ADGRG1 (agrg1_mouse)

FAMILY

Class B2 (Adhesion) Adhesion receptors ADGRG ADGRG1

GENE

Adgrg1 (Cyt28, Gpr56)

ORGANISM

Mouse (Mus musculus)

ALT. NAMES

Adhesion G-protein coupled receptor G1, G-protein coupled receptor 56, Serpentine receptor cyt28, ADGRG1 N-terminal fragment, ADGRG1 NT, GPR56 N-terminal fragment, GPR56 NT, GPR56(N), GPR56 extracellular subunit, GPR56 subunit alpha, ADGRG1 C-terminal fragment, ADGRG1-CT, GPR56 C-terminal fragment, GPR56 CT, GPR56(C), GPR56 seven-transmembrane subunit, GPR56 7TM, GPR56 subunit beta

SOURCE

SWISSPROT

SEQUENCE

N-term        
M
A
V
Q
V
L
R
Q
M
V
10
                   
Y
F
L
L
S
L
F
S
L
V
20
                   
Q
G
A
H
S
G
S
P
R
E
30
                   
D
F
R
F
C
G
Q
R
N
Q
40
                   
T
Q
Q
S
T
L
H
Y
D
Q
50
                   
S
S
E
P
H
I
F
V
W
N
60
                   
T
E
E
T
L
T
I
R
A
P
70
                   
F
L
A
A
P
D
I
P
R
F
80
                   
F
P
E
P
R
G
L
Y
H
F
90
                   
C
L
Y
W
S
R
H
T
G
R
100
                   
L
H
L
R
Y
G
K
H
D
Y
110
                   
L
L
S
S
Q
A
S
R
L
L
120
                   
C
F
Q
K
Q
E
Q
S
L
K
130
                   
Q
G
A
P
L
I
A
T
S
V
140
                   
S
S
W
Q
I
P
Q
N
T
S
150
                   
L
P
G
A
P
S
F
I
F
S
160
                   
F
H
N
A
P
H
K
V
S
H
170
                   
N
A
S
V
D
M
C
D
L
K
180
                   
K
E
L
Q
Q
L
S
R
Y
L
190
                   
Q
H
P
Q
K
A
A
K
R
P
200
                   
T
A
A
F
I
S
Q
Q
L
Q
210
                   
S
L
E
S
K
L
T
S
V
S
220
                   
F
L
G
D
T
L
S
F
E
E
230
                   
D
R
V
N
A
T
V
W
K
L
240
                   
P
P
T
A
G
L
E
D
L
H
250
                   
I
H
S
Q
K
E
E
E
Q
S
260
                   
E
V
Q
A
Y
S
L
L
L
P
270
                   
R
A
V
F
Q
Q
T
R
G
R
280
                   
R
R
D
D
A
K
R
L
L
V
290
                   
V
D
F
S
S
Q
A
L
F
Q
300
                   
D
K
N
S
S
Q
V
L
G
E
310
                   
K
V
L
G
I
V
V
Q
N
T
320
                   
K
V
T
N
L
S
D
P
V
V
330
                   
L
T
F
Q
H
Q
P
Q
P
K
340
                   
N
V
T
L
Q
C
V
F
W
V
350
                   
E
D
P
A
S
S
S
T
G
S
360
                   
W
S
S
A
G
C
E
T
V
S
370
                   
R
D
T
Q
T
S
C
L
C
N
380
                   
H
L
T
Y
F
A
V
L
M
V
390
          TM1    
S
S
T
E
V
E
A
T
H
K
400
                   
H
Y
L
T
L
L
S
Y
V
G
410
                   
C
V
I
S
A
L
A
C
V
F
420
                   
T
I
A
A
Y
L
C
S
R
R
430
ICL1 TM2      
K
S
R
D
Y
T
I
K
V
H
440
                   
M
N
L
L
S
A
V
F
L
L
450
                   
D
V
S
F
L
L
S
E
P
V
460
    ECL1 TM3  
A
L
T
G
S
E
A
A
C
R
470
                   
T
S
A
M
F
L
H
F
S
L
480
                   
L
A
C
L
S
W
M
G
L
E
490
                   
G
Y
N
L
Y
R
L
V
V
E
500
ICL2       TM4
V
F
G
T
Y
V
P
G
Y
L
510
                   
L
K
L
S
I
V
G
W
G
F
520
                   
P
V
F
L
V
T
L
V
A
L
530
    ECL2        
V
D
V
N
N
Y
G
P
I
I
540
                   
L
A
V
R
R
T
P
E
R
V
550
                   
T
Y
P
S
M
C
W
I
R
D
560
TM5              
S
L
V
S
Y
V
T
N
L
G
570
                   
L
F
S
L
V
F
L
F
N
L
580
                   
A
M
L
A
T
M
V
V
Q
I
590
        ICL3    
L
R
L
R
P
H
S
Q
N
W
600
  TM6            
P
H
V
L
T
L
L
G
L
S
610
                   
L
V
L
G
L
P
W
A
L
V
620
      ECL3 TM7
F
F
S
F
A
S
G
T
F
Q
630
                   
L
V
I
L
Y
L
F
S
I
I
640
                   
T
S
F
Q
G
F
L
I
F
L
650
                   
W
Y
W
S
M
R
F
Q
A
Q
660
C-term        
G
G
P
S
P
L
K
N
N
S
670
                   
D
S
A
K
L
P
I
S
S
G
680
             
S
T
S
S
S
R
I

LINKS

DIAGRAMS

ICL1 R R K S R ICL1ECL1 T G ECL1ICL2 V F G T Y V P ICL2ECL2 V N N Y G P I I L A V R R T P E R V T Y P S M C W I R ECL2ICL3 P H S Q N W P ICL3ECL3 F A ECL3N-term M A V Q V L R Q M V Y F L L S L F S L V Q G A H S G S P R E D F R F C G Q R N Q T Q Q S T L H Y D Q S S E P H I F V W N T E E T L T I R A P F L A A P D I P R F F P E P R G L Y H F C L Y W S R H T G R L H L R Y G K H D Y L L S S Q A S R L L C F Q K Q E Q S L K Q G A P L I A T S V S S W Q I P Q N T S L P G A P S F I F S F H N A P H K V S H N A S V D M C D L K K E L Q Q L S R Y L Q H P Q K A A K R P T A A F I S Q Q L Q S L E S K L T S V S F L G D T L S F E E D R V N A T V W K L P P T A G L E D L H I H S Q K E E E Q S E V Q A Y S L L L P R A V F Q Q T R G R R R D D A K R L L V V D F S S Q A L F Q D K N S S Q V L G E K V L G I V V Q N T K V T N L S D P V V L T F Q H Q P Q P K N V T L Q C V F W V E D P A S S S T G S W S S A G C E T V S R D T Q T S C L C N H L T Y F A V L M V S S T E V N-termC-term F Q A Q G G P S P L K N N S D S A K L P I S S G S T S S S R I C-term E A T H K H Y L T L L S Y V G C V I S A L A C V F T I A A Y L C S D Y T I K V H M N L L S A V F L L D V S F L L S E P V A L S E A A C R T S A M F L H F S L L A C L S W M G L E G Y N L Y R L V V E G Y L L K L S I V G W G F P V F L V T L V A L V D D S L V S Y V T N L G L F S L V