α2A-adrenoceptor homology model

PROTEIN CLASS

Class A (Rhodopsin)

RECEPTOR

SPECIES

Homo sapiens

STATE

Intermediate

VERSION

2022-06-19

MODEL

PDB file contains GPCRdb generic numbers in the B-factor field of CA atoms

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.

MAIN TEMPLATE

5-HT2B receptor (sequence similarity: 28%) PDB: 5TVN

TEMPLATES

7EJ0 (α2A-adrenoceptor)
6KUX (α2A-adrenoceptor)
7EJ8 (α2A-adrenoceptor)
5TVN (5-HT2B receptor)
6KUW (α2C-adrenoceptor)
6K42 (α2B-adrenoceptor)
6PWC (NTS1 receptor)
7JVQ (D1 receptor)
None
Main template (%) Additional templates (%) No template - freely modelled (%)
Backbone 76.6 13.5 9.9
Side-chains 28.0 55.9 16.1

Number of backbone templates: 8
Number of rotamer templates: 15

Segment Seq.num. AA GPCRdb# Backbone PDB Rotamer PDB
N-term 41 T - - - - -
N-term 42 P - - - - -
N-term 43 Y - - - - -
N-term 44 S - - - - -
N-term 45 L - - - - -
TM1 46 Q 1.30x30 α2A-adrenoceptor 7EJ0 α2A-adrenoceptor 7EJ0
TM1 47 V 1.31x31 α2A-adrenoceptor 7EJ0 α2A-adrenoceptor 7EJ0
TM1 48 T 1.32x32 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM1 49 L 1.33x33 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM1 50 T 1.34x34 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM1 51 L 1.35x35 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM1 52 V 1.36x36 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM1 53 C 1.37x37 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM1 54 L 1.38x38 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM1 55 A 1.39x39 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM1 56 G 1.40x40 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM1 57 L 1.41x41 α2A-adrenoceptor 6KUX α2A-adrenoceptor 6KUX
TM1 58 L 1.42x42 α2A-adrenoceptor 6KUX α2A-adrenoceptor 6KUX
TM1 59 M 1.43x43 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM1 60 L 1.44x44 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM1 61 L 1.45x45 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM1 62 T 1.46x46 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM1 63 V 1.47x47 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM1 64 F 1.48x48 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM1 65 G 1.49x49 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM1 66 N 1.50x50 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM1 67 V 1.51x51 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM1 68 L 1.52x52 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM1 69 V 1.53x53 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM1 70 I 1.54x54 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM1 71 I 1.55x55 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM1 72 A 1.56x56 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM1 73 V 1.57x57 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM1 74 F 1.58x58 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM1 75 T 1.59x59 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM1 76 S 1.60x60 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 7EJ8
ICL1 77 R 12.48x48 - - - -
ICL1 78 A 12.49x49 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
ICL1 79 L 12.50x50 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
ICL1 80 K 12.51x51 - - - -
TM2 81 A 2.37x37 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM2 82 P 2.38x38 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM2 83 Q 2.39x39 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM2 84 N 2.40x40 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM2 85 L 2.41x41 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM2 86 F 2.42x42 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM2 87 L 2.43x43 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM2 88 V 2.44x44 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM2 89 S 2.45x45 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM2 90 L 2.46x46 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM2 91 A 2.47x47 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM2 92 S 2.48x48 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM2 93 A 2.49x49 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM2 94 D 2.50x50 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM2 95 I 2.51x51 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM2 96 L 2.52x52 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM2 97 V 2.53x53 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM2 98 A 2.54x54 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM2 99 T 2.55x55 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM2 100 L 2.56x551 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM2 101 V 2.57x56 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM2 102 I 2.58x57 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM2 103 P 2.59x58 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM2 104 F 2.60x59 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM2 105 S 2.61x60 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM2 106 L 2.62x61 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM2 107 A 2.63x62 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM2 108 N 2.64x63 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM2 109 E 2.65x64 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM2 110 V 2.66x65 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM2 111 M 2.67x66 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM2 112 G 2.68x67 α2C-adrenoceptor 6KUW D2 receptor 7JVR
ECL1 113 Y 23.49x49 - - - -
ECL1 114 W 23.50x50 α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
ECL1 115 Y 23.51x51 α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
ECL1 116 F 23.52x52 - - - -
TM3 117 G 3.21x21 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM3 118 K 3.22x22 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM3 119 A 3.23x23 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM3 120 W 3.24x24 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 7EJK
TM3 121 C 3.25x25 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 122 E 3.26x26 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM3 123 I 3.27x27 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM3 124 Y 3.28x28 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM3 125 L 3.29x29 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 126 A 3.30x30 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM3 127 L 3.31x31 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 128 D 3.32x32 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 129 V 3.33x33 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 130 L 3.34x34 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 131 F 3.35x35 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 132 C 3.36x36 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM3 133 T 3.37x37 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 134 S 3.38x38 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM3 135 S 3.39x39 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 136 I 3.40x40 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 137 V 3.41x41 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM3 138 H 3.42x42 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 139 L 3.43x43 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 140 C 3.44x44 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 141 A 3.45x45 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 142 I 3.46x46 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 143 S 3.47x47 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 144 L 3.48x48 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM3 145 D 3.49x49 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 146 R 3.50x50 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 147 Y 3.51x51 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 148 W 3.52x52 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM3 149 S 3.53x53 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM3 150 I 3.54x54 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 151 T 3.55x55 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM3 152 Q 3.56x56 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
ICL2 153 A 34.50x50 - - - -
ICL2 154 I 34.51x51 α2A-adrenoceptor 6KUX α2A-adrenoceptor 6KUX
ICL2 155 E 34.52x52 α2A-adrenoceptor 6KUX α2A-adrenoceptor 6KUX
ICL2 156 Y 34.53x53 α2A-adrenoceptor 6KUX α2A-adrenoceptor 6KUX
ICL2 157 N 34.54x54 α2A-adrenoceptor 6KUX α2A-adrenoceptor 6KUX
ICL2 158 L 34.55x55 α2A-adrenoceptor 6KUX α2A-adrenoceptor 6KUX
ICL2 159 K 34.56x56 α2A-adrenoceptor 6KUX α2A-adrenoceptor 6KUX
ICL2 160 R 34.57x57 - - - -
TM4 161 T 4.38x38 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM4 162 P 4.39x39 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM4 163 R 4.40x40 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM4 164 R 4.41x41 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM4 165 I 4.42x42 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM4 166 K 4.43x43 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM4 167 A 4.44x44 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM4 168 I 4.45x45 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM4 169 I 4.46x46 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM4 170 I 4.47x47 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM4 171 T 4.48x48 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM4 172 V 4.49x49 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM4 173 W 4.50x50 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM4 174 V 4.51x51 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM4 175 I 4.52x52 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM4 176 S 4.53x53 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM4 177 A 4.54x54 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM4 178 V 4.55x55 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM4 179 I 4.56x56 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM4 180 S 4.57x57 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 181 F 4.58x58 α2B-adrenoceptor 6K42 α2A-adrenoceptor 7EJ0
TM4 182 P 4.59x59 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 183 P 4.60x60 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM4 184 L 4.61x61 5-HT2B receptor 5TVN α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 185 I 4.62x62 5-HT2B receptor 5TVN NOP receptor 5DHG
ECL2 186 S - - - - -
ECL2 187 I - NTS1 receptor 6PWC - -
ECL2 188 E - NTS1 receptor 6PWC - -
ECL2 189 K - NTS1 receptor 6PWC - -
ECL2 190 K - NTS1 receptor 6PWC - -
ECL2 191 G - NTS1 receptor 6PWC - -
ECL2 192 G - NTS1 receptor 6PWC - -
ECL2 193 G - NTS1 receptor 6PWC - -
ECL2 194 G - NTS1 receptor 6PWC NTS1 receptor 6PWC
ECL2 195 G - NTS1 receptor 6PWC - -
ECL2 196 P - NTS1 receptor 6PWC - -
ECL2 197 Q - NTS1 receptor 6PWC - -
ECL2 198 P - NTS1 receptor 6PWC - -
ECL2 199 A - NTS1 receptor 6PWC - -
ECL2 200 E - NTS1 receptor 6PWC - -
ECL2 201 P - NTS1 receptor 6PWC - -
ECL2 202 R - - - - -
ECL2 203 C 45.50x50 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
ECL2 204 E 45.51x51 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 7EJ8
ECL2 205 I 45.52x52 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
ECL2 206 N - - - - -
ECL2 207 D - - - - -
TM5 208 Q 5.35x36 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM5 209 K 5.36x37 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM5 210 W 5.37x38 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM5 211 Y 5.38x39 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM5 212 V 5.39x40 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM5 213 I 5.40x41 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM5 214 S 5.41x42 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM5 215 S 5.42x43 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM5 216 C 5.43x44 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM5 217 I 5.44x45 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM5 218 G 5.45x46 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM5 219 S 5.46x461 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM5 220 F 5.47x47 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM5 221 F 5.48x48 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM5 222 A 5.49x49 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM5 223 P 5.50x50 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM5 224 C 5.51x51 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM5 225 L 5.52x52 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM5 226 I 5.53x53 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM5 227 M 5.54x54 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM5 228 I 5.55x55 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM5 229 L 5.56x56 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM5 230 V 5.57x57 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM5 231 Y 5.58x58 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM5 232 V 5.59x59 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM5 233 R 5.60x60 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM5 234 I 5.61x61 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM5 235 Y 5.62x62 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM5 236 Q 5.63x63 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM5 237 I 5.64x64 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM5 238 A 5.65x65 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM5 239 K 5.66x66 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM5 240 R 5.67x67 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM5 241 R 5.68x68 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM5 242 T 5.69x69 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM5 243 R 5.70x70 D1 receptor 7JVQ D1 receptor 7JVQ
TM5 244 V 5.71x71 D1 receptor 7JVQ B1 receptor 7EIB
TM5 245 P 5.72x72 D1 receptor 7JVQ - -
TM5 246 P 5.73x73 D1 receptor 7JVQ - -
TM5 247 S 5.74x74 D1 receptor 7JVQ A2A receptor 4UHR
TM5 248 R 5.75x75 D1 receptor 7JVQ CB1 receptor 6KPG
ICL3 249 R - - - - -
ICL3 250 G - - - - -
ICL3 251 P - - - - -
ICL3 252 D - - - - -
ICL3 253 A - - - - -
ICL3 373 K - - - - -
ICL3 374 A - - - - -
ICL3 375 S - - - - -
ICL3 376 R - - - - -
ICL3 377 W - - - - -
TM6 378 R 6.24x24 5-HT2B receptor 5TVN α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 379 G 6.25x25 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM6 380 R 6.26x26 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM6 381 Q 6.27x27 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM6 382 N 6.28x28 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM6 383 R 6.29x29 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM6 384 E 6.30x30 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 385 K 6.31x31 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM6 386 R 6.32x32 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM6 387 F 6.33x33 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM6 388 T 6.34x34 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM6 389 F 6.35x35 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM6 390 V 6.36x36 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 391 L 6.37x37 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 392 A 6.38x38 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM6 393 V 6.39x39 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM6 394 V 6.40x40 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 395 I 6.41x41 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM6 396 G 6.42x42 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM6 397 V 6.43x43 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM6 398 F 6.44x44 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 399 V 6.45x45 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM6 400 V 6.46x46 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM6 401 C 6.47x47 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM6 402 W 6.48x48 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 403 F 6.49x49 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM6 404 P 6.50x50 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 405 F 6.51x51 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 406 F 6.52x52 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 407 F 6.53x53 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM6 408 T 6.54x54 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 409 Y 6.55x55 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM6 410 T 6.56x56 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM6 411 L 6.57x57 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM6 412 T 6.58x58 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM6 413 A 6.59x59 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM6 414 V 6.60x60 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM6 415 G 6.61x61 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
ECL3 416 C - 5-HT2B receptor 5TVN - -
ECL3 417 S - 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
ECL3 418 V - 5-HT2B receptor 5TVN - -
TM7 419 P 7.31x30 5-HT2B receptor 5TVN - -
TM7 420 R 7.32x31 5-HT2B receptor 5TVN BLT1 receptor 5X33
TM7 421 T 7.33x32 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM7 422 L 7.34x33 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM7 423 F 7.35x34 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM7 424 K 7.36x35 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM7 425 F 7.37x36 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM7 426 F 7.38x37 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM7 427 F 7.39x38 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM7 428 W 7.40x39 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM7 429 F 7.41x40 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM7 430 G 7.42x41 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM7 431 Y 7.43x42 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM7 432 C 7.44x43 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM7 433 N 7.45x45 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM7 434 S 7.46x46 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM7 435 S 7.47x47 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM7 436 L 7.48x48 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM7 437 N 7.49x49 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM7 438 P 7.50x50 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM7 439 V 7.51x51 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM7 440 I 7.52x52 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM7 441 Y 7.53x53 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM7 442 T 7.54x54 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM7 443 I 7.55x55 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM7 444 F 7.56x56 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
H8 445 N 8.47x47 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
H8 446 H 8.48x48 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
H8 447 D 8.49x49 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
H8 448 F 8.50x50 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
H8 449 R 8.51x51 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
H8 450 R 8.52x52 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
H8 451 A 8.53x53 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
H8 452 F 8.54x54 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
H8 453 K 8.55x55 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
H8 454 K 8.56x56 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 7EJ8
H8 455 I 8.57x57 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
H8 456 L 8.58x58 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 7EJ8
H8 457 C 8.59x59 α2A-adrenoceptor 6KUX α2A-adrenoceptor 6KUX
H8 458 R 8.60x60 α2A-adrenoceptor 6KUX α2A-adrenoceptor 6KUX
C-term 459 G - - - - -
C-term 460 D - - - - -
C-term 461 R - - - - -
C-term 462 K - - - - -
C-term 463 R - - - - -