α1A-adrenoceptor (a0a1s3ahl5_erieu)

FAMILY

Class A (Rhodopsin) Aminergic receptors Adrenoceptors α1A-adrenoceptor

GENE

ADRA1A

ORGANISM

Western European hedgehog (Erinaceus europaeus)

ALT. NAMES

alpha-1A adrenergic receptor isoform X1

SOURCE

TREMBL

SEQUENCE

N-term        
M
P
C
S
A
L
W
M
G
F
10
                   
L
G
V
S
R
A
G
W
G
C
20
                   
S
L
S
A
R
A
L
S
P
P
30
                   
A
N
P
S
R
R
G
S
P
C
40
                   
Q
A
P
R
P
F
D
S
A
L
50
                   
C
S
P
R
P
R
P
R
P
G
60
                   
V
A
L
E
S
R
T
S
P
A
70
                   
W
A
G
T
M
V
F
L
S
G
80
                   
N
A
S
D
S
S
N
C
T
N
90
            TM1  
P
P
A
P
V
N
I
S
K
A
100
                   
V
L
L
G
V
I
L
G
G
L
110
                   
I
I
F
G
V
L
G
N
I
L
120
                   
V
I
L
S
V
V
C
H
R
H
130
ICL1 TM2      
L
H
S
V
T
H
Y
Y
I
V
140
                   
N
L
A
V
A
D
L
L
L
T
150
                   
S
T
V
L
P
F
S
A
I
F
160
        ECL1    
E
I
L
G
Y
W
A
F
G
R
170
TM3              
V
F
C
N
I
W
A
A
V
D
180
                   
V
L
C
C
T
A
S
I
M
G
190
                   
L
C
I
I
S
I
D
R
Y
I
200
        ICL2    
G
V
S
Y
P
L
R
Y
P
T
210
    TM4          
I
V
T
Q
K
R
G
L
M
A
220
                   
L
L
C
V
W
A
L
S
L
V
230
                   
I
S
I
G
P
L
F
G
W
R
240
ECL2            
Q
P
A
P
E
D
E
T
I
C
250
        TM5      
Q
I
N
E
E
P
G
Y
V
L
260
                   
F
S
A
L
G
S
F
Y
V
P
270
                   
L
T
I
I
L
V
M
Y
C
R
280
                   
V
Y
V
V
A
K
R
E
S
R
290
            ICL3
G
L
K
S
G
L
K
T
D
K
300
                   
S
D
S
E
Q
V
T
L
R
I
310
                   
H
R
K
N
V
P
A
V
G
T
320
                   
G
V
P
S
S
K
N
K
T
H
330
        TM6      
F
S
V
R
L
L
K
F
S
R
340
                   
E
K
K
A
A
K
T
L
G
I
350
                   
V
V
G
C
F
V
L
C
W
L
360
                   
P
F
F
L
V
M
P
I
G
S
370
    ECL3   TM7
F
F
P
D
S
K
P
S
E
T
380
                   
V
F
K
I
A
F
W
L
G
Y
390
                   
L
N
S
C
I
N
P
I
I
Y
400
      H8          
P
C
S
S
Q
E
F
K
K
A
410
                   
F
Q
N
V
L
R
I
Q
C
L
420
C-term        
R
R
K
Q
S
S
K
H
A
L
430
                   
G
Y
T
L
H
P
P
N
H
V
440
                   
V
E
A
Q
Q
K
D
L
V
R
450
                   
I
P
V
G
S
G
E
T
F
Y
460
                   
K
I
S
K
T
D
G
V
C
E
470
                   
W
K
F
F
S
S
M
S
R
G
480
                   
S
A
R
I
T
V
P
K
D
Q
490
                   
S
A
C
T
T
A
R
V
R
S
500
                   
K
S
F
L
Q
V
C
C
C
M
510
                   
G
P
S
T
P
S
L
G
E
N
520
                   
H
P
I
P
T
I
K
I
H
T
530
                   
I
S
L
S
E
N
G
E
E
V
540

LINKS

DIAGRAMS

I N G L V G F I I L G G L I V G L L V A 1 V N L A V A D L L L T T S V L P F S A I F 2 I C L G M I S A T C C L V D V A A W I N 3 G L M A L L C V W A L S L V I S I G P L 4 Y M V L I I T L P V Y F S G L A S F L V Y 5 G I V V G C F V L C W L P F F L V M P I 6 I P N I C S N L Y G L W F A I K F V T 7
Pick color:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invitro Mutant Data: Increased binding/potency: >5-fold, >10-fold; Reduced binding/potency: >5-fold, >10-fold; No/low effect (<5-fold); and N/A

ICL1 R H L H ICL1ECL1 Y W A F ECL1ICL2 P L R Y P T I V ICL2ECL2 G W R Q P A P E D E T I C Q I N E ECL2ICL3 K T D K S D S E Q V T L R I H R K N V P A V G T G V P S S K N K T H F S V R ICL3ECL3 P D S K P ECL3N-term M P C S A L W M G F L G V S R A G W G C S L S A R A L S P P A N P S R R G S P C Q A P R P F D S A L C S P R P R P R P G V A L E S R T S P A W A G T M V F L S G N A S D S S N C T N P P A P V N N-termC-term I Q C L R R K Q S S K H A L G Y T L H P P N H V V E A Q Q K D L V R I P V G S G E T F Y K I S K T D G V C E W K F F S S M S R G S A R I T V P K D Q S A C T T A R V R S K S F L Q V C C C M G P S T P S L G E N H P I P T I K I H T I S L S E N G E E V C-term I S K A V L L G V I L G G L I I F G V L G N I L V I L S V V C H S V T H Y Y I V N L A V A D L L L T S T V L P F S A I F E I L G G R V F C N I W A A V D V L C C T A S I M G L C I I S I D R Y I G V S Y T Q K R G L M A L L C V W A L S L V I S I G P L F E P G Y V L F S A L G S F Y V P L T I I L V M Y C R V Y V V A K R E S R G L K S G L L L K F S R E K K A A K T L G I V V G C F V L C W L P F F L V M P I G S F F S E T V F K I A F W L G Y L N S C I N P I I Y P C S S Q E F Q N F K K A V L R
Pick color:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invitro Mutant Data: Increased binding/potency: >5-fold, >10-fold; Reduced binding/potency: >5-fold, >10-fold; No/low effect (<5-fold); and N/A

MUTATIONS

STRUCTURES

No structures available