B6W α1B-adrenoceptor 7B6W
ECL2 238 P - α1B-adrenoceptor 7B6W α1B-adrenoceptor 7B6W
ECL2 239 V - α1B-adrenoceptor 7B6W - -
ECL2 240 P - α1B-adrenoceptor 7B6W α1B-adrenoceptor 7B6W
ECL2 241 P - α1B-adrenoceptor 7B6W - -
ECL2 242 D - α1B-adrenoceptor 7B6W - -
ECL2 243 E - α1B-adrenoceptor 7B6W - -
ECL2 244 R - α1B-adrenoceptor 7B6W - -
ECL2 245 F - - - - -
ECL2 246 C 45.50x50 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
ECL2 247 G 45.51x51 5-HT2B receptor 5TVN α2C-adrenoceptor 6KUW
ECL2 248 I 45.52x52 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
ECL2 249 T - - - - -
ECL2 250 E - - - - -
TM5 251 E 5.35x36 5-HT2B receptor 5TVN μ receptor 4DKL
TM5 252 A 5.36x37 5-HT2B receptor 5TVN α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 253 G 5.37x38 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT1A receptor 7E2X
TM5 254 Y 5.38x39 5-HT2B receptor 5TVN α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 255 A 5.39x40 5-HT2B receptor 5TVN β1-adrenoceptor 7BVQ
TM5 256 V 5.40x41 5-HT2B receptor 5TVN D2 receptor 7JVR
TM5 257 F 5.41x42 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM5 258 S 5.42x43 5-HT2B receptor 5TVN α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 259 S 5.43x44 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM5 260 V 5.44x45 5-HT2B receptor 5TVN β1-adrenoceptor 7BVQ
TM5 261 C 5.45x46 5-HT2B receptor 5TVN D4 receptor 5WIV
TM5 262 S 5.46x461 5-HT2B receptor 5TVN α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 263 F 5.47x47 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM5 264 Y 5.48x48 5-HT2B receptor 5TVN β1-adrenoceptor 7BVQ
TM5 265 L 5.49x49 5-HT2B receptor 5TVN β3-adrenoceptor 7DH5
TM5 266 P 5.50x50 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM5 267 M 5.51x51 5-HT2B receptor 5TVN MT1 receptor 6ME2
TM5 268 A 5.52x52 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM5 269 V 5.53x53 5-HT2B receptor 5TVN D2 receptor 7JVR
TM5 270 I 5.54x54 5-HT2B receptor 5TVN D2 receptor 6VMS
TM5 271 V 5.55x55 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 272 V 5.56x56 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM5 273 M 5.57x57 5-HT2B receptor 5TVN - -
TM5 274 Y 5.58x58 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM5 275 C 5.59x59 5-HT2B receptor 5TVN M5 receptor 6OL9
TM5 276 R 5.60x60 5-HT2B receptor 5TVN α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 277 V 5.61x61 5-HT2B receptor 5TVN β1-adrenoceptor 7BVQ
TM5 278 Y 5.62x62 5-HT2B receptor 5TVN α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 279 V 5.63x63 5-HT2B receptor 5TVN D3 receptor 7CMV
TM5 280 V 5.64x64 5-HT2B receptor 5TVN α2C-adrenoceptor 6KUW
TM5 281 A 5.65x65 5-HT2B receptor 5TVN α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 282 R 5.66x66 5-HT2B receptor 5TVN D2 receptor 7JVR
TM5 283 S 5.67x67 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT1B receptor 4IAQ
TM5 284 T 5.68x68 5-HT2B receptor 5TVN GPR183 7TUZ
TM5 285 T 5.69x69 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM5 286 R 5.70x70 β2-adrenoceptor 3SN6 β3-adrenoceptor 7DH5
TM5 287 S 5.71x71 β2-adrenoceptor 3SN6 Rhodopsin 6I9K
TM5 288 L 5.72x72 β2-adrenoceptor 3SN6 β3-adrenoceptor 7DH5
TM5 289 E 5.73x73 β2-adrenoceptor 3SN6 A2A receptor 4UHR
TM5 290 A 5.74x74 β2-adrenoceptor 3SN6 D1 receptor 7JVQ
ICL3 291 G - - - - -
ICL3 292 V - - - - -
ICL3 293 K - - - - -
ICL3 294 R - - - - -
ICL3 295 E - - - - -
ICL3 332 S - - - - -
ICL3 333 L - - - - -
ICL3 334 S - - - - -
ICL3 335 V - - - - -
ICL3 336 R - - - - -
TM6 337 L 6.24x24 5-HT2B receptor 5TVN - -
TM6 338 L 6.25x25 5-HT2B receptor 5TVN D2 receptor 6VMS
TM6 339 K 6.26x26 5-HT2B receptor 5TVN α1B-adrenoceptor 7B6W
TM6 340 F 6.27x27 5-HT2B receptor 5TVN D1 receptor 7JVQ
TM6 341 S 6.28x28 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 342 R 6.29x29 5-HT2B receptor 5TVN α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 343 E 6.30x30 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 344 K 6.31x31 5-HT2B receptor 5TVN α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 345 K 6.32x32 5-HT2B receptor 5TVN α1B-adrenoceptor 7B6W
TM6 346 A 6.33x33 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 347 A 6.34x34 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT1F receptor 7EXD
TM6 348 K 6.35x35 5-HT2B receptor 5TVN α1B-adrenoceptor 7B6W
TM6 349 T 6.36x36 5-HT2B receptor 5TVN β1-adrenoceptor 7BVQ
TM6 350 L 6.37x37 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 351 A 6.38x38 5-HT2B receptor 5TVN α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 352 I 6.39x39 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 353 V 6.40x40 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 354 V 6.41x41 5-HT2B receptor 5TVN β3-adrenoceptor 7DH5
TM6 355 G 6.42x42 5-HT2B receptor 5TVN α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 356 V 6.43x43 5-HT2B receptor 5TVN α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 357 F 6.44x44 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 358 V 6.45x45 5-HT2B receptor 5TVN α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 359 L 6.46x46 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 360 C 6.47x47 5-HT2B receptor 5TVN α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 361 W 6.48x48 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 362 F 6.49x49 5-HT2B receptor 5TVN α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 363 P 6.50x50 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 364 F 6.51x51 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 365 F 6.52x52 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 366 F 6.53x53 5-HT2B receptor 5TVN α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 367 V 6.54x54 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 368 L 6.55x55 5-HT2B receptor 5TVN MC4 receptor 7F54
TM6 369 P 6.56x56 5-HT2B receptor 5TVN - -
TM6 370 L 6.57x57 5-HT2B receptor 5TVN α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 371 G 6.58x58 5-HT2B receptor 5TVN α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 372 S 6.59x59 5-HT2B receptor 5TVN ghrelin receptor 7NA7
TM6 373 L 6.60x60 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 374 F 6.61x61 5-HT2B receptor 5TVN OX1 receptor 4ZJ8
ECL3 375 P - - - - -
ECL3 376 Q - β3-adrenoceptor 7DH5 - -
ECL3 377 L - β3-adrenoceptor 7DH5 - -
ECL3 378 K - β3-adrenoceptor 7DH5 - -
ECL3 379 P - - - - -
TM7 380 S 7.31x30 5-HT2B receptor 5TVN ghrelin receptor 7NA7
TM7 381 E 7.32x31 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT1F receptor 7EXD
TM7 382 G 7.33x32 5-HT2B receptor 5TVN α2B-adrenoceptor 6K41
TM7 383 V 7.34x33 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 384 F 7.35x34 5-HT2B receptor 5TVN α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 385 K 7.36x35 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM7 386 V 7.37x36 5-HT2B receptor 5TVN D1 receptor 7JVQ
TM7 387 I 7.38x37 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT1A receptor 7E2X
TM7 388 F 7.39x38 5-HT2B receptor 5TVN α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 389 W 7.40x39 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM7 390 L 7.41x40 5-HT2B receptor 5TVN β1-adrenoceptor 7BVQ
TM7 391 G 7.42x41 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM7 392 Y 7.43x42 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM7 393 F 7.44x43 5-HT2B receptor 5TVN MT1 receptor 6ME2
TM7 394 N 7.45x45 5-HT2B receptor 5TVN α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 395 S 7.46x46 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM7 396 C 7.47x47 5-HT2B receptor 5TVN MT1 receptor 6ME2
TM7 397 V 7.48x48 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM7 398 N 7.49x49 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM7 399 P 7.50x50 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM7 400 L 7.51x51 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM7 401 I 7.52x52 5-HT2B receptor 5TVN α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 402 Y 7.53x53 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM7 403 P 7.54x54 5-HT2B receptor 5TVN H1 receptor 3RZE
TM7 404 C 7.55x55 5-HT2B receptor 5TVN NK1 receptor 6HLP
TM7 405 S 7.56x56 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT1B receptor 4IAQ
H8 406 S 8.47x47 5-HT2B receptor 5TVN β1-adrenoceptor 7BVQ
H8 407 R 8.48x48 5-HT2B receptor 5TVN A2A receptor 4UHR
H8 408 E 8.49x49 5-HT2B receptor 5TVN D2 receptor 7JVR
H8 409 F 8.50x50 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
H8 410 K 8.51x51 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT1B receptor 4IAQ
H8 411 R 8.52x52 5-HT2B receptor 5TVN α2B-adrenoceptor 6K42
H8 412 A 8.53x53 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
H8 413 F 8.54x54 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
H8 414 L 8.55x55 5-HT2B receptor 5TVN D2 receptor 7JVR
H8 415 R 8.56x56 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
H8 416 L 8.57x57 5-HT2B receptor 5TVN β1-adrenoceptor 7BVQ
H8 417 L 8.58x58 5-HT2B receptor 5TVN α2B-adrenoceptor 6K42
H8 418 R 8.59x59 α2B-adrenoceptor 6K41 A2A receptor 3QAK
C-term 419 C - - - - -
C-term 420 Q - - - - -
C-term 421 C - - - - -
C-term 422 R - - - - -
C-term 423 R - - - - -