β2-adrenoceptor homology model

PROTEIN CLASS

Class A (Rhodopsin)

RECEPTOR

SPECIES

Homo sapiens

STATE

Intermediate

VERSION

2022-06-19

MODEL

PDB file contains GPCRdb generic numbers in the B-factor field of CA atoms

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.

MAIN TEMPLATE

5-HT2B receptor (sequence similarity: 32%) PDB: 5TVN

TEMPLATES

5JQH (β2-adrenoceptor)
3SN6 (β2-adrenoceptor)
6PS2 (β2-adrenoceptor)
4GBR (β2-adrenoceptor)
5TVN (5-HT2B receptor)
None
Main template (%) Additional templates (%) No template - freely modelled (%)
Backbone 74.0 15.7 10.3
Side-chains 26.6 61.5 11.9

Number of backbone templates: 5
Number of rotamer templates: 12

Segment Seq.num. AA GPCRdb# Backbone PDB Rotamer PDB
N-term 21 D - - - - -
N-term 22 H - - - - -
N-term 23 D - - - - -
N-term 24 V - - - - -
N-term 25 T - - - - -
TM1 26 Q 1.25x25 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 3P0G
TM1 27 E 1.26x26 β2-adrenoceptor 5JQH CCR6 6WWZ
TM1 28 R 1.27x27 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 3P0G
TM1 29 D 1.28x28 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 30 E 1.29x29 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 4GBR
TM1 31 V 1.30x30 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 32 W 1.31x31 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 33 V 1.32x32 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 34 V 1.33x33 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 35 G 1.34x34 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 36 M 1.35x35 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 37 G 1.36x36 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 38 I 1.37x37 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 39 V 1.38x38 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 40 M 1.39x39 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 41 S 1.40x40 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 42 L 1.41x41 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 43 I 1.42x42 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 44 V 1.43x43 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 45 L 1.44x44 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 46 A 1.45x45 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 47 I 1.46x46 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 48 V 1.47x47 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 49 F 1.48x48 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 50 G 1.49x49 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM1 51 N 1.50x50 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM1 52 V 1.51x51 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 53 L 1.52x52 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM1 54 V 1.53x53 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM1 55 I 1.54x54 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM1 56 T 1.55x55 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 57 A 1.56x56 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM1 58 I 1.57x57 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 59 A 1.58x58 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 60 K 1.59x59 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 61 F 1.60x60 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
ICL1 62 E 12.48x48 - - - -
ICL1 63 R 12.49x49 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 4GBR
ICL1 64 L 12.50x50 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL1 65 Q 12.51x51 - - - -
TM2 66 T 2.37x37 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 67 V 2.38x38 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 68 T 2.39x39 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM2 69 N 2.40x40 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM2 70 Y 2.41x41 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM2 71 F 2.42x42 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM2 72 I 2.43x43 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 73 T 2.44x44 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 74 S 2.45x45 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM2 75 L 2.46x46 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM2 76 A 2.47x47 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM2 77 C 2.48x48 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 78 A 2.49x49 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM2 79 D 2.50x50 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM2 80 L 2.51x51 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM2 81 V 2.52x52 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 82 M 2.53x53 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 83 G 2.54x54 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM2 84 L 2.55x55 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM2 85 A 2.56x551 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 86 V 2.57x56 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM2 87 V 2.58x57 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 88 P 2.59x58 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM2 89 F 2.60x59 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 90 G 2.61x60 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 91 A 2.62x61 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 92 A 2.63x62 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 93 H 2.64x63 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 94 I 2.65x64 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM2 95 L 2.66x65 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 96 M 2.67x66 5-HT2B receptor 5TVN α2A-adrenoceptor 6KUX
TM2 97 K 2.68x67 β2-adrenoceptor 6PS2 β2-adrenoceptor 6PS4
ECL1 98 M 23.49x49 - - - -
ECL1 99 W 23.50x50 β2-adrenoceptor 6PS2 β2-adrenoceptor 6PS2
ECL1 100 T 23.51x51 β2-adrenoceptor 6PS2 β2-adrenoceptor 6PS2
ECL1 101 F 23.52x52 - - - -
TM3 102 G 3.21x21 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 103 N 3.22x22 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 104 F 3.23x23 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 105 W 3.24x24 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 106 C 3.25x25 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 107 E 3.26x26 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 108 F 3.27x27 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 109 W 3.28x28 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 110 T 3.29x29 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 111 S 3.30x30 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 112 I 3.31x31 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 113 D 3.32x32 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 114 V 3.33x33 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 115 L 3.34x34 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 116 C 3.35x35 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 117 V 3.36x36 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 118 T 3.37x37 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 119 A 3.38x38 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 120 S 3.39x39 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 121 I 3.40x40 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 122 E 3.41x41 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 123 T 3.42x42 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 124 L 3.43x43 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 125 C 3.44x44 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 126 V 3.45x45 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 127 I 3.46x46 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 128 A 3.47x47 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 129 V 3.48x48 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 130 D 3.49x49 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 131 R 3.50x50 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 132 Y 3.51x51 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 133 F 3.52x52 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 134 A 3.53x53 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 135 I 3.54x54 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 136 T 3.55x55 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 137 S 3.56x56 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 138 P 34.50x50 - - - -
ICL2 139 F 34.51x51 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 140 K 34.52x52 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 141 Y 34.53x53 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 142 Q 34.54x54 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 143 S 34.55x55 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 144 L 34.56x56 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 145 L 34.57x57 - - - -
TM4 146 T 4.38x38 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 147 K 4.39x39 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 148 N 4.40x40 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 149 K 4.41x41 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 4GBR
TM4 150 A 4.42x42 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM4 151 R 4.43x43 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 152 V 4.44x44 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 153 I 4.45x45 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 154 I 4.46x46 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM4 155 L 4.47x47 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 156 M 4.48x48 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 157 V 4.49x49 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM4 158 W 4.50x50 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM4 159 I 4.51x51 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 160 V 4.52x52 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 161 S 4.53x53 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM4 162 G 4.54x54 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 163 L 4.55x55 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 164 T 4.56x56 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 165 S 4.57x57 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 166 F 4.58x58 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 167 L 4.59x59 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 168 P 4.60x60 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM4 169 I 4.61x61 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 170 Q 4.62x62 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 171 M 4.63x63 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 172 H 4.64x64 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
ECL2 173 W - - - - -
ECL2 174 Y - β2-adrenoceptor 4GBR β2-adrenoceptor 4GBR
ECL2 175 R - β2-adrenoceptor 4GBR β2-adrenoceptor 4GBR
ECL2 176 A - β2-adrenoceptor 4GBR β2-adrenoceptor 4GBR
ECL2 177 T - β2-adrenoceptor 4GBR β2-adrenoceptor 4GBR
ECL2 178 H - β2-adrenoceptor 4GBR β2-adrenoceptor 4GBR
ECL2 179 Q - β2-adrenoceptor 4GBR β2-adrenoceptor 4GBR
ECL2 180 E - β2-adrenoceptor 4GBR β2-adrenoceptor 4GBR
ECL2 181 A - β2-adrenoceptor 4GBR β2-adrenoceptor 4GBR
ECL2 182 I - β2-adrenoceptor 4GBR β2-adrenoceptor 4GBR
ECL2 183 N - β2-adrenoceptor 4GBR β2-adrenoceptor 4GBR
ECL2 184 C - β2-adrenoceptor 4GBR β2-adrenoceptor 4GBR
ECL2 185 Y - β2-adrenoceptor 4GBR β2-adrenoceptor 4GBR
ECL2 186 A - β2-adrenoceptor 4GBR β2-adrenoceptor 4GBR
ECL2 187 N - β2-adrenoceptor 4GBR - -
ECL2 188 E - β2-adrenoceptor 4GBR β2-adrenoceptor 4GBR
ECL2 189 T - β2-adrenoceptor 4GBR β2-adrenoceptor 4GBR
ECL2 190 C - - - - -
ECL2 191 C 45.50x50 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
ECL2 192 D 45.51x51 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 4GBR
ECL2 193 F 45.52x52 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 4GBR
ECL2 194 F - - - - -
ECL2 195 T - - - - -
TM5 196 N 5.35x36 5-HT2B receptor 5TVN D2 receptor 7JVR
TM5 197 Q 5.36x37 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 198 A 5.37x38 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 199 Y 5.38x39 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 200 A 5.39x40 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 201 I 5.40x41 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 202 A 5.41x42 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 203 S 5.42x43 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 204 S 5.43x44 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM5 205 I 5.44x45 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 206 V 5.45x46 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 207 S 5.46x461 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 208 F 5.47x47 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM5 209 Y 5.48x48 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 210 V 5.49x49 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 211 P 5.50x50 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM5 212 L 5.51x51 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM5 213 V 5.52x52 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 214 I 5.53x53 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM5 215 M 5.54x54 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM5 216 V 5.55x55 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 217 F 5.56x56 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 218 V 5.57x57 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 219 Y 5.58x58 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM5 220 S 5.59x59 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 221 R 5.60x60 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 222 V 5.61x61 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 223 F 5.62x62 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 224 Q 5.63x63 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 225 E 5.64x64 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 226 A 5.65x65 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 227 K 5.66x66 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 228 R 5.67x67 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 229 Q 5.68x68 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 230 L 5.69x69 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 231 Q 5.70x70 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 232 K 5.71x71 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 233 I 5.72x72 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 234 D 5.73x73 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 235 K 5.74x74 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 236 S 5.75x75 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 237 E 5.76x76 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL3 238 G - - - - -
ICL3 239 R - - - - -
ICL3 240 F - - - - -
ICL3 241 H - - - - -
ICL3 242 V - - - - -
ICL3 257 G - - - - -
ICL3 258 L - - - - -
ICL3 259 R - - - - -
ICL3 260 R - - - - -
ICL3 261 S - - - - -
TM6 262 S 6.24x24 5-HT2B receptor 5TVN ghrelin receptor 7W2Z
TM6 263 K 6.25x25 5-HT2B receptor 5TVN D4 receptor 6IQL
TM6 264 F 6.26x26 5-HT2B receptor 5TVN - -
TM6 265 C 6.27x27 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 266 L 6.28x28 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 267 K 6.29x29 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 4GBR
TM6 268 E 6.30x30 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 269 H 6.31x31 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 4GBR
TM6 270 K 6.32x32 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 4GBR
TM6 271 A 6.33x33 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 272 L 6.34x34 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 4GBR
TM6 273 K 6.35x35 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 274 T 6.36x36 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 275 L 6.37x37 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 276 G 6.38x38 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 277 I 6.39x39 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 278 I 6.40x40 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 279 M 6.41x41 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 280 G 6.42x42 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 281 T 6.43x43 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 282 F 6.44x44 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 283 T 6.45x45 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 284 L 6.46x46 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 285 C 6.47x47 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 286 W 6.48x48 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 287 L 6.49x49 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 288 P 6.50x50 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 289 F 6.51x51 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 290 F 6.52x52 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 291 I 6.53x53 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 292 V 6.54x54 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 293 N 6.55x55 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 294 I 6.56x56 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 295 V 6.57x57 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 296 H 6.58x58 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 297 V 6.59x59 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 298 I 6.60x60 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 299 Q 6.61x61 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 4GBR
ECL3 300 D - - - - -
ECL3 301 N - β2-adrenoceptor 3SN6 - -
ECL3 302 L - β2-adrenoceptor 3SN6 - -
ECL3 303 I - - - - -
TM7 304 R 7.31x30 5-HT2B receptor 5TVN - -
TM7 305 K 7.32x31 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 306 E 7.33x32 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 4GBR
TM7 307 V 7.34x33 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 308 Y 7.35x34 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 309 I 7.36x35 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 310 L 7.37x36 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 311 L 7.38x37 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 312 N 7.39x38 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 313 W 7.40x39 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM7 314 I 7.41x40 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM7 315 G 7.42x41 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM7 316 Y 7.43x42 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM7 317 V 7.44x43 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM7 318 N 7.45x45 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 319 S 7.46x46 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM7 320 G 7.47x47 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM7 321 F 7.48x48 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 322 N 7.49x49 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM7 323 P 7.50x50 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM7 324 L 7.51x51 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM7 325 I 7.52x52 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 326 Y 7.53x53 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM7 327 C 7.54x54 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 328 R 7.55x55 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
H8 329 S 8.47x47 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
H8 330 P 8.48x48 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
H8 331 D 8.49x49 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
H8 332 F 8.50x50 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
H8 333 R 8.51x51 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
H8 334 I 8.52x52 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
H8 335 A 8.53x53 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
H8 336 F 8.54x54 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
H8 337 Q 8.55x55 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
H8 338 E 8.56x56 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
H8 339 L 8.57x57 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
H8 340 L 8.58x58 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
H8 341 C 8.59x59 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
C-term 342 L - - - - -
C-term 343 R - - - - -
C-term 344 R - - - - -
C-term 345 S - - - - -
C-term 346 S - - - - -