5-HT2B receptor (5ht2b_rat)

FAMILY

Class A (Rhodopsin) Aminergic receptors 5-Hydroxytryptamine receptors 5-HT2B receptor

GENE

Htr2b (Srl)

ORGANISM

Rat (Rattus norvegicus)

ALT. NAMES

5-hydroxytryptamine receptor 2B, 5-HT-2B, 5-HT2B, 5-HT-2F, Serotonin receptor 2B, Stomach fundus serotonin receptor

SOURCE

SWISSPROT

SEQUENCE

N-term        
M
A
S
S
Y
K
M
S
E
Q
10
                   
S
T
I
S
E
H
I
L
Q
K
20
                   
T
C
D
H
L
I
L
T
D
R
30
                   
S
G
L
K
A
E
S
A
A
E
40
                   
E
M
K
Q
T
A
E
N
Q
G
50
  TM1            
N
T
V
H
W
A
A
L
L
I
60
                   
F
A
V
I
I
P
T
I
G
G
70
                   
N
I
L
V
I
L
A
V
S
L
80
  ICL1 TM2    
E
K
R
L
Q
Y
A
T
N
Y
90
                   
F
L
M
S
L
A
V
A
D
L
100
                   
L
V
G
L
F
V
M
P
I
A
110
            ECL1
L
L
T
I
M
F
E
A
T
W
120
    TM3          
P
L
P
L
A
L
C
P
A
W
130
                   
L
F
L
D
V
L
F
S
T
A
140
                   
S
I
M
H
L
C
A
I
S
L
150
                   
D
R
Y
I
A
I
K
K
P
I
160
ICL2     TM4  
Q
A
N
Q
C
N
S
R
T
T
170
                   
A
F
V
K
I
T
V
V
W
L
180
                   
I
S
I
G
I
A
I
P
V
P
190
      ECL2      
I
K
G
I
E
A
D
V
V
N
200
                   
A
H
N
I
T
C
E
L
T
K
210
    TM5          
D
R
F
G
S
F
M
L
F
G
220
                   
S
L
A
A
F
F
A
P
L
T
230
                   
I
M
I
V
T
Y
F
L
T
I
240
                   
H
A
L
R
K
K
A
Y
L
V
250
        ICL3    
R
N
R
P
P
Q
R
L
T
R
260
                   
W
T
V
S
T
V
L
Q
R
E
270
                   
D
S
S
F
S
S
P
E
K
M
280
                   
V
M
L
D
G
S
H
K
D
K
290
                   
I
L
P
N
S
T
D
E
T
L
300
                   
M
R
R
M
S
S
A
G
K
K
310
  TM6            
P
A
Q
T
I
S
N
E
Q
R
320
                   
A
S
K
V
L
G
I
V
F
L
330
                   
F
F
L
L
M
W
C
P
F
F
340
                   
I
T
N
V
T
L
A
L
C
D
350
ECL3 TM7      
S
C
N
Q
T
T
L
K
T
L
360
                   
L
Q
I
F
V
W
V
G
Y
V
370
                   
S
S
G
V
N
P
L
I
Y
T
380
    H8            
L
F
N
K
T
F
R
E
A
F
390
        C-term
G
R
Y
I
T
C
N
Y
Q
A
400
                   
T
K
S
V
K
V
L
R
K
C
410
                   
S
S
T
L
Y
F
G
N
S
M
420
                   
V
E
N
S
K
F
F
T
K
H
430
                   
G
I
R
N
G
I
N
P
A
M
440
                   
Y
Q
S
P
V
R
L
R
S
S
450
                   
T
I
Q
S
S
S
I
I
L
L
460
                   
N
T
F
L
T
E
N
D
G
D
470
                 
K
V
E
D
Q
V
S
Y
I

LINKS

DIAGRAMS

I N G G I T P I I V A F I L L A A W H V T 1 M S L A V A D L L V G F L V M P I A L L T 2 A C L H M I S A T S F L V D L F L W A P 3 A F V K I T V V W L I S I G I A I P V 4 Y T V I M I T L P A F F A A L S G F L M F 5 G I V F L F F L L M W C P F F I T N V T 6 L P N V G S S V Y G V W V F I Q L L T 7
Pick color:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invitro Mutant Data: Increased binding/potency: >5-fold, >10-fold; Reduced binding/potency: >5-fold, >10-fold; No/low effect (<5-fold); and N/A

ICL1 K R L Q ICL1ECL1 E A T W P L ECL1ICL2 P I Q A N Q C N ICL2ECL2 I E A D V V N A H N I T C E L T K D R ECL2ICL3 P Q R L T R W T V S T V L Q R E D S S F S S P E K M V M L D G S H K D K I L P N S T D E T L M R R M S S A G K K P ICL3ECL3 D S C ECL3N-term M A S S Y K M S E Q S T I S E H I L Q K T C D H L I L T D R S G L K A E S A A E E M K Q T A E N Q G N N-termC-term T C N Y Q A T K S V K V L R K C S S T L Y F G N S M V E N S K F F T K H G I R N G I N P A M Y Q S P V R L R S S T I Q S S S I I L L N T F L T E N D G D K V E D Q V S Y I C-term T V H W A A L L I F A V I I P T I G G N I L V I L A V S L E Y A T N Y F L M S L A V A D L L V G L F V M P I A L L T I M F P L A L C P A W L F L D V L F S T A S I M H L C A I S L D R Y I A I K K S R T T A F V K I T V V W L I S I G I A I P V P I K G F G S F M L F G S L A A F F A P L T I M I V T Y F L T I H A L R K K A Y L V R N R P A Q T I S N E Q R A S K V L G I V F L F F L L M W C P F F I T N V T L A L C N Q T T L K T L L Q I F V W V G Y V S S G V N P L I Y T L F N K T F G R F R E A Y I
Pick color:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invitro Mutant Data: Increased binding/potency: >5-fold, >10-fold; Reduced binding/potency: >5-fold, >10-fold; No/low effect (<5-fold); and N/A

MUTATIONS

STRUCTURES

No structures available